Обществени консултации

Наредба за условията и реда за внедряване на интелигентните транспортни системи в областта на автомобилния транспорт и за интерфейси с останалите видове транспорт

С предложения проект се осигурява пълното въвеждане в националното законодателство на изискванията на Директива 2010/40/ЕС за рамката за внедряване на интелигентните транспортни системи в областта на автомобилния транспорт и за интерфейси с останалите видове транспорт.

Въз основа на направените през 2006 г. изводи от ревизията на Бялата книга за транспортна политика от 2001 г., Европейската Комисия изготви План за действие относно интелигентните транспортни системи (ИТС) в автомобилния транспорт. Внедряването на ИТС приложения на общоевропейско равнище, което да обхваща всички начини на пътуване, обаче бе затруднено, поради липсата на общоевропейска рамка за комбиниране на автомобилния с другите видове транспорт. В тази връзка, през 2008 г. Европейската комисия предложи използването на (рамкова) директива като най-подходящ начин за постигане на стандартизация и оперативна съвместимост между отделните ИТС услуги и системи в различните видове транспорт. В този смисъл Директива 2010/40/ЕС предоставя необходимата рамка за изпълнение на Плана за действие на Европейската комисия относно интелигентните транспортни системи.

Внедряването на ИТС приложения и услуги ще осигури цялостно подобряване на ефективността и безопасността на пътния транспорт, както и минимализиране на негативното влияние на транспорта върху околната среда. Сред примерите за прилагане на интелигентни транспортни системи в автомобилния транспорт са системите за управление, наблюдение и контрол на движението в градовете и по автомагистралите, системите за безопасност на превозните средства, електронните системи за събиране на пътни такси за изминато разстояние (ТОЛ такси), сателитните системи за навигация по пътищата, единния европейски телефон за спешни и аварийни обаждания (телефон 112) и др.
 
В изпълнение на Решение по т. 6 от 254-то заседание на Съвета по европейски въпроси, проведено на 26 юли 2011 г., бе създадена временна междуведомствена работна група за изготвянето на законодателни предложения във връзка с изпълнение на ангажиментите на Република България, произтичащи от Директива 2010/40/ЕС. Работната група проведе поредица от срещи, на които бяха обсъдени възможностите за транспониране на Директива 2010/40/ЕС в националното законодателство.
 
Изготви се проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози, който възлага на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията да координира дейностите при внедряване и използване на интелигентни транспортни системи в областта на автомобилния транспорт и интерфейси с останалите видове транспорт. За подпомагане задълженията на министъра се създава Съвет по интелигентни транспортни системи с консултативни функции. Предстои законопроектът да бъде приет от Народното събрание.
 
В Закона за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози се предвижда правилата относно внедряването и използването на интелигентни транспортни системи в областта на автомобилния транспорт и интерфейси с останалите видове транспорт да се определят с наредба на Министерския съвет.
 
Настоящият проект на наредба предвижда внедряването на ИТС приложения и услуги на територията на Република България да се осъществява при изпълнение на условията, съдържащи се в приетите от Европейската комисия спецификации и в приетите от органите по стандартизация стандарти в следните приоритетни области:
1. Оптимално използване на данните за пътищата, движението по тях и пътуванията;
2. непрекъснатост на ИТС услугите за управление на движението и товарните превози;
3. ИТС приложения за пътна безопасност и сигурност;
4. Свързване на превозното средство с транспортната инфраструктура.
 
Приоритетните действия по изброените приоритетни области включват предоставяне на:
а) информационни услуги за мултимодални превози;
б) информационни услуги в реално време за движението по пътищата;
в) минимална универсална информация за движението, свързана с безопасността на движението по пътищата, в случаите когато това е възможно, като информацията ще бъде безплатна за потребителите, както и събиране на данни и изработване на процедури за предоставяне на такава информация;
г) оперативно съвместима система „eCall“ в Европейския съюз;
д) информационни услуги за места за безопасно и сигурно паркиране за камиони и търговски превозни средства;
е) резервационни услуги за места за безопасно и сигурно паркиране за камиони и търговски превозни средства.
 
До 27 февруари 2013 г. Европейската комисия следва да приеме конкретни спецификации по всяко от горепосочените приоритетни действия, за да предотврати създаването на различни и несинхронизирани ИТС приложения и услуги на територията на Европейския съюз. Предвижданите стандарти за ИТС приложения и услуги ще бъдат приемани съответно от органите по стандартизация.
 
Наредбата ще има положително въздействие за развитието на автомобилния транспорт и пътната инфраструктура, при което особено важен е социално-икономическият ефект от намаляването на пътнотранспортните произшествия, опазването на околната среда и оптимизирането на сектора.
 
Лице за контакти:
Весела Механджиийска,
Държавен експерт,
Дирекция “Европейска координация и международно сътрудничество” в МТИТС,
E-mail: vmehandzhiyska@mtitc.government.bg,
Тел.: 02/9409 612


Дата на откриване: 26.11.2012 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 9.12.2012 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари