Обществени консултации

Проект на Закон за изменение и допълнение на ДОПК

С проекта на Закон за изменение и допълнение на ДОПК се въвеждат изменения в данъчните закони, чрез които да се създадат допълнителни източници на приходи в държавния бюджет, да се подобри събираемостта на приходите от съществуващите източници, както и да се премахнат част от данъчните и акцизни отстъпки, поради липсата им на ефективност по отношение подпомагането на потребителите и пазара. Също така с промените се търси отстраняване на установени при практиката на прилагането на законите недостатъци и несъвършенства.

 

 

Отговорна дирекция:Данъчна политика
E-mail:taxpolicy@minfin.bg

 


Дата на откриване: 17.3.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 16.4.2023 г.
Коментари
Добави коментар
 
18 март 2023 г. 18:00:56 ч.
valentin.2022

С този проект за закон се променя не само ДОПК, но и други закони!

Не е редно важна промяна като намаляване на тавана на плащанията в брой (в Закона за ограничаване на плащанията в брой) да се прави чрез преходните и заключителни разпоредби на проект за закон, който има съвсем друго заглавие (Проект на Закон за изменение и допълнение на ДОПК).
 
На този въпрос следва да се обърне по-голямо внимание, а не да се пришпорват народните представители да го гласуват в голям пакет с други промени на закони.
 
Обръщам внимание, че и по-малки плащания може да са ограничени, например при договор за наем със срок 1 година месечните плащания по-големи от 416.66 лв ще попаднат под ударите на закона и няма да бъде възможно дори и една месечна вноска да бъде платена в брой.
 
Против съм както да се намалява този таван, така и изобщо такъв да съществува.

19 март 2023 г. 13:47:33 ч.
tish

промени

Против промянва в  Закона за ограничаване наплащанията в брой за ограничаване на плащанията в брой в страната да се намали от 10 000 лв. на 5 000 лв.

Не е ясна, връзката на плащанията в брой със сивата икономика, нито, след промените, какви ще са ефектите.

Като основание се дават за пример държави в ЕС с праг на плащанията в брой, но не се дават за пример, други в които липсва подобен праг.

Промените ще доведат до увеличение на разходите за банкови услуги - нещо, което не е взето в предвид. През последните години многократно се увеличаваха банковите такси и промените навеждат на мисълта, че се правят в услуга на търговските банки.

21 март 2023 г. 22:04:56 ч.
The Beast

Предложение по параграф 13 на проекта

Предложение по § 13 на проекта: в ал. 1, изречение 2 да бъде със следния текст: "Наличието или липсата на публични задължения за имота, както и на публични задължения към общината по местонахождението на имота, които подлежат на принудително изпълнение, се удостоверява в данъчната оценка.". Да се създаде следващо изречение в ал. 1 със следния текст: "В удостоверението по предходното изречение се посочват и публичните задължения помесечно, които прехвърлителя, съответно учредителя би имал от месеца, следващ месеца на издаването му, до месеца на валидността му включително."

21 март 2023 г. 22:41:05 ч.
The Beast

Мотиви за съдържанието на параграф 13

Мотиви за съдържанието на § 13: Подкрепям премахването на декларациите в чл. 264 от ДОПК като абсолютно неефективни с оглед на предназначението им. При прехвърлянето на собствеността или учредяването на друго вещно право върху имота следва да се осигури събирането на всички публични задължения за имота. Няма логика да се изиска плащането на публично задължение (например глоба за неправилно паркиране на другия край на страната), което няма нищо общо с имота и с бюджета, в който следва да постъпи данъка върху прехвърляния имот, а да не се изиска публично задължение за самия имот (такса за битови отпадъци). Същите са и съображенията за другите публични задължения към общината по местонахождението на прехвърляния имот, които подлежат на принудително изпълнение, които не са предадени за събиране на НАП по простата причина, че се ползва държавен или частен съдебен изпълнител, или общината е решила да удължи срока за доброволно изпълнение при налично изпълнително основание по чл. 209, ал. 2 от ДОПК с цел да облекчи длъжника, да съкрати процеса на събиране и разхода на време на администрацията. Прехвърлянето на имота е момента, в който прехвърлителя би имал ресурса, с който да погаси публичните си задължения, и нормативния акт не следва да оставя вратички събирането да бъде заобиколено или държавните и общинските публични вземания да бъдат неравнопоставени по подобие на привилегиите по чл. 136, ал. 1, т. 6 от ЗЗД в противоречие с чл. 219 от ДОПК.

22 март 2023 г. 11:22:40 ч.
ВИДЕНОВА БРЦК

Против ограничаване на плащанията в брой и против превръщане на нотариусите в рекетьори и лихвари

Някой се опитва да превърне нотариусите в събирачи на дългове и лихвари ли? От къде на къде те ще събират и принуждават клиентите си да плащат нещо, което те не искат към този момент? За неплащането навреме на задължения към държавата, било то осигуровки, данъци или такси, се начислява лихва и тя е наказанието за неплащане в законовия срок. Всичко друго е рекетьорщина. Ако в държавата няма пари, то не това е начина да се събират стотинки. А с днешните цени една нощувка-  уикенд в Банско е над 5 бона бе! Върви се към дигитализация и цифрова валута, изземване и спиране на кеша, което отнемане на права на гражданите! по никакъв ограничаването на разплащанията в брой няма да попречи на сивата икономика, поне до момента няма доказателства в тази посока, а ограничиха веднъж размера на кеша.