Обществени консултации

Проект на Закон за изменение и допълнение на Валутния закон

Проектът на Решение на Министерския съвет за одобряване на законопроект за изменение и допълнение на Валутния закон е изготвен във връзка с Регламент (ЕС) № 2018/1672 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2018 година относно контрола на паричните средства, които се внасят в Съюза или се изнасят от него, както и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1889/2005, г. С предложения законопроект се изпълняват и мерки, въвеждащи Препоръките от Доклада за България от Петия оценителен кръг на Комитета на експертите за оценка на мерките срещу изпирането на пари към Съвета на Европа (MONEYVAL/Комитета MONEYVAL). В тази връзка с предложените промени се предлага да бъдат регламентирани нови правила относно контрола на движението на непридружени парични средства (в пощенски пратки, куриерски пратки, като непридружен багаж или товар в контейнери) и изискването за представяне на декларация за оповестяване, както и за допълнение на действащите административнонаказателни разпоредби и въвеждането на санкции за неспазване на задължението за оповестяване на парични средства, които да са ефективни, пропорционални и възпиращи и съотнасяйки се към сега действащите наказания, а именно глоба или имуществена санкция до ¼ от паричните средства.

 

Отговорна дирекция:“Данъчна политика”
E-mail:taxpolicy@minfin.bg

 


Дата на откриване: 17.3.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 16.4.2023 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари