Обществени консултации

Проект на Решение на Министерския съвет за предложение до Народното събрание за приемане на Национална стратегия за околна среда

Националната стратегия за околна среда е изготвена на основание чл. 75, ал. 2 и ал. 4 от Закона за опазване на околната среда. 
Съгласно изискванията на чл. 76, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, Националната стратегия за околна среда е разработена за период 10 години и съдържа петгодишен план за действие с конкретни институционални, организационни и инвестиционни мерки, срокове, отговорни институции, необходими ресурси и източници на финансиране. 
С приемането на Националната стратегия за околна среда се цели осигуряване на интегрирана визия в дългосрочен план за политиката по околна среда, която да дава общата стратегическа рамка за действие в областта на околната среда. Стратегията ще осигури и добавена стойност в подкрепа на хоризонталния характер на екологичната политика, като чрез нея ще се създадат взаимосвързани и последователни връзки с други секторни политики, което ще допринесе за по-координирани действия за политиката в областта на околната среда и не на последно място ще даде позитивен образ на страната ни пред международните и европейските партньори.
 
Приложенията към Националната стратегия за околна среда са налични на интернет страницата на Министерството на околната среда и водите в раздел Обществени консултации - за достъп: тук
 


Дата на откриване: 14.3.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Околна среда
Дата на приключване: 13.4.2023 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
14 март 2023 г. 14:48:54 ч.
grainis

Становище на Института за Биомаса и Биогорива - ИББ - София

1. Фразата "възобновяеми енергийни източници И водород" е неточна - Водородът е също възобновяем енергиен източник .

2. Масовото въвеждане на технологията на ИББ - ibb.alle.bg , за комбинирано масово производство на 100% карбон-неутрални : зелена ел. и топлинна енергия, чисти биогорива ( биогаз - biogas.alle.bg , зелен биометан, зелен каталитичен неелектролизерен биоводород, биоетанол, биодизел - biodizel.alle.bg , OFO-биогориво за офо-електрически транспортни средства и генератори - ofomobile.alle.bg , чист металургичен кокс-биовъглен - biochar.alle.bg, пелети, брикети, прахово гориво за газо-прахови турбини ; храни, фуражи - hrani.alle.bg , торове, влакна, пулпове, СО2-складиращи биополимери и много други, от свръхбързорастяща (SG) Биомаса - https://biomass.alle.bg , на почти НУЛЕВА  себестойност - nula-energia.alle.bg , би решило лесно и бързо екологичните, финансови, демографски, социални, отбранителни и други проблеми на държавата, с възможно най-малки инвестиции и във възможно най-кратък срок -- bg-razvitie.alle.bg .