Обществени консултации

Проект на Правила за изменение и допълнение на Правилата за търговия с електрическа енергия

Проектът на Правила за изменение и допълнение на Правилата за търговия с електрическа енергия (ПИД на ПТЕЕ) е свързан с необходимостта от приемане на изцяло нова методика за определяне на цени на балансиращата енергия, привеждането на ПТЕЕ в съответствие с измененията в Закона за енергетиката, с които се регламентира дейността на операторите на затворени електроразпределителни мрежи и на операторите на съоръжения за съхранение на електрическа енергия, и прецизирането на разпоредбите, касаещи заплащането на мрежови услуги и на цената за задължения към обществото.

 

С предложената методика за определяне на цените на балансиращата енергия, която е приложение към чл. 105, ал. 13 от ПТЕЕ, се цели създаването на механизъм за изчисляване на разходите за балансиране на координаторите на балансиращи групи във всеки период на сетълмент, статус на регулиране, позиция на небаланса (излишък/недостиг) и посоката на плащане между независимия преносен оператор и координаторите. Друга част от измененията и допълненията, предмет на проекта на ПИД на ПТЕЕ, целят да създадат нормативни предпоставки за участие на операторите на затворени електроразпределителни мрежи и на операторите на съоръжения за съхранение на електрическа енергия на електроенергийните пазари, с което да се гарантира, че тези нови участници ще бъдат равнопоставени с останалите търговски участници и ще могат пълноценно и ефективно да осъществяват дейността си съобразно техните специфики. Чрез изменението на раздел III на глава трета се създава и по-голяма яснота в отношенията между търговските участници с операторите на електрически мрежи и с Фонд „Сигурност на електроенергийната система“, като е обърнато специално внимание на т.нар. „хибридни обекти“, които се срещат все по-често и за които до този момент не съществуват ред и условия за определяне на количеството електрическа енергия и вида цени, по които да заплащат мрежови услуги и цена за задължения към обществото.

 

В резултат от въвеждането на новата методика по чл. 105, ал. 13 от ПТЕЕ ще се постигне по-справедливо разпределение на разходите за небаланси между търговските участници на пазара на електрическа енергия, което от своя страна ще доведе до по-ефективната работа на балансиращия пазар и до постигането на енергийни доставки при минимални разходи. Същевременно, ще се сведат до минимум възможностите част от участниците да се възползват от досегашните недостатъци на пазара, като преднамерено избират да са в недостиг/излишък, вместо да се стремят да прогнозират максимално точно баланса на групата си, с което изкривяват пазарните процеси, ощетяват други участници и затрудняват регулирането на системата от страна на независимия преносен оператор. На следващо място, измененията и допълненията на ПТЕЕ ще допринесат за цялостното интегриране на операторите на затворени електроразпределителни мрежи и на операторите на съоръжения за съхранение на електрическа енергия в електроенергийните пазари като пълноценни участници. В допълнение, измененията в раздел III на глава трета от ПТЕЕ ще надградят досегашния механизъм за заплащане на мрежови услуги и цена за задължения към обществото, като в още по-голяма степен ще прецизират и улеснят разплащанията между крайните клиенти, производителите и операторите на съоръжения за съхранение на електрическа енергия с доставчиците, мрежовите оператори и Фонд „Сигурност на електроенергийната система“, както и между самите мрежови оператори, и ще предотвратят възникването на редица спорове.


Дата на откриване: 1.3.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Енергетика
Дата на приключване: 15.3.2023 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари