Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Постановление № 38 на Министерския съвет от 29 март 2022 г. за създаване на Съвет за електронно управление при Министерския съвет и за създаване на Съвет по цифровото десетилетие

Приемането на постановлението е необходимо, тъй като министърът на електронното управление е компетентният административен орган, който провежда държавната политика в областта на информационното общество и информационните технологии във взаимодействие с другите органи на изпълнителната власт. Досегашното разпокъсано и несинхронизирано изпълнение на различни мерки и проекти в държавите членки показа, че подходящият и ефективен начин за справяне с предизвикателствата и за постигане на определените общностни цели в цифровата трансформация е централизираният и координиран подход и общ план, с точно определени цели, с ясни принципи и с активното участие на самите държави. Всичко това е заложено в основополагащия европейски документ в областта на цифровата трансформация – политическата програма „Цифрово десетилетие“, очертаващ визията, общите и конкретните (цифрови) цели, мерките и механизмите за сътрудничество, чрез които до 2030 г. ЕС ще постигне своя цифров суверенитет, включително чрез зачитането на основните права, принципите на правовата държава и демокрацията, приобщаването, достъпността, равенството, устойчивостта, издръжливостта, сигурността, подобряването на качеството на живот, наличността на услугите и зачитането на правата и стремежите на гражданите.
Очакваният резултат от изменението е да бъдат гарантирани ефективността и качеството на участието на българската страна при разработването, изпълнението и отчитането на целите, мерките и дейностите, включени в европейската политическа програма „Цифрово десетилетие“ до 2030 г. както на национално, така и на общностно ниво.
За да отговори на новите предизвикателства, страната ни се нуждае от съвършено нов механизъм за координация по въпросите на цялостната цифрова трансформация. За да успеем да изпълним всички дейности и мерки, посочени в програма „Цифрово десетилетие“ до 2030 г. и да бъдем равностоен партньор на ЕС в цифровата трансформация, подходът ни по тази тема на национално ниво е необходимо да бъде изцяло преосмислен и променен.


Дата на откриване: 23.2.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Държавна администрация
Дата на приключване: 25.3.2023 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари