Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерският съвет за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за създаване на ведомствени военновременни запаси на Министерството на отбраната

На 09.12.2022 г. е прието Решение на Народното събрание на Република България за оказване на военна и военно-техническа подкрепа на Украйна (решение на Народното събрание). В изпълнение на т.7 на решението, Министерският съвет следва да пристъпи към обновяване на ведомствените военновременни запаси на Министерството на отбраната, представляващи въоръжение и боеприпаси, чиито срок на съхранение изтича до 3 (три) години, включително и чрез замяна на наличните такива с новопроизведени от държавните публични предприятия на съответната равностойност.

Предложените изменения и допълнения на Наредба за ВВЗ създават условия за изпълнение на т. 7 от решението на Народното събрание и са в няколко аспекта:

  • обновяването на съхраняваните във Въоръжените сили ВВЗ, представляващи въоръжение и боеприпаси, освен чрез закупуване на материални ресурси при условията и по реда на Закона за обществените поръчки и нормативните актове по прилагането му да може да се извършва и  чрез замяна на наличните с новопроизведени такива;
  • обновяването чрез замяна да се извършва от държавни публични предприятия след възлагане от Министерския съвет по реда на чл. 7, ал. 1 от Закона за публичните предприятия;
  • регламентирано е определянето на механизма на обновяване на ВВЗ чрез замяна и начина на оценка на такива ВВЗ;
  • формулирани са новите случаи, при които материалните ресурси подлежат на освобождаване от ВВЗ – при обновяване на наличностите от оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия, което се извършва чрез замяна посредством държавни публични предприятия, както и за материални ресурси със статут на ВВЗ, които не са годни за по-нататъшна експлоатация поради факта, че при контрол на техническото състояние на същите е констатирано, че показателите им не отговарят на изискванията;
  • с цел постигане на по-голяма оперативност и гъвкавост, както и наличието на значителни количества боеприпаси, подлежащи на обновяване, е определен оптимален срок за възстановяване на военновременните запаси чрез замяна (до 36 месеца), съобразен и с производствените възможности на държавните публични предприятия, по отношение на които това възлагане е извън планираните им дейности;
  • по отношение на предвидената допълнителна възможност за освобождаване на военновременни запаси, които не са годни за използване, е предвиден срок за възстановяването им до 12 месеца;
  • привеждане в терминологично отношение на подзаконовия нормативен акт в съответствие със законовите разпоредби на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия.

Проектът се публикува за срок от 30 дни.


Дата на откриване: 10.2.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 12.3.2023 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари