Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредба за администриране на нередности по Eвропейските фондове при споделено управление

Проектът на Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредба за администриране на нередности по Европейските фондове при споделено управление (НАНЕФСУ) е изготвен на основание разпоредбата на чл. 69, ал. 6 от Закона за управление на средствата от Европейските фондове при споделено управление (ЗУСЕФСУ) (Обн., ДВ, бр. 51 от 2022 г.) и в изпълнение на нормативно установеното задължение, възложено в § 71, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закон за изменение и допълнение (ЗИД) на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ) (Обн., ДВ, бр. 51 от 2022 г.), съгласно който в срок до 6 месеца от влизането в сила на закона, Министерският съвет и министърът на финансите следва да приемат или да приведат в съответствие с него нормативните актове по прилагането на ЗУСЕФСУ. Нормативните актове на Министерския съвет, които уреждат обществените отношения в областта на администрирането на нередности са Наредбата за администриране на нередности по Европейските структурни и инвестиционни фондове (НАНЕСИФ), която е приета на основание чл. 69, ал. 6 от ЗУСЕСИФ и Наредбата за определяне на процедурите за администриране на нередности по фондове, инструменти и програми, съфинансирани от ЕС (НОПАНФИПСЕС). Посочените две наредби не уреждат процедурите за администриране на нередности по програмите, по които финансирането се предоставя със средства от Европейските фондове при споделено управление (ЕФСУ), съгласно чл. 1, ал. 2 от ЗУСЕФСУ. В Преходните и заключителни разпоредби на ЗИД на ЗУСЕСИФ се урежда приложимостта на НАНЕСИФ към програмен период 2014-2020 г. като съгласно § 71, ал. 2 от Преходни и заключителни разпоредби на ЗИД на ЗУСЕСИФ, приетите от Министерския съвет и министъра на финансите нормативни актове до влизането в сила на този закон запазват своето действие по отношение на програмния период 2014-2020 г. В ал. 3 на § 71 от Преходни и заключителни разпоредби на ЗИД на ЗУСЕСИФ е уредено прилагането на НАНЕСИФ и по отношение на програмите и фондовете от новия програмен период 2021-2027 г., доколкото същата не противоречи на ЗУСЕФСУ. Такова противоречие обаче е налице, както в предметния обхват на НАНЕСИФ, тъй като там не се включват новите програми, фондове и инструменти, чието управление се урежда със ЗУСЕФСУ, така и по отношение кръга на органите, отговорни за прилагането на процедурите за администриране на нередности, доколкото с различни нормативни актове, касаещи новия програмен период 2021-2027 г. са установени и нови органи за управление и контрол на средствата от ЕФСУ.


Дата на откриване: 27.1.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 27.2.2023 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари