Обществени консултации

Проект на Закон за ратифициране на актовете на 27 конгрес на Всемирния пощенски съюз

Проектът на Закон за ратифициране на актовете на 27 конгрес на Всемирния пощенски съюз, проведен в Абиджан през 2021 г., е изготвен в изпълнение на ангажиментите на Република България като страна-членка на Съюза и в изпълнение на чл. 85, ал. 1, т. 2, 4, 5, 7 и 8 от Конституцията на Република България, член 15, ал. 1 на Закона за международните договори и член 13, т. 3 на Закона за пощенските услуги.

Всемирният пощенски съюз (ВПС) е междуправителствена агенция от системата на Организацията на обединените нации, специализирана в областта на пощенските услуги. В рамките на ВПС, взаимоотношенията между страните членки се уреждат чрез актовете на Съюза. Тези актове се изменят, допълват и приемат от всеки проведен конгрес, който съгласно чл. 15, ал. 1 на Устава е върховен орган на ВПС.

Уставът е основен акт на ВПС, приет от ХV конгрес на Съюза (Виена, 1964 г.), който съдържа основополагащите правила за организацията и дейността на тази специализирана междуправителствена агенция. Този акт, заедно с останалите актове на този конгрес, е ратифициран от нашата страна с Указ № 399 от 24.04.1969 г. на Народното събрание.

В съответствие с чл. 28, ал. 2 на Устава, измененията и допълненията на този акт, приети от следващите конгреси на ВПС, се включват в допълнителни протоколи. Такива допълнителни протоколи са приемани от Конгресите, проведени последователно в Токио (1969 г.), Лозана (1974 г.), Хамбург (1984 г.), Вашингтон (1989 г.), Сеул (1994 г.), Пекин (1999 г.), Букурещ (2004 г.), Женева (2008 г.), Истанбул (2016 г.) и Адис Абеба (2018 г.).

По време на 27 конгрес на ВПС бяха направени изменения и допълнения в разпоредбите на Устава на Съюза, поради което е необходимо да бъде ратифициран Единадесети допълнителен протокол към него.

Актът, който съдържа всички разпоредби относно прилагането на Устава, цялостната структура и организация на дейността на ВПС, както и правилата за избор и работа на неговите постоянни и други работни органи, е Общият правилник. По решение на 25 конгрес на организацията от 2012 г., този акт е с постоянно съдържание и всички последващи изменения и допълнения, внасяни в него от конгресите на Съюза, се включват в допълнителни протоколи. Те влизат в сила едновременно с влизането в сила на актовете, подновени от тези конгреси. Общият правилник и Допълнителните протоколи към него са задължителни за изпълнение от всички страни-членки на Всемирния пощенски съюз. По време на 27 конгрес на ВПС беше приет Трети допълнителен протокол към Общия правилник.

Всемирната пощенска конвенция е акт, задължителен за изпълнение от всички страни-членки на ВПС. Тя съдържа регламентация и единни правила за извършването на международните пощенски услуги и урежда взаимоотношенията, включително и финансовите, между страните членки и техните избрани пощенски оператори.

Заключителният протокол към Всемирната пощенски конвенция съдържа изричните уговорки, които са формулирани от съответните страни членки и са свързани с конкретните условия и начини на прилагане от тях на определени членове от този акт.

Споразумението за услугите по пощенските плащания е многостранен акт, който урежда изискванията и правилата за извършване на международните пощенски парично-преводни услуги в рамките на ВПС. Този акт не е задължителен и се изпълнява само от присъединилите се към него страни-членки на Съюза.

Заключителният протокол към Споразумението за услугите по пощенските плащания съдържа изричните уговорки, които са формулирани от съответните страни членки и са свързани с конкретните условия и начини на прилагане от тях на определени членове от този акт.

На основание на чл. 24, ал. 1 на Устава, приетите от конгреса актове на ВПС се подписват от пълномощните представители на страните членки. Съгласно ал. 3 на същия член, Актовете на Съюза се ратифицират, приемат или одобряват в най-кратки срокове от страните членки, които са ги подписали, съобразно конституционните им правила.

В качеството си на страна членка, Република България взе участие в 27 конгрес на ВПС с делегация, чиито позиция, състав и правомощия на членовете бяха определени с Решение на Министерския съвет (Протокол № 43 от заседание на Министерския съвет, проведено на 12.08.2021 г., т. 20).  

В съответствие с правомощията си, съгласно цитираното по-горе Решение на Министерския съвет, ръководителят на делегацията на Република България подписа, с резерва за последваща ратификация, актовете, приети от 27 Конгрес на ВПС.

Проектът на Закон за ратифициране на актовете на 27 конгрес на
Всемирния пощенски съюз има за цел
да се изпълнят разпоредбите на чл. 85, ал. 1, т. 2, 4, 5, 7 и 8 от Конституцията на Република България, като се осъществи ратификация на следните актове:

1. Единадесети допълнителен протокол към Устава на Всемирния пощенски съюз;

2. Трети допълнителен протокол към Общия правилник на Всемирния пощенски съюз;

3. Всемирна пощенска конвенция и Заключителен протокол към нея;

4. Споразумение за услугите по пощенските плащания и Заключителен протокол към него.

Приемането на проекта на Закон за ратифициране на актовете на 27 Конгрес на Всемирния пощенски съюз ще доведе до:

· потвърждаване на участието на Република България в осигуряването на единна световна пощенска територия, основана и регламентирана чрез актовете на ВПС;

· създаване на правна основа за уреждане на взаимоотношенията между Република България и нейния избран пощенски оператор и останалите страни-членки на ВПС и техните избрани пощенски оператори при организирането и осъществяването на международните пощенски услуги;

· осигуряване на изпълнението на ангажиментите на Република България, свързани с прилагането на актовете на Съюза както от страна на органите, провеждащи държавната политика и осъществяващи регулирането на пощенските услуги, така и от страна на избрания пощенския оператор, задължен съгласно чл. 27 на Закона за пощенските услуги да изпълнява актовете на ВПС, които са ратифицирани от Народното събрание на Република България;

· гарантиране на правото на потребителите да ползват международни пощенски услуги от и към всички 192 страни-членки на ВПС.

· запазване на системата на разплащанията на избрания пощенски оператор на Република България с избраните пощенски оператори на останалите страни-членки на Съюза за обработен пощенски трафик на основата на единните правила, процедури и цени, регламентирани в актовете на ВПС;

· гарантиране на правото на Република България да участва, в качеството си на страна членка, в цялостната дейност на ВПС, неговите ръководни органи и работните структури към тях.

 

Лице за контакт:

Илиана Карафизиева

Държавен експерт в дирекция „Съобщения“

Министерство на транспорта и съобщенията

Тел. 02/940 94 77

E-mail: ikarafizieva@mtitc.government.bg

 

 


Дата на откриване: 28.1.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 26.2.2023 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари