Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина, приета с Постановление № 115 на Министерския съвет от 2004 г.

Отговорна дирекция:“Международни финансови институции”
E-mail:ifi@minfin.bg

 


Дата на откриване: 24.1.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 23.2.2023 г.
Коментари
Добави коментар
 
27 януари 2023 г. 11:58:47 ч.
Рико

Прецизиране на текстовете на чл. 18.

Много се забавихте с промените на наредбата. Ставките не са променяни от 2004 година, като са изминали 19 години, без да сте отчели инфлацията. Но по добре късно, отколкото никога. 

 

Моля, чл. 18 да се прецизира ... "С дневните пари се осигуряват средства за храна, вътрешен градски транспорт в населеното място на командировката и други разходи. В случаите, когато разходите за транспорт от летището до населеното място на командировката и обратно превишават 30 на сто от размера на дневните пари, тези разходи са за сметка на ведомството или предприятието и се отчитат срещу представенразходооправдателен документ.

 

Да се добави ....след дневните пари за съответния ден... В случаите, когато разходите за транспорт от летището до населеното място на командировката и обратно превишават 30 на сто от размера на дневните пари, определени за 1 ден или съответния ден. Тъй като може да се тълкува кумулативно-например ако командировката ти е за 2 или 3 дни, да се събере цялата сума дневни-за двата дни и след това да се изчислява 30 % от цялата сума...

 

След дневните пари да се прецизира за кой ден става въпрос...Денят на идване, връщане и т.н. Има ведомства, които намаляват дневните-поради факта, че след срещата има осигурен обяд. Например, тръгваш си съответния  ден, имаш осигурен обяд и ведомството ти осигърява 65 % от дневните поради осигурения обяд. Командировката ти е 2 дни. Предходния ден са ти осигурили 100 % за ден 1(първи), ден 2-65 %-заради осигурен обяд. За кой от двата дни е валидно правилото за транспорт? Как се изчисляват 30 % от дневните-кой ден се взима, 1-ви или 2-ри...Защо когато има кетъринг, ти не присъстваш, ти се орязват дневните? Защо когато имаш полет в 15.00 следобед, и макар да имаш осигурен обяд от 13.00 часа, отново са ти орязани дневните. Ти, няма как да бъдеш на обяда, тъй като 2 часа преди това(в 13.00) часа вече трябва да си на летището? Моля, прецизирайте-текстовете и компонентите на чл. 18 (3)....

30 януари 2023 г. 18:07:34 ч.
DIV

Уточнение на чл. 18 относно разходи за транспорт

  • По отношение на изменението на ал. 1 на чл. Чл. 18 “Чл. 18. (1) С дневните пари се осигуряват средства за храна, вътрешен градски транспорт в населеното място на командировката и други разходи. В случаите, когато разходите за транспорт от летището до населеното място на командировката и обратно превишават 30 на сто от размера на дневните  пари, тези разходи са за сметка на ведомството или предприятието и се отчитат срещу представен разходооправдателен документ”

Предлагам да се уточни по следния начин:

„Чл. 18. (1) С дневните пари се осигуряват средства за храна, вътрешен градски транспорт в населеното място на командировката и други разходи. В случаите, когато разходите за транспорт от летището до населеното място на командировката и/ИЛИ обратно превишават 30 на сто от размера на дневните  пари ЗА ДЕНЯ НА СЪОТВЕТНОТО ПЪТУВАНЕ, тези разходи са за сметка на ведомството или предприятието и се отчитат срещу представен разходооправдателен документ.

Мотиви: По този начин първо ще се спрат различни тълкувания от различни ведомства и предприятия, какво се приема за база за изчисляване на 30% от дневните – дали дневните за съответния ден, дали дневните за дните за пътуване до и обратно от летището, дали и се включват и дните в командировка между двете пътувания. Няма логика, ако един служител е командирова за два дни и за тези два дни разходите за транспорт от летището до населеното място на командировката и обратно превишават 30 на сто размера на дневните му  пари, тези разходи да не са му за сметка на дневните му а за сметка на работодателя, но ако същия служител има същите разходи за транспорт от летището до населеното място на командировката и обратно, но ако остава повече дни – да кажем три дни и вече за тези три дни тези разходи не превишават 30 на сто размера на дневните му  пари за трите дни, той да трябва сам да покрива разходите си за транспорт (за сметка на дневните си)

 

  • По отношение на чл. 18, ал. 2:

(2) Средствата за вътрешен междуградски транспорт се определят заедно с маршрута и превозното средство в заповедта за командировка

И в досегашния текст в наредбата не става ясно какво значи термина „се определят“ – означава ли,  че в  заповедта за командировка се определя „техния точен размер“ и как точно да бъде определен, ако предварително не може да бъде уточнен точния им размер – не навсякъде има точна информация за техния размер. Например командирования планира да ползва автобус от летището  до мястото на командировката, но самолета закъснява и вече единствено може да се ползва влак – какво да направи ако в заповедта за командировка пише автобус и ако разходите са по-големи от първоначални определени?!  Моля да уточните тази алинея 2. Например: „(2) Средствата за вътрешен междуградски транспорт се изплащат срещу представен разходооправдателен документ на база определения в заповедта за командировка маршрут и допустимите за ползване превозни  средства

 

  • По отношение на досегашния чл. 18, ал. 3:

(3) Относителният дял на отделните компоненти в размера на дневните пари за целите на определянето на намалените размери дневни пари при поемане на част от разходите от приемащата държава или организация е, както следва:

1. за хранене, включително:

а) обяд - 35 на сто;

б) вечеря - 35 на сто;

2. други разходи - 30 на сто.

Не виждам да остава в проекта за промяна и считам за удачно неговото отпадане, но предлагам  като нова алинея 3 или на друго определено от Вас място да се уточни, че дневните пари не се намаляват при поемане само на част от разходите от приемащата държава или организация.