Обществени консултации

проект на Наредба за условията и реда за разработване и планиране на курсове, кандидатстване и обучение на военнослужещи и цивилни служители от МО, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и БА в курсове

С Наредбата за условията и реда за разработване и планиране на курсове, кандидатстване и обучение на военнослужещите и цивилните служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия в курсове провеждани във военните академии, висшите военни училища, професионалните сержантски (старшински) колежи и в чуждестранни образователни институции се уреждат условията и реда за разработване, планиране, провеждане и отчитане на курсове за придобиване, повишаване на квалификацията и преквалификацията и за кандидатстване и обучение на военнослужещите и цивилните служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия.

Целта на представения проект е създаване на правна рамка по отношение на прилагането на разпоредбата на чл. 117, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (ППЗОВСРБ) и привеждане на нормативната уредба, касаеща придобиването и повишаването на квалификацията на военнослужещите и цивилните служители в съответствие с приетите с ПМС № 381 от 2022 г. изменения в ППЗОВСРБ.

За постигане на определените в Програмата за развитие на отбранителните способности на въоръжените сили на Република България до 2032 г. параметри, в направление „Хората в отбраната“ и заложените цели в Плана за развитие на въоръжените сили на Република България до 2026 г., приет с ПМС № 183 от 2021 г., в направление „Образование, наука и обучение“, в проекта на наредба е създаден раздел регламентиращ интегрирането на допълнителна професионална подготовка в учебните планове на специалностите „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво“ и „Организация и управление на военни формирования на оперативно ниво“ от професионално направление „Военно дело“.

Създаден е ред за кандидатстване, подбор и обучение на военнослужещите и цивилните служители в курсове провеждани във военните академии, висшите военни училища и професионалните сержантски (старшински) колежи и в чуждестранни образователни институции.

Регламентиран е редът за организиране на процеса по повишаване на квалификацията на военнослужещите и цивилните служители, определени да заемат или заемащи длъжности в задгранични представителства, в международни организации или в други международни инициативи на територията на страната и извън нея.

Определени са условията и реда за кандидатстване на офицерските кандидати и сержантите (старшините) в курс за придобиване на професионална квалификация по „Военно дело“.

С оглед извършване на отчет на придобиването и повишаването на квалификацията и преквалификацията е прецизиран процеса по въвеждане на актовете за зачисляване на военнослужещите и цивилните служители в курсове за придобиване и повишаване на квалификацията и преквалификацията в „Автоматизираната система за управление на човешките ресурси“.

Планирането и финансирането на разходите за придобиване и повишаване на квалификацията и преквалификацията на военнослужещите и цивилните служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия са посочени в отделен раздел.

С представеният Ви проект на наредба се отменя Наредба № Н-19 от 2010 г. за условията и реда за разработването и планирането на курсове за придобиване, повишаване на квалификацията и преквалификацията, за кандидатстването на военнослужещите и цивилните служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия за обучение в тях, както и за обучението на резервистите в курсове за придобиване, повишаване на квалификацията и преквалификацията (обн., ДВ, бр. 53 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 102 от 2011 г., бр. 4 от 2013 г.; доп., бр. 25 от 2018 г., доп., бр. 12 от 2020 г.).

Проектът на наредба осигурява изпълнение на чл. 117, ал. 1 и ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, съгласно който военнослужещите могат да се обучават в курсове за придобиване, повишаване на квалификацията и за преквалификация. Зачисляването на военнослужещите в курсовете се извършва със заповед на министъра на отбраната или на оправомощено от него длъжностно лице. Условията и редът за разработване и планиране на курсовете, както и за кандидатстване за обучение в тях се определят с акт на министъра на отбраната.

С проекта на Наредба не се предвижда въвеждане на актове на Европейския съюз, поради което не е изготвена справка за съответствието с правото на Европейския съюз.

 


Дата на откриване: 20.1.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 19.2.2023 г.
Коментари
Добави коментар
 
30 януари 2023 г. 16:58:50 ч.
Иво_69

Необходимо прецизиране на чл.42.

  1. Необходимо прецизиране на чл.42. Посочените ал.5 и ал. 6 са излишни.

Коментар: Длъжностните характеристики включват изисквания за съответната квалификация на изпълняващия тази длъжност. В длъжностната характеристика са налични два вида квалификация: „основна/задължителна“ и „желателна/препоръчителна“. И за двата вида квалификация са включени: изисквания към професионалния опит; изисквания към подготовката и изисквания към нивото на чужд език. В тази връзка покриването на всички посочени изисквания за „основна/задължителна“ квалификация са от съществено значение за изпълняването на длъжността. Това от своя страна предполага, че при нейното заемане, военнослужещият/цивилния служител притежава тази квалификация и при провеждането на подбора нациите тябва да се съобразяват с посоченото в длъжностната характеристика, включително и с изискванията към преминатите курсове от съответния кандидат (които представляват изисквания към подготовката). По тази причина ако одобреният кандидат не покрива изискванията за „основни/задължителни“ курсове (изисквания към подготовката) той задължително трябва да бъде планиран от структурата за управление на човешките ресурси, за повишаване на неговата квалификация, с цел изпълнение на изискванията на длъжностната характеристика преди заемането на длъжността и/или в макисмално кратки срокове след нейното заемане. Това кореспондира и с изискванията посочени в чл.27, т.1. При спазване на установените процедури за подбор на военнослужещи/цивилни служители за заемане на длъжности извън страната, същите (в идеалния случай) трябва да бъдат определени една година преди фактическото заемане на длъжността. По-практично и целесъобразно е структурата по управление на човешките ресурси, разполагайки с цялата информация, относно изискванията към съответната длъжност, съгласно длъжностната характеристика, на която се планира да бъде назначен съответния военнослужещ/цивилен служител, вече придобитата от него квалификация (участие в курсове) и наличните финансови средства, директно да планира неговото участие в съответните „основни/задължителни“ курсове. Ако бъде възприет този подход подбраният военнослужещ/цивилен служител ще може да бъде адекватно планиран да повиши квалификацията си за заемане на съответната длъжност в годината на подбирането си и през първата половина на неговата дългосрочна командировка (годината на ротация и следващата календарна година).  По този начин структурата за управление на човешките ресурси ще има пълен контрол върху повишаването на квалификацията на военнослужещите/цивилните служители определени да заемат и заемащи длъжности извън територията на страната, което директно кореспондира с текстовете на чл.42 ал.1, 2, 3 и 4, както и ще се постигне изпълнение на изискванията на чл.45.

Предложение: Да се прецизира текста, при което цялостната администрация по процеса на повишаването на квалификацията на военнослужещите/цивилните служители (в „основни/задължителни курсове) определени да заемат длъжност в задгранични представителства, в международни организации или в други международни инициативи на територията на страната или извън нея, да се извършва от структурата по управлление на човешките ресурси. Да отпаднат предложените алинеи 5 и 6 на чл.42.

30 януари 2023 г. 16:59:42 ч.
Иво_69

чл.44 - процедурата е неясна

  1. В чл.44 ал.1 и ал.2 не става ясна процедурата за планиране, финансиране и заявяване на участие в "желателен/препоръчителен" курс, за съответния военнослужещ/цивилен служител, съгласно изискванията на длъжностната му характеристика.

Коментар:  Тези курсове включват ли се в сведението по чл.46 или се използва само процедурата посочена в чл.44, ал.2? Какво означава „предварително заявено споделено плащане между МО и структурата, в която е команирован военнослужещия/цивилния служител“ и в този смисъл ще се изисква ли подписване на меморандум/споразумение? Кога във времето ще бъде ясно дали финансови средства са налични за да може евентуално да се заяви курса съгласно чл.44, ал.2? В заявката по чл.42, ал.2 каква информация  се подава, какви приложения следва да се изготвят и срока не е ли много малък? Също  така, чл.44, ал.2 е в противоречие с изискванията на т.7 и т.9 от раздел IV на МЗ ОХ-10/06.01.2021г.

Предложение: Прецизиране на чл.44. с посочване на ясна процедура за заявяване на участие в курс, посочен в длъжностната характеристика като „желателен/препоръчителен“ или на друг невключен в нея, но с полза за структурата, в която военнослужещия/цивилния служител е командирован. Заявката да се изпраща от военнослужещия/цивилния служител, с докладна записка, съгласувана със съответния старши национален представител, така както е посочено в т.9 на ОХ-10/06.01.2021г. Заявяването на финансови средства за участие в „желателен/препоръчителен“ курс да става съгласно действащата разпоредба на т.3 от раздел IV на МЗ ОХ-10/06.01.2021г.

30 януари 2023 г. 17:00:29 ч.
Иво_69

Срокът по чл.46

  1. В чл.46 посоченият срок за изготвяне на сведението е нереален и неработещ. 

Коментар: Имайки предвид, че ротациите са основно през летния период (юли-август) и в съчетание с изискването на чл.45, ще се окаже безпредметно изготвянето на подобно сведение или същото ще бъде нереално. Изчисленията показват, че ако се изготвя въпросното сведение така както е посочено (примерно в срок до м. март 2023г. за курсовете през 2024г.) всеки военнослужещ/цивилен служител заел длъжността през м. юли 2023 г. не би трябвало да бъде предвиден за участие в съответните курсове, тъй като към 31.12.2024г. ще изтече срока по чл. 45. В допълнение на посоченото следва да се вземе под внимание, че старшите национални представители не разполагат с информацията кои военнослужещи/цивилни служители ще заемат длъжностите при ротацията и кои са курсовете които те вече са изкарали за съответната длъжност за да могат да изготвят адекватно сведение. Също така изискването на чл.46 противоречи на т.3 от раздел IV на МЗ ОХ-10/06.01.2021г.

В тази връзка отново следва да се посочи че е целесъобразно цялостното администриране на повишаването на квалификацията на военнослужещите/цивилните служители подбрани да заемат и/или заемащи длужности извън територията на страната, да се извършва единствено от структурата по управление на човешките ресурси. (коментар и предложение към чл.42).

Предложение: чл.46 да отпадне.

30 януари 2023 г. 17:02:14 ч.
Иво_69

Общ коментар към текстовете от раздел VI

Общ коментар към текстовете от раздел VI (чл.42, 43, 44, 45 и 46): Необходимо е цялостно прецизиране.  Структурата по управление на човешките ресурси, притежава пълната информация относно изискванията в длъжностните характеристики по отношение на „основна/задължителна“ и „желателна/препоръчителна“ квалификация, както и кои курсове са изкарани и кои не от съответния военнослужещ/цивилен служител. В тази връзка е логично същата структура да изготви плана и да администрира еднолично процеса на повишаване на квалификацията за съответния военнослужещ за участието му в съответните курсове с цел изпълнение на записаните изисквания в длъжностната му характеристика. Ротациите са предимно в летния период (юли-август). В идеалния случай съответният военнослужещ/цивилен служител е подбран в годината преди извършване на ротацията и Структурата по управление на човешките ресурси може да планира и администрира процеса на участието му в съответните курсове за времето на годината на подбирането му и през първата половина на неговата дългосрочна командировка (годината на ротация и следващата календарна година.