Обществени консултации

проект на Наредба за изменение на НАРЕДБА № Н-28 от 5.11.2010 г. за критериите, условията и реда за атестиране на военнослужещите от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия

С Наредба № Н-28 от 5 ноември 2010 година (Наредбата) се определят критериите, условията и реда за атестиране на военнослужещите от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия.

Отмяната на Инструкция № И-5 от 5.09.2017 г. за условията и реда за организиране, поддържане и достъп до електронния регистър на военнослужещите и цивилните служители – „Автоматизирана система за управление на човешките ресурси“ („АСУ на ЧР“) и влизането в сила на новата Инструкция № И-1 от 8.06.2022 г., oбнародвана в „Държавен вестник“, бр. 45 от 17.06.2022 г., налага изменение в Наредбата, свързано с организирането на дейностите по въвеждане на данните от електронните атестационни формуляри в модул „Атестиране“ в „АСУ на ЧР“.

Същевременно, в изпълнение на резолюция на Началника на отбраната по становище с рег. № 30-21-192/01.07.2022 г., дирекция „Управление на човешките ресурси в отбраната“ (ДУЧРО) предлага чрез изменение на Наредбата да се регламентира възможност военнослужещите, изпълнявали военна служба извън и на територията на страната в състава на международни организации и инициативи да бъдат допуснати до обучение във военните академии, висшите военни училища и професионалните сержантски (старшински) колежи в годината след завръщането им.

С Постановление № 381 на МС от 24.11.2022 г. се извърши изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (ППЗОВСРБ), приет с Постановление № 46 на Министерския съвет от 2010 г., обн., ДВ, бр. 95 от 29.11.2022 г., в сила от 29.11.2022 г.

Съгласно новите разпоредби на ППЗОВСРБ:

1. Военнослужещите, които се обучават за придобиване на клинична специалност, по която Военномедицинската академия е акредитирана, същите продължават специализацията си във Военномедицинската академия, като за срока на обучението следва да се вземат в специален щат на министъра на отбраната.

Със заповед на министъра на отбраната № ОХ-1151/12.12.2022 г. бе обявен специален щат № А-144, в сила от 01.01.2023 г., за военнослужещи, обучаващи се за придобиване на образователна и научна степен „доктор”, за придобиване на образователно-квалификационна степен по специалности от професионално направление „Военно дело”, за придобиване на професионална квалификация по военно дело, за придобиване на клинична специалност, за придобиване на четвърта степен на професионална квалификация и за преминаване на стаж като стажант-юрист.

Съгласно забележка № 5 от специалния щат, за военнослужещите, обучаващи се за придобиване на клинична специалност, по която Военномедицинската академия е акредитирана следва да се организира разработването на длъжностни характеристики за длъжността „лекар-специализант” в съответните катедри/клиники, където се обучава за придобиване на специалност в здравеопазването по реда на наредбата по чл. 181, ал. 1 от Закона за здравето.

С направената промяна горепосочените военнослужещи ще подлежат на атестиране при условията и по реда на Наредбата, при наличие на конкретни функционални задължения, определени в съответните длъжностните характеристики за длъжността „лекар-специализант”.

 

2. Само офицерските кандидати и сержантите (старшините) имат право да се обучават в курс във висшите военни училища за придобиване на професионална квалификация по военно дело съгласно изменението на чл. 116б, ал. 1.

Отпадането на възможността на войниците (матросите) за обучение в курс във висшите военни училища за придобиване на професионална квалификация по военно дело налага изменение на Приложение №6, атестационен формуляр за войници (матроси), в частта уточняваща необходимостта от допълнително обучение при определяне на възможностите за развитие.

 

В изпълнение на гореизложеното ДУЧРО изготви проект на Наредба за изменение на Наредба № Н-28 от 2010 година. С предложението за изменение и допълнение на Наредбата се постигат следните цели:

1. Синхронизира се с новата Инструкция № И-1 от 8.06.2022 г. за условията и реда за организиране, поддържане и достъп до електронния регистър на военнослужещите и цивилните служители – "Автоматизирана система за управление на човешките ресурси".

2. Прецизират се съществуващите текстове и се въвеждат допълнителни разяснителни разпоредби, които да подпомогнат командирите при вземане на решение, относно кариерното развитие на военнослужещите.

3. Дейностите по определянето на оценките и приключването на атестационния формуляр се обединяват в един времеви период, с което се оптимизира процеса по атестиране.

4. Създават се условия за атестиране на военнослужещите, обучаващи се за придобиване на клинична специалност, по която Военномедицинската академия е акредитирана, с които се осигурява възможност за повишаването им в следващо военно звание в периода на обучение.

5. Синхронизира се Приложение №6 с промяната в чл.116б, ал.1 от ППЗОВСРБ.


Дата на откриване: 19.1.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 18.2.2023 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари