Обществени консултации

проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Военномедицинската академия

Военномедицинската академия (ВМА) осъществява дейност като лечебно заведение по чл. 5, ал. 1 от Закона да лечебните заведения (ЗЛЗ). Съгласно чл. 35, ал. 3, т. 3 от ЗЛЗ, устройството, дейността и структурата на ВМА се уреждат с правилник, издаден от министъра на отбраната, съгласувано с министъра на здравеопазването. В Приложение № 1 към чл. 18, ал. 1 от Правилника са посочени дейностите, които осъществяват болниците в структурата на ВМА, а в Приложение № 2 към чл. 18, ал. 3, т. 4 от Правилника са определени нивата на компетентност на структурите в болниците, в изпълнение на действащите утвърдени медицински стандарти.

Във връзка със създаването през 2022 г. на възможности за извършване на нови медицински дейности, свързани с трансплантация на бъбреци, „Клиника „Ендоурология и екстракорпорална литотрипсия“,   „Клиника „Обща урология“ и Клиника „Нефрология“ в Многопрофилна болница за активно лечение – София в структурата на ВМА (МБАЛ-София, ВМА) придобиват компетентност и ще работят и в изпълнение на Медицински стандарт „Трансплантация на органи, тъкани и клетки“, утвърден с Наредба № 6 от 05.07.2007 г. на министъра на здравеопазването. В МБАЛ-София, ВМА, са осигурени необходимите медицински специалисти, технически изправна апаратура и техника, които се изискват в цитирания стандарт. Завършена е процедурата по реда на Закона за лечебните заведения  (ЗЛЗ) и са издадени съответните удостоверения:

  • Удостоверение за съответствие № РД-24-3/12.08.2022 г. за изпълнение на изискванията на Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки и нормативните актове по прилагането му, издадено от Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ (ИАМН)

и

  • Удостоверение от 11.10.2022 г. за изпълнение на изискванията на Закона за лечебните заведения, Наредбата по чл. 46, ал. 3 от Закона за лечебните заведения и на утвърдените медицински стандарти, издадено от Столична регионална здравна инспекция (СРЗИ).

С влизане в сила на утвърден от министъра на отбраната нов щат за ВМА, считано от 01.12.2021 г., беше извършено преструктуриране на клиничните звена на МБАЛ-София, ВМА, като бяха закрити „Отделение по експериментална хирургия с животни“ (считано от 01.12.2021 г.) и „Отделение по нуклеарна медицина и метаболитна терапия“ (считано от 01.07.2022 г.).

Необходимо е да се прецизирират наименованията на медицинските дейности – вирусология и микробиология, които се извършват в МБАЛ-София, ВМА, като пред наименованията им се добавя думата „клинични“ в съответствие с Номенклатура на специалностите и сроковете за придобиването им в системата на здравеопазването – Приложение № 1 към чл. 1, ал. 2 от Наредба № 1 от 22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването.

Горепосочените обстоятелства трябва да бъдат отразени в Приложения № 1 и № 2 към Правилника за устройството и дейността на ВМА, тъй като са свързани с регистрацията и издаването на удостоверения за изпълнение на изискванията по чл. 46, ал. 3 от ЗЛЗ на МБАЛ-София, ВМА.

С разработения проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на ВМА се постигат привеждане на статута на МБАЛ-София, ВМА, с изискванията на Закона за лечебните заведения, действащите медицински стандарти и издадените удостоверения.

Проектът не оказва пряко или косвено въздействие върху бюджета на ВМА, респ. върху бюджета на Министерството на отбраната.


Дата на откриване: 19.1.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 18.2.2023 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари