Обществени консултации

Проект на наредба за допълнение на Наредба № 5 от 19 септември 2019 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство по очни болести

Проектът на наредба за допълнение на Наредба № 5 от 19 септември 2019 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство по очни болести  (обн. в ДВ, бр. 80 от 2019 г., доп. ДВ, бр. 101 от 27.11.2020 г.) е изготвен на основание чл. 259, ал. 1, т. 4 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина

Медицинската специалност „Очни болести“  обхваща познанията, техническите умения и преценки, необходими за адекватна диагностика и лечение на болестите на зрителния анализатор.

Причините за разработване на проекта на проект на Наредба за допълнение на НАРЕДБА № 5 от 19 септември 2019 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство по очни болести  са свързани с допълване на терапията за лечение на болести на ретината и стъкловидното тяло, в частност макулна дегенерация, свързана с възрастта и макулен едем.

С проекта Наредба за допълнение на Наредба № 5 от 19 септември 2019 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство по очни болести се цели да се създаде правна регламентация  на терапевтичния подход при лечение на очните болести, както и на критериите за оценка на ефективността на прилаганата терапия.

Резултатите от прилагането на фармако-терапевтичното ръководство са свързани с постигане на най-важната цел – осигуряване на пациентите високо качество на лечение чрез прилагане на единни и обосновани принципи, правила и критерии за предписването и прилагането на лекарствени продукти в обхвата на медицинската специалност  „Очни болести“ и единни качествени и количествени показатели за ефективността на прилаганата терапия и допълване на терапията за лечение на макулна  дегенерация, свързана с възрастта и на макулен едем, с включването на  лекарствения продукт с INN Faricimab.

Адрес за изпращане на становища и предложения: antonia.toncheva@ncpr.bg


Дата на откриване: 19.1.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Здравеопазване
Дата на приключване: 17.2.2023 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари