Обществени консултации

Проект на Наредба за воденето, съхраняването и достъпа до информационната система за единна входна точка за запорите на движими вещи, подлежащи на регистрация по силата на закон, и за организацията, правилата и дейността на онлайн платформата за електронн

Съгласно разпоредбите на чл. 450б, ал. 1 и 501а, ал. 5 ГПК министърът на правосъдието изгражда и поддържа информационна система за единна входна точка за запорите на движими вещи, подлежащи на регистрация по силата на закон, и единна онлайн платформа за електронни публични търгове.

Основната цел на Наредбата за воденето, съхраняването и достъпа до информационната система за единна входна точка за запорите на движими вещи, подлежащи на регистрация по силата на закон, и за организацията, правилата и дейността на онлайн платформата за електронни публични търгове е уреждането на информационната система, обслужваща запорите, включително модула за електронна публична продан, и обмена на информация по електронен път с други регистри с оглед развитието на електронните услуги, които се предоставят на гражданите и бизнеса.

Информационната система за единна входна точка за запорите в Република България ще осигури възможност информацията за движимите вещи с регистрационен режим, върху които са наложени запори по изпълнителните дела, да бъде централизирана в една база данни. Системата ще позволява достъп за правоимащите органи и всички лица на територията на страната или извън нея.

 


Дата на откриване: 18.1.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 17.2.2023 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
01 февруари 2023 г. 12:15:30 ч.
Iliya Hristozov

Предложение за замяна на думата „воденето“ с думата „поддържането“

Предлагам да се заменят думите „воденето“ и „водени“ в наименованието на Наредбата и навсякъде в текста, съответно с думите „поддържането“ и „поддържани“.

Мотиви: Думата „воденето“ я има в наименованието на Наредбата и в разпоредбите на чл. 1, ал. 1, чл. 2, ал. 1 и в чл. 2, ал. 2, т. 4. Думата „водени“ я има в чл. 10, ал. 1.

Макар че все още думата „водене“ и нейните производни се използват в някои нормативни актове по отношение на регистри и информационни системи, но в последно време те все повече се заменят с по-подходящата дума „поддържане“ и нейните производни.

Дори и в настоящата Наредба са налични и двете думи и дори се използват с еднакъв смисъл. Според Наредбата общата информационна система („Системата“) се поддържа (чл. 2, ал. 2 и чл. 3), а информационната система за единна входна точка на запорите на движими вещи, подлежащи на регистрация по силата на закон се води. Според чл. 10, ал. 1 регистрите в МВР и МТС се водят, а Средата за междурегистров обмен на данни (RegiX) се поддържа от Министерството на електронното управление.

Не е ясно защо в миналото думиоте "води" и "водене" са се наложили по отношение на регистрите.

Според мен по-подходящата дума в смислово отношение е думата „поддържането“ и нейните производни. По принцип думата „води“ има смисъл само ако се отнася до одушевени обекти.

Във връзка с гореизложеното, предлагам да се заменят думите „воденето“ и „водени“ в наименованието на Наредбата и навсякъде в текста, съответно с думите „поддържането“ и „поддържани“.