Обществени консултации

Проект на План за интегрирано развитие на община Лом за периода 2021-2027 г.

Община Лом инициира актуализация на своя План за интегрирано развитие на община (ПИРО) за периода 2021-2027 г. Актуализацията се налага като резултат от динамиката в социално-икономическата обстановка в страната и окончателното одобряване на програмите за предоставяне на средства от Европейските фондове, в съответствие със заложените в тях изисквания.

В предложената актуализация на документа е преработена неговата структура, за да е в пълно съответствие с Методически указания за разработване и прилагане на планове за интегрирано развитие на община (ПИРО) за периода 2021-2027 г.

Актуализирани са демографските данни и е цялостно преработена стратегическата част на документа.

Актуализирана е програмата за реализация на ПИРО.

ПИРО определя средносрочните цели и приоритети за устойчиво развитие на общината и връзките ѝ с други общини, в съответствие с Интегрираната териториална стратегия за развитие (ИТСР) на Северозападния регион за планиране от ниво 2 и Общия устройствен план (ОУП) на община Лом.

ПИРО осигурява пространствена, времева и фактическа координация и интеграция на различни политики и планови ресурси за постигане на дефинираните цели за трайно подобряване на икономическото, социалното и екологичното състояние на общинската територия.

Документът интегрира регионалното и пространственото развитие, служейки за определяне на актуалните проблеми, нужди и потенциали за развитие на районите, общините и населените места. Те от своя страна се отчитат при разработването на инвестиционни програми и финансови инструменти, включително съфинансирани от фондовете на ЕС.

В тази връзка Общинска администрация Лом отправя настоящата покана-обявление за участие в публично обсъждане и разчита на Вашето активно участие в процеса на актуализиране на този важен за всички нас стратегически планов документ.

Желаещите да участват с предложения по настоящата консултация могат да го направят чрез следните комуникационни канали:

• Портал за обществени консултации (изисква се регистрация на потребител чрез имейл);

• Електронна поща: lom.municipality@lom.egov.bg;

• Официална кореспонденция на адрес гр. Лом, ул. „Дунавска“ 12, етаж 1 Деловодство. Писмата следва да се адресират до дирекция „Общинска собственост, обществени поръчки, инвестиционна политика и проекти“

 

Като приложение на Консултационния документ е приложен Фиш за проектни предложения, който заинтересованите страни са поканени да попълнят.


Дата на откриване: 17.1.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Лом
Дата на приключване: 16.2.2023 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари