Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №1 за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №1 от 17 февруари 2017г. за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и за документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове, (Обн., ДВ, бр. 20 от 2017 г.,  изм., бр. 46 от 2018 г., изм. и доп., бр. 99 от 2020 г.)
 
Във връзка с необходимото време за въвеждане на информационната система за събиране и обработване на данни за флуорсъдържащите парникови газове е налице риск за неизпълнение на изискванията на чл.31, чл.32, ал.1, чл.33, ал.1, чл.34 и чл.35, ал.1 и чл.39а от Наредба №1 от 17 февруари 2017г. за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и за документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове (Наредба №1) – за представяне на годишни отчети за дейности, свързани с прилагането на Регламент (ЕС) № 517/2014 за флуорсъдържащите парникови газове (общо приблизително 3 500 отчета).
При прилагането на Наредба №1 беше идентифицирана необходимостта от изменение и допълване на разпоредби, свързани с подобряване прилагането на процедурите за издаване, отменяне и/или отнемане на документи за правоспособност.
 
Проектът на Наредба №1 има за цел:
1. Да се осигури техническа възможност за изпълнение на задължението на физически лица и юридически лица за подаване на годишни отчети, съгласно чл.31, чл.32, ал.1, чл.33, ал.1, чл.34 и чл.35, ал.1 от Наредба №1.
До осигуряване прилагането на изискванията за подаване на отчетите по електронен път посредством информационната система, отчетите ще продължат да се представят както и досега – на електронен носител (диск, флаш памет).
2. Постигане на ефективно прилагане на изискванията за реда и начина за издаване, отменяне и/или отнемане на документи за правоспособност от органа по чл.17б, ал.3, т.2 от Закона за чистотата на атмосферния въздух  – Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ на Министерство на вътрешните работи.
3. Прецизиране на отделни текстове с оглед подобряване възможностите за ефективното им прилагане.
 


Дата на откриване: 20.12.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Околна среда
Дата на приключване: 3.1.2023 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари