Обществени консултации

КРС откри процедура за обществено обсъждане на проект на Решение за изменение и допълнение на Общи изисквания при осъществяване на електронни съобщения

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) откри процедура за обществено обсъждане на проект на Решение за изменение и допълнение на Общи изисквания при осъществяване на електронни съобщения.

Проектът е приет с Решение № 416 от 06.11.2022 г. и е разработен във връзка с чл. 30, т. 29 от Закона за електронните съобщения.

Заинтересованите лица могат да представят становища по Проекта на адрес: гр. София, ул. „Й. В. Гурко” № 6, Комисия за регулиране на съобщенията и e-mail адрес: info@crc.bg.  


Дата на откриване: 20.12.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Държавна администрация
Дата на приключване: 19.1.2023 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
05 януари 2023 г. 11:35:15 ч.
simeonkutsarov

Мнение

Предложението за създаване на §1. чл. 7а е основателно, тъй като към настоящия момент Механизмът за измерване и наблюдение на качеството на услугата за достъп до интернет работи без да използва наименованията на доставчиците. Това несъмнено ще помогне на потребителите да правят по-информиран избор.

Всички измервания се правят от потребителите на сайта, но не са предвидени измервания за съпоставяне на информацията от потребителите с тази от официалните доставчици.

Предлагам:

  • Съгласно чл. 4, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2015/2120, КРС да задължи доставчиците на интернет услуги да провеждат и публикуват собствени тестове чрез Механизма за измерване и наблюдение на качеството на услугата за достъп до интернет във всички области на страната, в които осъществяват своята дейност. КРС, от своя страна, сравнява техните данни с данните на потребителите на системата. Ако има голямо несъответствие (трябва да се уточни размерът на това несъответствие), то тогава може да бъде приложен чл. 4, параграф 4 от същия регламент.

Съгласен съм с предложение §2. В чл. 16, т. 3 изразът „без санкции“ се заменя с „без допълнителни разходи“. В мотивите правилно сте се позовали на чл. 230, ал. 2 от ЗЕС, където е написано, че прекратяването по тази алинея се извършва "без допълнителни разходи". В Директива (EС) 2018/1972, чл. 105 (4) също се използват думите "без допълнителни разходи". От това следва и в чл. 16, т. 3 да бъде приложен този текст.