Обществени консултации

Проект на ПМС за изменение и допълнение на ПМС № 302 от 2022 г. за създаване на комитети за наблюдение на Споразумението за партньорство на Република България и на програмите, съфинансирани от ЕФСУ, за програмен период 2021 - 2027 г.

С приемането на проекта на Постановление ще се намали броят на комитетите за наблюдение в област „Вътрешни работи“ от три на два, ще се актуализират съставите на комитетите за наблюдение на Споразумението за партньорство и на програмите. Това ще допринесе за намаляване на административната тежест в работата на комитетите и ще бъде предпоставка за своевременното стартиране на процедурите в изпълнение на програмите по Фонд „Вътрешна сигурност“ и Инструмента за финансова подкрепа за управлението на границите и визовата политика за програмен период 2021-2027 г., както и за успешното изпълнение на целите и политиките, заложени в тези програми. С акта ще се уточни функцията на комитетите за наблюдение на програмите в процеса на избор на стратегически проекти, към които да бъдат приложени Пактове за почтеност.

 

По мотиви, подробно  изложени в доклада на вносителя, с оглед необходимостта от  спешно стартиране на процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ през първото тримесечие на 2023 г. в рамките на фонд „Вътрешна сигурност“ 2021-2027 г.  и на Инструмента за финансова подкрепа за управлението на границите и визовата политика  2021-2027 г. и  на основание чл. 26, ал. 4, изречение второ от Закона за нормативните актове, срокът за предложения и становища по проекта на акт, публикуван за обществени консултации, следва да бъде  определен в рамките на 14 дни.

 

 


Дата на откриване: 19.12.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Държавна администрация
Дата на приключване: 2.1.2023 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари