Обществени консултации

Откриване на обществено обсъждане с Решение № 395 от 24.11.2022 г. за обсъждане на проект на Решение на Комисията за регулиране на съобщенията във връзка с условия на тарифни планове за мобилен интернет

С Решение №395 от 24.11.2022 г.  Комисията за регулиране на съобщенията приема проект на решение във връзка с условия на тарифни планове за мобилен интернет на „ВИВАКОМ БЪЛГАРИЯ“ ЕАД, „ЙЕТТЕЛ БЪЛГАРИЯ” ЕАД и „А1 БЪЛГАРИЯ” ЕАД и открива процедура по обществено обсъждане на проекта.

Заинтересованите лица могат да представят становища по Проекта на адрес: гр. София, ул. „Й. В. Гурко” № 6, Комисия за регулиране на съобщенията и e-mail адрес: info@crc.bg.  

 


Дата на откриване: 7.12.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Държавна администрация
Дата на приключване: 6.1.2023 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
04 януари 2023 г. 23:34:40 ч.
tish

мобилен интернет

Минамалните скорости от 64 Kbps едва ли отговарят на технологичния напредък, но едва ли ще му обърнете внимание.

05 януари 2023 г. 17:36:10 ч.
Цар Симеон Първи

Мнение и предложение

Решението на Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) е напълно адекватно, тъй като сегашната среда дава предпоставки за дискриминация, липса на свободен избор и създаване на среда с нелоялна конкуренция.

След въвеждането на проекта няма да има дискриминация на крайните потребители, тъй като до момента клиентите на различните доставчици са имали възможност, чрез своя план да имат по-голям достъп до определени приложения, тъй като в плана е било заложен включен обем данни за трафик към определено приложение или група приложения, което важи „Съгласно чл. 3, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2015/2120 на Европейския парламент и на Съвета 25 ноември 2015 година за определяне на мерки относно достъпа до отворен интернет и цените на дребно за регулирани комуникации в рамките на ЕС и за изменение на Директива 2002/22/ЕО и на Регламент (ЕС) № 531/2012 (Регламент (ЕС) 2015/2120), чрез своята услуга за достъп до интернет крайните ползватели имат право на достъп до и разпространение на информация и съдържание, да използват и да предоставят приложения и услуги и да използват крайни устройства по свой избор, независимо от местоположението на крайния ползвател или доставчика, или от местоположението, източника или местоназначението на информацията, съдържанието, приложението или услугата.“

Също така доставчиците не трябва да ограничават правата на крайните ползватели, но с определени  абонаментни или тарифни планове с данни за трафик от/към определено приложение или групи приложения това се получава и противоречи на „чл. 3, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2015/2120, споразуменията между доставчиците на услуги за достъп до интернет и крайните ползватели относно търговските и техническите условия и характеристиките на услугите за достъп до интернет, като например цени, обеми от данни или скорост, и всички търговски практики, провеждани от доставчиците на услуги за достъп до интернет, не ограничават упражняването на правата на крайните ползватели, установени в параграф 1.“

Друго противоречие възниква срещу „чл. 3, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2015/2120, доставчиците на услуги за достъп до интернет третират еднакво целия трафик при предоставянето на услуги за достъп до интернет, без дискриминация, ограничение или намеса, независимо от подателя и получателя, съдържанието, до което е получен достъп или което е разпространено, използваните или предоставените приложения или услуги и използваните крайни устройства.“, защото когато доставчиците въвеждат „нулевата тарифа“, което е определено като намеса „съгласно тълкуването на чл. 3 от Регламент (ЕС) 2015/2120, направено от Съда на Европейския съюз (ЕС) в дела С-807/18 и С-39/19 Telenor Magyarország, С-854/19 Vodafone, С-5/20 Vodafone и C-34/20 Telekom Deutschland, прилагането на т.нар. „нулево тарифиране“ или еквивалентни практики не съответства на разпоредбите на европейското законодателство. В решенията на Съда на ЕС под „нулева тарифа“ се разбира „търговска практика, с която доставчик на услуги за достъп до интернет прилага „нулева тарифа“ или по-изгодна тарифа за целия или част от трафика на данни, свързана с приложение или със специфична категория приложения, предлагани от партньори на посочения доставчик на услуги за достъп“.“ В крайна сметка съм съгласен, че се получава намеса, тъй като те влияят на избора на потребителите предлагайки приложения на определени свои партньори, което е и предпоставка за нелоялна конкуренция.

В обобщение на всички тези членове и очакваното недоволство от клиентите, което би дошло от факта, че дадения доставчик им е предоставил обем от/към трафик на приложение, което те харесват и било неприятно за тях изведнъж да ограничат техния достъп. Затова тук бих дал едно предложение: „Нека всеки телеком да уведоми клиентите си, че вместо досега предоставяните услуги би дал възможност на клиентите си да изберат от всички приложение предпочитано от тях, към което те да имат опрделен брой данни за трафик.“ Това предложение не трябва да противоречи на регулациите, тъй като те гласят  „чл. 3 от Регламент (ЕС) 2015/2120 забранява прилагането на търговски пратки, при които след изчерпване на предоставения обем от данни, всички приложения са блокирани или спрямо тях се прилага ограничение на скоростта, с изключение на приложението, предлагано при нулева или друга различна тарифа.“