Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет

С проекта на постановление се предлагат промени в Устройствения правилник на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, приет с Постановление № 232 на Министерския съвет от 2009 г., Устройствения правилник на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”, приет с Постановление № 69 на Министерския съвет от 2002 г., Устройствения правилник на Изпълнителна агенция „Железопътна администрация”, приет с Постановление № 167 на Министерски съвет от 2001 г. и в Постановление № 232 на Министерския съвет от 2009 г. за закриване на Държавната агенция за информационни технологии и съобщения, създаване на Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи”, приемане на Устройствен правилник на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и приемане на Устройствен правилник на Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи”.

            Конкретните предложения за промяна са следните:
            І. В Устройствения правилник на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията:
1. Предлага се промяна в наименованието на дирекция „Звено за вътрешен одит“, която произтича от Класификатора на длъжностите в администрацията и Наредбата за неговото прилагане, приети с Постановление № 129 на Министерския съвет от 26 юни 2012 г., в който структурата е определена като звено за вътрешен одит.
2. Промяната в чл. 65 от Устройствения правилник се налага във връзка с чл. 88 от Закона за държавния служител, съгласно който държавните служители могат да бъдат награждавани само с отличия.
ІІ. В Устройствения правилник на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”:
Основната цел на предложените промени е оптимизиране на структурата и функциите на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” и укрепване на административния й капацитет, което ще доведе до по-ефективното и качествено  изпълнение. Предложените изменения и допълнения с в няколко аспекта: промяна в структурата на агенцията, преразпределяне на функциите между дирекциите в агенцията и преразпределяне на щатните бройки между отделните структурни звена.
Измененията и допълненията се състоят в следното:
1. Предложена е промяна в структурата на звената, на които са възложени функциите по извършване на контрол за спазване на изискванията на Закона за автомобилните превози, Закона за движението по пътищата и подзаконовите нормативни актове по тяхното прилагане. Създават се 7 дирекции „Автомобилна инспекция“ с определен в правилника на агенцията териториален обхват. С обособяването на административните звена, извършващи контролната дейност на агенцията в дирекции, ще се улесни управлението на тази дейност, поради оперативната самостоятелност, която ще имат директорите на дирекции за вземане на решения в рамките на предоставените им правомощия. Предоставянето на по-голяма самостоятелност на териториалните звена чрез обособяването им в дирекции ще доведе до точното определяне и разграничаване на компетентностите им и до засилване на длъжностната отговорност.
2. Създава се нова дирекция „Инспекционна дейност и мониторинг“, която ще обединява функциите, изпълнявани към настоящия момент от звено „Мониторинг и превенция на риска” и част от функциите, възложени на съществуващата до момента главна дирекция. Сливането на функциите на двете звена и възлагането им на една дирекция е с цел оптимизирането им и по-ефективното им изпълнение. При изпълнението на основните функции на новата дирекция ще бъдат включени и служители от досегашното звено „Мониторинг и превенция на риска”, които ще продължат да изпълняват и функции по мониторинг и превенция на риска, както и служители от досегашната главна дирекция, които ще изпълняват функции по изготвяне на методически указания за извършване на контролната дейност на агенцията.
Функциите, свързани с международната дейност на агенцията, занапред ще бъдат изпълнявани от общата администрация. Основните от тях са проучване на законодателството на Европейския съюз в областта на автомобилния транспорт, участие в работата на междуведомствени и вътрешноведомствени съвети и комисии по изработването и прилагането на нормативни актове на Европейския съюз, международни форуми, съвещания, работни групи, осъществяване на представителство в международни институции. Тези функции обслужват международната дейност на агенцията във всички области от предмета й на дейност, а не само в областта на автомобилните превози, поради което ще бъдат възложени на общата администрация.
3. По-ефективното и качествено изпълнение на функциите на агенцията изисква, освен преразпределяне на функциите между структурните звена, и преразпределяне на щатните бройки между тях. Предвидено е укрепване на административния капацитет на общата администрация. Целта е да се увеличи капацитетът на звеното, изпълняващо функциите по административното и информационното обслужване на агенцията. Това се налага поради успешно изпълнения наскоро проект по ОПАК „Виртуална система за  електронно-комуникативна връзка, свързана с административното обслужване на граждани, фирми и организации – външни контрагенти на ИА “Автомобилна администрация” и предстоящото въвеждане на редица електронни услуги, предоставяни от агенцията. Също така предвиденото увеличаване на числеността на общата администрация има за цел укрепване на функциите по правното обслужване на агенцията чрез увеличаване на щатните бройки, предвидени за заемане от юристи. Проектът предвижда увеличаване на общата численост на персонала в агенцията с 5 щатни бройки, които ще бъдат предоставени на дирекците „Автомобилна инспекция” за по-ефективното и качествено изпълнение на контролните им функции.
 
ІІІ. В Устройствения правилник на Изпълнителна агенция „Железопътна администрация”:
Предлаганите промени в Устройствения правилник на Изпълнителна агенция “Железопътна администрация” обезпечават изпълнението на задълженията на Република България като държава-член на Европейския съюз по отношение на железопътния транспорт и ще дадат възможност на Изпълнителна агенция “Железопътна администрация”, в качеството на национален орган по безопасност в железопътния транспорт и орган за контрол по прилагането на Регламент (ЕО) № 1371/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно правата и задълженията на пътниците, използващи железопътен транспорт (ОВ, L 315/14 от 3 декември 2007 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕО) № 1371/2007”, да осъществява вменените и нови задължения.
Предлаганите промени са в две групи:
1. Първата група се отнасят до точно формулиране, систематизиране и допълване на правомощията и функциите на изпълнителния директор и на специализираната администрация на агенцията по прилагане на разпоредбите, съгласно Закона за железопътния транспорт (ЗЖТ) и нормативните актове, издадени въз основа на него, с които са определени контролни функции на ИА „ЖА” по спазването на Регламент (ЕО) № 1371/2007 и налагане на санкции при установени нарушения, Регламент (ЕС) № 445/2011 на Комисията от 10 май 2011 г. относно система за сертифициране на структурите, които отговарят за поддръжката на товарни вагони, и за изменение на Регламент (ЕО) № 653/2007 (Регламент (ЕС) № 445/2011), Директива 2008/110/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2004/49/ЕО относно безопасността на железопътния транспорт в Общността (Директива 2008/110/ЕО) и Директива 2008/57/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно оперативната съвместимост на железопътната система в рамките на Общността.
2. Втората група се отнасят до преструктуриране на специализираната администрация, като дирекция „Оперативна съвместимост” се закрива, а дейността ще се изпълнява от създаден нов отдел към Главна дирекция „Железопътна инспекция”, чрез която Изпълнителна агенция „Железопътна администрация” изпълнява функциите си на национален орган по безопасността в железопътния транспорт. Дейностите свързани с оперативна съвместимост, целящи постигането на такава в цялата железопътна мрежа в рамките на Европейския съюз, са важна част от дейностите на националния орган по безопасност, определени в член 16 от Директива 2004/49/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно безопасността на железопътния транспорт в Общността.  Изпълнението на дейностите по оперативна съвместимост от новия отдел към Главна дирекция „Железопътна инспекция” вместо от отделна дирекция цели постигане на по-добра интеграция, координация и ефективност на работата на Изпълнителна агенция „Железопътна администрация” като национален оран по безопасност.
Дейности, свързани с осъществяване на контрол по прилагането на Регламент (ЕО) № 1371/2007, които произтичат от новите функции на агенцията като орган за контрол по прилагане на Регламент (ЕО) № 1371/2007.  Със Закона за железопътния транспорт (изм. ДВ бр. 47 от 21.06.2011 г., в сила от 21.06.2011 г.) са въведени ефективни, пропорционални и възпиращи санкции при нарушаване на Регламент (ЕО) № 1371/2007, които всяка държава-членка е длъжна да определи в изпълнение на чл. 31 от регламента, с цел гарантиране правата на пътниците, използващи железопътен транспорт. Изпълнителната агенция „Железопътна администрация” е орган за контрол по прилагането на Регламент (ЕО) № 1371/2007 и служителите ще упражняват непрекъснат мониторинг за спазване на приложимите разпоредби.
 
            ІV. В Постановление № 232 на Министерския съвет от 2009 г. за закриване на Държавната агенция за информационни технологии и съобщения, създаване на Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи”, приемане на Устройствен правилник на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и приемане на Устройствен правилник на Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи”:
Предложените промени са свързани с промяната в числеността на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” и Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на р. Дунав“.
Проведено е публично обсъждане по предложения проект на постановление, по време на което не са постъпили бележки и предложения.
 
 
Лице за контакти в частта на ИА"Автомобилна администрация”:
Светлана Чаушева;
Директор на дирекция АПОФСД, ИА "Автомобилна администрация";
Тел.: 02/930 8836;
E-mail schausheva@rta.government.bg;
 
Лице за контакти в частта на ИА"Железопътна администрация":
Желяна Христова
И.д.главен секретар и гл. юрисконсулт;
Тел.: 02/9409 562                                                    
 


Дата на откриване: 5.11.2012 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 18.11.2012 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари