Обществени консултации

Проект на Наредба за допълнение на Наредба № 8121з-254 от 13 февруари 2017 г. за условията и реда за формиране на допълнително възнаграждение за постигнати резултати в служебната дейност на служителите в Министерството на вътрешните работи

С проекта на наредба се допълва нормативната уредба чрез въвеждането на правила за определянето на допълнително възнаграждение и оценяване на служителите, изпълняващи функции по управление и контрол от определени фондове/програми/инструменти, съфинансирани от Европейския съюз, финансирани от други международни финансови институции и донори. Структурите, ангажирани с тези дейности в съответствие с Правилника за устройството и дейността на МВР са дирекция „Международни проекти“, Дирекция „Защита на финансовите интереси на ЕС“ (АФКОС), Звеното за вътрешен одит и Звеното за материални проверки. При оценяването и определяне на възнаграждението за постигнати резултати в служебната дейност на служители от тези структури да бъдат взети предвид одобрените и верифицирани средства от техническите помощи по съответните фондове и програми, за чието законосъобразно управление и контрол отговарят.


Дата на откриване: 24.11.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 27.12.2022 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари