Обществени консултации

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-12 от 17.07.2014 г. за условията и реда за предоставяне на финансова или материална помощ и за предоставяне на помещения във военните клубове или в сгради в управление на МO или СППМО

С Наредба № Н-12 от 17.07.2014 г. се определят условията и редът за предоставяне на финансова или материална помощ и за предоставяне на помещения във военните клубове или в сгради в управление на Министерството на отбраната или структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната.

Предлаганите промени в Наредбата са свързани с потребността от регламентиране на конкретни критерии за отпускане на финансова помощ по реда на глава втора от Наредбата; детайлизиране на отчетността и контрола върху изпълнението по сключените договори, както и подобряване дейността по разглеждане на мотивираните искания посредством промяна в сроковете за подаване на мотивираните искания за получаване на финансова помощ и създаване на образец на мотивирано искане с подробен финансов разчет. Също така предлаганите промени отчитат измененията в действащото законодателство в областта на юридическите лица с нестопанска цел, както и целят облекчаване на административната тежест върху гражданите в съответствие с  възможностите, които са предоставени на Министерството на отбраната за извършване на справки по служебен ред. С промяната в Наредбата се предлага лицата по чл. 2 от Наредбата /кандидатстващите организации/ да използват образец на мотивирано искане. Предлага се мотивираното искане и формулярът да се попълват на компютър, пишеща машина или с печатни букви, като навсякъде да могат да се добавят допълнителни редове, както и да се предоставя допълнителна информация и пояснения по преценка на кандидатстващото лице по чл. 2 от Наредбата, включително и чрез добавяне на страници със свободен текст.

С измененията и допълненията се запазва действащият към момента механизъм за подпомагане на лицата по чл. 2 от Наредбата, като се внася гореизложената конкретика.

1. Промени, произтичащи от разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел:

Предвижда се изменение и допълнение на чл. 10, чл. 22 и чл. 33 от Наредбата относно документите на юридическите лица за осъществяване на общественополезна дейност, които се разглеждат при кандидатстване по реда на Наредбата (част от тях се представят от кандидатите, част от тях се изискват служебно). Промените се налагат поради следните обстоятелства:

- Дейностите по регистрацията, промените и отчитането на дейността на юридическите лица с нестопанска цел от 01.01.2018 г. се извършват не от  Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел, а от Агенцията по вписванията в изпълнение на разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) и промените в Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, в Наредба №1 от 14.02.2007 г. към него и в Закона за счетоводството. Считано от 1.01.2018 г. няма законово основание за вписване на обстоятелства и обявяване на актове на юридически лица с нестопанска цел в обществена полза в Централния регистър на юридическите лица при Министерство на правосъдието (ЦРЮЛНЦ).

-  Съгласно §25, ал. 1 на ПЗР на ЗЮЛНЦ, е предвиден срок, считано от 01.01.2018 г. (до 31 декември 2022 г.), за пререгистрация в Агенция по вписванията на всички юридически лица, вписани в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел при окръжните съдилища.

- При пререгистрацията юридическите лица с нестопанска цел и клоновете на чуждестранни юридически лица с нестопанска цел се изключват от регистър БУЛСТАТ и кодът по БУЛСТАТ става идентификационен код на юридическото лице с нестопанска цел, съответно на неговия клон.

С оглед на горното, се предвижда да отпадне изискването за представяне  на следните документи:

- удостоверение от централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за общественополезна дейност към Министерството на правосъдието – в чл. 10, ал. 1, т. 2, чл. 22, ал. 1, т. 2 и чл. 33, ал. 3, т. 2;

- удостоверение за вписани в регистър БУЛСТАТ обстоятелства  – в чл. 10, ал. 2, т. 2, чл. 22, ал. 3, т. 2 и чл. 33, ал. 3, т. 2.

Предвижда се изменение в чл. 32, т. 1 от Наредбата, касаеща условията за предоставяне на помещения, като се заменя  „съответния окръжен съд като юридическо лице за извършване на общественополезна дейност и да са вписани в централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за общественополезна дейност към Министерството на правосъдието“ с думите „Търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел“, а в  чл. 32, т. 3 се предлага да отпадне.

2. Промени от технически характер:

Предвижда се в чл. 6, ал. 3, чл. 14 и чл. 17 от Наредбата да се изпише актуалното наименование на компетентната дирекция, като думите „Социална политика“ се заменят със „Социална политика и политика по военно-патриотично възпитание“.

Към ПЗР се предвижда промените в Наредбата да влязат в сила от 01.01.2023 г. с цел спазване сроковете, заложени в разпоредбите на Наредба № Н-12/17.07.2014 г.

3. Промени, произтичащи от практиката до момента:

- Предвижда се регламентиране конкретни критерии за отпускане на финансова помощ към чл. 11 от Наредбата.

Към момента критериите са регламентирани единствено в заповедта на министъра на отбраната, относно назначаване на постоянната комисия за дейностите по допускане, одобряване и предлагане на министъра на отбраната за финансиране на искания по Наредбата. Регламентирането им в Наредбата ще внесат яснота за лицата по чл. 2, относно регламента за преценка на техните искания по същество, както и какво се очаква от тях, като по този начин, от една страна, ще могат да отстранят конкретните недостатъци в исканията си при подаване на документите за кандидатстване, които до сега са  установявани от Комисията, а от друга страна, ще са наясно какъв е регламентът, по който се извършва преценката и вземането на решение от комисията.

- Предвижда се детайлизиране на отчетността и контрола върху изпълнението по сключените договори.

Отчитайки установените от практиката потребности се предлага допълнение към чл. 17 от Наредбата, с оглед детайлизиране на механизма на контрола върху изпълнението на сключения договор, в зависимост от констатациите, установени от компетентната дирекция. Създаването на нова ал. 2 към чл. 15 е необходимо, с оглед прецизиране на контрола по изпълнението на договорите.

- Промяна в сроковете за разглеждане на мотивираните искания за получаване на финансова помощ - чл. 12 от Наредбата.

Промяната на сроковете позволява прецизно и внимателно запознаване с документите и вземане на компетентни решения от страна комисията. Досегашният 3-дневен срок, за произнасяне по постъпили искания за предоставяне на финансова помощ извън утвърдения годишен план на Министерството на отбраната беше нереалистичен и неприложим. Следва да се отчете, че това е допълнителен, извънреден способ за получаване на финансова помощ. В тази връзка се предлага заменянето на срока за разглеждане на документите с тримесечен, което позволява гъвкавост в работата на комисията, като дава възможност на председателя й за преценка  относно момента на свикването й в рамките на тримесечния срок.

- Създаване на образец на мотивирано искане с подробен финансов разчет – Приложение към чл. 8.

От практиката на Комисията за дейностите по допускане, одобряване и предлагане на министъра на отбраната за финансиране на представени искания по Наредба № Н-12/2014, е видно, че често кандидатите за финансова помощ не са наясно с необходимото съдържание на мотивираното искане, с което започва процедурата. Създаването на образец за кандидатстване /Приложение № 1/ е с цел въвеждане на яснота и пълнота на изискуемите документи за кандидатстване, както и намаляване на административната тежест за лицата по чл. 2 от Наредбата. Към настоящия момент няма образец за кандидатстване. Практиката показва, че в част от мотивираните искания на лицата по чл. 2 липсват обосновка на темата/темите и подробен финансов разчет, което води до отказ от страна на назначената комисия, касаещо мероприятия с обществено полезна цел и отговарящи на останалите критерии.

- Регламентиране на задължение за уведомяване на лицата по чл. 2, относно решенията на комисията – създаване на нова ал. 2 към чл.14.

Към настоящия момент липсва  задължение за уведомяване на кандидатите за финансова помощ относно точните решения на Комисията при преценката на техните искания по същество, поради което не се осъществява качествена обратна връзка. Кандидатите за финансиране не получават точната информация какво се очаква от тях, като по този начин, от една страна, не могат да отстранят конкретните недостатъци, установени от Комисията, а от друга страна, остават с убеждението, че преценката и вземането на решение не са извършени достатъчно обективно.

  1. Цели, които се поставят:

С предлаганите промени в Наредба № Н-12 от 17.07.2014 г. се цели:

1. Разпоредбите на Наредбата да се приведат в съответствие с действащото законодателство в областта на юридическите лица с нестопанска цел;

2. По-добрата регулация на процесите и механизма за предоставяне на финансова или материална помощ и за предоставяне на помещения във военните клубове или в сгради в управление на Министерството на отбраната или структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната. По този начин се детайлизират както конкретните критерии за отпускане на финансова помощ, така и отчетността и контрола върху изпълнението по сключените договори;

3. Да се създадат необходимите условия за по-улеснено кандидатстване за предоставяне на финансова помощ от правоимащите лица (лицата по чл. 2 от Наредбата).;

4. Да се въведе по-голяма яснота за правоимащите лица, относно конкретните критерии за отпускане на финансова помощ, които до момента са регламентирани в заповед на министъра на отбраната;

5. Да се повиши удовлетвореността на кандидатстващите лица, посредством предоставената възможност за получаване на качествена обратна връзка чрез уведомяване на кандидатите за финансова помощ относно точните решения на Комисията при преценката на техните искания по същество. По този начин кандидатите за финансиране ще получават точната информация какво се очаква от тях, като по този начин ще могат да отстранят конкретните недостатъци, установени от Комисията.


Дата на откриване: 23.11.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 23.12.2022 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари