Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение на Наредба № 18 от 4.03.1999 г. за безопасен превоз на опасни товари по въздуха

            В Наредба № 18 са предвидени изменения, свързани с актуализиране на съществуващата уредба с оглед настъпилите изменения в приложимите международни актове на Международната организация за гражданско въздухоплаване (ICAO) и документите на Международната организация за въздушен транспорт (IATA) за превоз на опасни товари по въздуха.

            Предлаганите промени в уредбата, са свързани с обучението на персонала за дейности във връзка с превоза на опасни товари по въздух. Изискванията към обучението по безопасен превоз на опасни товари по въздуха се съдържат в Техническите инструкции (ТИ) на ICAO по безопасен превоз на опасни товари по въздуха – документ 9284 и Правилника на IATA за превоз на опасни товари по въздуха.

            В националното законодателство изискванията, съдържащи се в посочените документи, са регламентирани чрез Наредба № 18 от 04.03.1999 г. за безопасен превоз на опасни товари по въздуха. Съгласно разпоредбите на чл. 53 от същата наредба лицата, извършващи дейност при условията и по реда на наредбата, са длъжни да осигуряват и поддържат квалификацията на персонала в съответствие с тези изисквания. Персоналът от своя страна е разделен на категории, спрямо които се определят задължителни минимални изисквания за обучение, посочени в Приложение № 4 към чл. 54 от наредбата.

            Предвид натрупаната практика в обучението по безопасен превоз на опасни товари по въздуха се отчита необходимостта от промяна на тези категории персонал и свързаното с тях обучение. В резултат на дейността на работни групи към ICAO и IATA е изготвен модел, насочен към идентифицирането на специфичен тип обучение. С обучението се цели да се влияе върху подобряването на ефикасността, по-доброто интегриране на знания и умения в работната среда, включително посредством подготвянето на добре обучени и компетентни инструктори.

            Въз основа на публикуваното от ICAO през 2021 г. първо издание на Документ 10147 “Guidance on a Competency-based Approach to Dangerous Goods Training and Assessment” действащите понастоящем категории обучаем персонал отпадат и придобитите в процеса на обучението специфични познания стават определящи за функциите, които обучаемият ще изпълнява в последствие.

            С предлаганото изменение на Наредба № 18 се цели регламентирането на посочения нов метод на обучение в националната уредба. Целта е от началото на 2023 г. сертифицираните от ГД „ГВА“ учебни центрове да прилагат адаптирани спрямо новия принцип учебни програми. Ето защо в Приложение № 4 към чл. 54 се предлага съществуващата таблица с категории персонал да се заменя с нова таблица, съгласно индикативен образец, включен в Раздел 5 на Документ 10147 на ICAO.

           Промяната се налага с цел синхронизиране на изпълняваните функции или задачи от страна на персонала с придобитите познания в областта на безопасния превоз на опасни товари по въздуха, съгласно влизащата в сила от 2023 г. нова методология.

            Очакваните резултати от предложеното изменение на наредбата са прилагането на адаптирани учебни програми и подготвянето на обучен персонал в съответствие с изискванията на Документ 10147 “Guidance on a Competency-based Approach to Dangerous Goods Training and Assessment” на ICAO по безопасен превоз на опасни товари по въздуха и Правилника IATA за превоз на опасни товари по въздуха.

            Предложеният проект на наредба не оказва пряко/или косвено въздействие върху държавния бюджет и не са необходими финансови и други средства за прилагането на новата уредба.

            Приемането на предложения проект на наредба не изисква осигуряване на допълнителни финансови средства за прилагането му, тъй като всички регламентирани в проекта на наредба дейности ще се извършват от служителите в Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ в рамките на утвърдения бюджет на дирекцията за съответната бюджетна година.

            Предлаганият проект на наредба не е свързан с въвеждане на изисквания на директиви на Европейския съюз, поради което не е изготвяна и към този доклад не се прилага таблица за съответствието с правото на Европейския съюз по смисъла на § 1, т. 5 от Допълнителната разпоредба от Постановление № 85 на Министерския съвет от 2007 г. за координация по въпросите на Европейския съюз

 

            В съответствие с изискванията на чл. 26, ал. 3 и 4 от Закона за нормативните актове проектът на наредба заедно с доклада към него са публикувани на интернет страницата на Министерството на транспорта и съобщенията и на Портала за обществени консултации на Министерския съвет за провеждането на обществени консултации за срок от 30 дни.

 

Лице за контакт:
Милена Иванова
Главен юрисконсулт
Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация"
Тел.: 02/937 1075
Е-мейл: mivanova@caa.bg


Дата на откриване: 22.11.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 22.12.2022 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари