Обществени консултации

Проект на Постановление за мерките по прилагане на Регламент (ЕС) 2022/1854 на Съвета от 6 октомври 2022 г. относно спешна намеса за справяне с високите цени на енергията

С цел справяне с високите цени на електроенергията, в условията на настоящата енергийна криза, породена от увеличеното търсене на електрическа енергия, ограничаване доставките на природен газ от Русия и заплаха за тяхното прекъсване, ограничения, свързани с технологични и климатични проблеми, бе приет Регламент (ЕС) 2022/1854 от 06 октомври 2022 г. относно спешна намеса за справяне с високите цени на енергията (Регламент(ЕС) 2022/1854)

 


Дата на откриване: 21.11.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Енергетика
Дата на приключване: 4.12.2022 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
21 ноември 2022 г. 17:39:27 ч.
grainis

Проект "Биогориво" за 100% енергийна и финансова независимост на България

През 2023 г. , в Икономическа Зона - Божурище , Институтът по Биомаса и Биогорива (ИББ) - ибб.алле.бг , стартира съвместно с инвеститори от САЩ и Италия, проекта "Биогориво", целящ постигане на 100% Енергийна Независимост на България.
Проектът стартира с изграждането на първата в света Пилотна Аеропонна Инсталация за добив на над 5,000 тона на ден Инженерна, Оранжерийна, 100% С-Неутрална, Свръхбързо-Растяща (10см/час) върху многоетажни рафтове, Бамбукова Биомаса, също така над 1,000 тона на ден Зелен БиоМетан, БиоВодород и още толкова тона ОФО-Биогориво - чист заместител на Дизела , на НУЛЕВА Цена - нула-енергиа.алле.бг , както и на редица стерилно-чисти храни.алле.бг , фуражи, влакна, пулпове, торове, биополимери, и др .
Проектът ще се финансира изцяло по програмата Зелен Трилионен Фонд - греен-триллион.алле.бг .
Изграждането на няколко десетки подобни обекта ще спре изцяло вноса на руски и всякакъв друг природен газ, петрол и храни, ще стартира родно производство и експорт за стотици милиарди евро - в пъти повече от сегашният ни БВП , и ще нареди България сред най-богатите страни в света в рамките на десетина години - бг-развитие.алле.бг .

22 ноември 2022 г. 15:17:08 ч.
qwerty123

Относно постановление за прилагане на Регламент 2022/1854

След като се отнема положителната разлика на ВЕИ с премия би трябвало да се компенсира отрицателната - иначе ние как да си компенсираме "лошите месеци"?  Та нали те се компенсират от "добрите".   При положение, че вие ни оставяте на нула  в добрите месеци става невъзможно да компенсираме загубите си в лошите.  При това положение трябва да има компенсация от ФСЕС за тези месеци.

24 ноември 2022 г. 16:17:48 ч.
BIA_bg

Становище на АОБР

Становището на Асоциацията на организациите на българските работодатели е публикувано на адрес http://aobe.bg/7545-2/

25 ноември 2022 г. 17:31:56 ч.
ЕВН

Становище на "ЕВН България" ЕАД по проект на ПМС по прилагане на Регламент (ЕС) 2022/1854

Във връзка с обявеното на 21.11.2022 г. обществено обсъждане на Проект на Постановление за мерките по прилагане на Регламент (ЕС) 2022/1854 на Съвета от 6 октомври 2022 г. относно спешна намеса за справяне с високите цени на енергията (Проект на ПМС), в Портала за обществени консултации към Министерски съвет, както и във връзка с предложение, направено между първо и второ четене, за изменение и допълнение законопроект за изменение и допълнение на закона за корпоративното подоходно облагане, № 48-202-01-26 внесен от Министерски съвет,  с настоящото писмо предоставяме на Вашето внимание становището на „ЕВН България“ ЕАД (ЕВН БГ):

 

В допълнение на представеното ни становище относно имплементирането на Регламента, бихме искали да обърнем внимание на някои важни аспекти относно прилагането на мерките съобразно последния проект на Постановление на МС и предложените промени в ЗКПО между първо и второ четене, които обръщаме внимание че текстовете са идентичени с ПМС относно спешна намеса за справяне с високите цени на енергията. Считаме, че предвид широкия кръг засегнати лица е необходимо да бъдат изяснени някои основни въпроси преди финализиране и приемане на акта от Министерски съвет и от парламентарните комисии, така че те да бъдат изпълними а именно:

 

По отношение на член 2 от ПМС:

  1. Обръщаме внимание, че текстът на чл. 2 от проекта е прецизиран по отношение на задължените лица, които следва да внасят вноската при съобразяване разпоредбите на чл. 7 от Регламента, като в същия не са включени топлофикационните дружества. Предвид прякото приложение на Регламента в държавите-членки и факта, че актът е обнародван в Официалния вестник на ЕС на 07.10.2022 г. и в по-голямата си част, включително по отношение на чл. 7, е влязъл в сила, то с предвидените разпоредби следва само да се определят реда за събиране и използване на постъпленията от солидарните вноски. Като размерът на всяка целева вноска се изчислява за всяка сделка.
  2. По отношение на алинеи 3 и 4 регламентиращи целевите вноски, които общественият доставчик (ал. 3), съответно търговците на електрическа енергия по ал. 4 внасят във Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ (ФСЕС), не става ясно защо формулировката относно изчислителния метод за размера на вноската за обществения доставчик „Национална електрическа компания“ ЕАД и за търговците се определя по различен начин, както и какви са причините за заложените в цитираните алинеи различни проценти на увеличение при определяне размера й – 18% за НЕК и 10 % за търговците при сделки с клиенти на едро респ. 15% при сделки на дребно? Смятаме, че различните проценти не са пропорционални и недискриминационни и могат да нарушат функционирането на ценообразуването на пазара на едро.

 

25 ноември 2022 г. 17:32:43 ч.
ЕВН

Становище на "ЕВН България" ЕАД по проект на ПМС по прилагане на Регламент (ЕС) 2022/1854

В допълнение е необходимо да се уточни и знае предварителното съдържанието на предвидената декларация, която се подава във Фонд „Сигурност на електроенергийната система“, предлагана от  Министерство на финансите, както и какъв смисъл се влага в използваните счетоводни термини „приход“ и „разходи“. Предвид спецификата на отчитане на електрическата енергия, предлагаме прецизиране на тестовете и конкретизиране на приходите и разходите, както и използване на отчитане на месечна база по средна продажна цена. Изразяваме своята готовност за участие в по-нататъшни коментари и дискусии, вкл. експертни групи, за да бъде осъществена ефикасна законодателна инициатива

Отново обръщаме внимание върху необходимостта от допълнение на чл. 3 и изричното включване за компенсиране на операторите на разпределителните и преносната мрежи за разликата между средната пазарна цена за базов товар на сегмента „ден напред“ на БНЕБ и определената прогнозна цена от КЕВР за покриване на технологичен разход. Към момента прилагането на този механизъм през последните 10 месеца позволи мрежовите дружества да запазят финансовата си стабилност и ликвидност, осигурявайки до голяма степен и стабилността на електроенергийната система, както и всички крайни потребители на електроенергия да бъдат защитени от потенциален скок на мрежовите тарифи. Именно с оглед на това, обезпокояващо звучат призивите от трибуната на Народното събрание точно тези дружества да бъдат изключени от механизма за компенсации предвиден за 2023 г. Подобно решение неминуемо ще доведе от една страна – до значително повишение на мрежовите тарифи през следващия ценови период, а от друга – до ликвидна криза при мрежовите оператори и невъзможност да закупуват ежедневно необходимите им количества електрическа енергия за покриване на технологичния разход .

 

Вярваме, че повдигнатите от нас въпроси ще бъдат взети предвид преди окончателното имплементиране на Регламента и оставаме на разположение за допълнителни дискусии в процеса по прилагането му в България.