Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Постановление № 66 на Министерски съвет от 1996 г. за кадрово осигуряване на някои дейности в бюджетните организации

С предлаганото изменение се цели ограничението в чл. 1, ал. 2 на ПМС 66/1996 г. да не се прилага за изпълнение на дейностите, необходими за приемане, опазване и съхраняване на мощностите за военновременна дейност, предоставени на Министерството на транспорта и съобщенията съгласно Решение № 590 на Министерския съвет от 2021 г. за срока на изпълнение на посочените дейности (до 31.12.2023 г.) Осигуряването на възможността за увеличаване на числеността на персонала на Министерство на транспорта и съобщенията се налага от следните обстоятелства:

Със Закона за преобразуване на Строителните войски, Войските на Министерството на транспорта и Войските на Комитета по пощи и далекосъобщения в държавни предприятия (обн. ДВ, бр. 57 от 2000 г.) (ЗПСВВМТВКПД, отменен), се образуват държавни предприятия „Транспортно строителство и възстановяване“ (ДП „ТСВ“) и „Съобщително строителство и възстановяване“ (ДП „ССВ“) по чл. 62, ал. 3 от Търговския закон като юридически лица със седалище гр. София. В основния предмет на дейност на предприятията е поддържане на готовност и изпълнение на дейности и задачи по държавния военновременен план и изпълнение на задачи по териториалната отбрана на страната.

В изпълнение на законовите изисквания (§ 2 от Заключителните разпоредби на Закона за отмяна на Закона за преобразуване на Строителните войски, Войските на Министерството на транспорта и Войските на Комитета по пощи и далекосъобщения в държавни предприятия), Министерският съвет с Решение № 256 от 3 май 2019 г. преобразува ДП „ТСВ“ и ДП „ССВ“ в еднолични акционерни дружества с държавно участие в капитала, съответно „ТСВ“ ЕАД и  „ССВ“ ЕАД. С приетото решение е предвидено дружествата да поемат активите, пасивите, другите права и задължения и архива на държавните предприятия, като капиталът на дружествата се формира от непарична вноска, представляваща стойността на правото на собственост върху имотите – частна държавна собственост, подробно описани за „ТСВ“ ЕАД в приложение № 1, определена по реда на чл. 92, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост (ППЗДС), и стойността на движимото имущество, подробно описано в приложение № 2, определена по реда на чл. 92, ал. 2 от ППЗДС, а по отношение на „ССВ“ ЕАД капиталът на дружеството се формира от непарична вноска, представляваща стойността на правото на собственост върху имотите – частна държавна собственост, подробно описани в приложение № 4, определена по реда на чл. 92, ал. 1 от ППЗДС, и стойността на движимото имущество, подробно описано в приложение № 5, определена по реда на чл. 92, ал. 2 от ППЗДС.

С Решение № 590 от 9 август 2021 г. Министерският съвет предостави безвъзмездно за управление на Министерство на транспорта и съобщенията имоти – публична държавна собственост и имущество – мощности за военновременна дейност, подробно описани в приложенията на Решението.

Характерът на тези активи (най-вече движимите вещи) е строго специфичен и пряко кореспондира с военното им предназначение – военна автотракторна техника, високопроходима и понтонна военна техника и мостови съоръжения за армейска комуникация, военна свързочна техника и оборудване – радиостанции, мобилни апаратни и мобилни уплътнителни системи, вещево-хранително оборудване – полеви кухни, мобилни водоноски и др. Тези активи са с изцяло отпаднала необходимост. Опазването и съхраняването на това имущество, както и поддържането и застраховането на районите, в които са разположени съответните складове е свързано с разходването на сериозен финансов ресурс.

Към настоящия момент по места има назначени материално отговорни лица, пазачи и служители за техническа поддръжка на описаните движими и недвижими активи. 

В изпълнение на Решение № 590 от 9 август 2021 г. бяха приети имотите и имущество от назначените за това служители към Министерството на транспорта и съобщенията.

Разходите, необходими за изплащане на възнагражденията и свързаните с тях осигурителни вноски на служителите (по  Постановление № 66 на Министерския съвет от 1996 г.), временно назначени за управление и съхраняване на активите, както и за издръжката (консумативи, застраховки и данъци) за 2022 г. бяха допълнително целево осигурени по бюджета на МТС.

Очакванията са максимално бързо тези активи (движими и недвижими) да бъдат предоставени на структура, която да ги използва реално и целесъобразно в зависимост от тяхното специфично предназначение, но към настоящия момент няма заявен интерес към тях. В тази връзка за 2023 г. година са необходими допълнителни средства по бюджета на МТС в размер на 1 915 400 лева, от тях за персонал 1 115 400 лева и за издръжка 800 000 лева за покриване нуждата от опазване на горецитираните активи. В противен случай Министерството на транспорта и съобщенията ще изпадне в невъзможност да изплаща възнагражденията на наетия персонал, да изпълнява ролята си на добър стопанин и да се грижи за активите.

            В съответствие с чл. 26, ал. 2-4 от Закона за нормативните актове проектът на постановление и докладът са публикувани на интернет страницата на Министерството на транспорта и съобщенията и на Портала за обществени консултации на Министерския съвет.

          Предвид необходимостта от своевременно уреждане на трудово-правните отношения с материално отговорните лица, пазачите и служителите за техническа поддръжка на съответните обекти, които следва да бъдат преназначени в Министерството, на основание чл. 26, ал. 4, изр. 2 от Закона за нормативните актове, срокът за обществено обсъждане е 14 дни.  Мотивите за определянето на съкратен срок за провеждане на обществени консултации се обосновават с оглед възникналата необходимост от недопускане на предпоставки от създаване на риск за опазване на предоставеното имуществото, за което е необходимо служителите да бъдат преназначени в най-кратък срок. Всяко забавяне би могло да доведе до неблагоприятни последици като възникване на непредвидени разходи свързани с повреди, кражби и др. В усложнената обстановка, породена от преодоляване на последствията от пандемията от Covid-19 е необходимо да бъде обезпечено в най-кратък срок назначаването на пазачите и служителите за техническа поддръжка на съответните обекти.

 

Лице за контакт:
Иван Иванов,
Директор на дирекция „Финанси“,
Министерство на транспорта и съобщенията,
Тел.: 02/9409 451

E-mail: ihivanov@mtc.government.bg

 


Дата на откриване: 18.11.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 2.12.2022 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари