Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерството на регионалното развитие и благоустройството

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, приет с Постановление № 171 на Министерския съвет от 2017 г. (обн., ДВ, бр. 68 от 2017 г., изм. и доп., бр. 70 от 2018 г., бр. 31 и 71 от 2019 г., бр. 57 от 2020 г. и бр. 53 от 2022 г.)

Причините, които налагат приемането на проекта на постановление на Министерския съвет, са продиктувани от необходимостта от оптимизация на организационната структура на МРРБ и функционалните характеристики на структурните звена на ведомството чрез прецизиране на техните функции, както и от укрепване на административния капацитет.

В общата администрация е констатирана необходимост от промяна в щатните бройки на три от дирекциите, с цел оптимизация на работните дейности в областта на правното обслужване, връзките с обществеността, протокола и международното сътрудничество и финансово-стопанското осигуряване.

В специализираната администрация е установена потребност от прецизиране функциите на част от дирекциите, като с цел оптимизация на работните дейности и подобряване координацията между отделните структури в министерството е необходимо обединение на следните дирекции: „Търговски дружества и концесии“ с дирекция „Държавна собственост“, дирекция „Водоснабдяване и канализация“ с дирекция „Геозащита и благоустройствени дейности“.

Предложените изменения и допълнения са насочени към повишаване ефективността на дейността на МРРБ в приоритетни области, при постигане на пълно съответствие със Закона за администрацията и действащото законодателство в областта на регионалното развитие и благоустройството с оглед изпълнение на правомощията на министъра като орган на изпълнителната власт, провеждащ държавната политика в областта на регионалното развитие и благоустройството.

 


Дата на откриване: 14.11.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Регионална политика
Дата на приключване: 14.12.2022 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
14 декември 2022 г. 16:18:06 ч.
nrib

Становище от катедра „Водоснабдяване, канализация и пречистване на водите“, УАСГ

Обединението на дирекция „Водоснабдяване и канализация“ с дирекция „Геозащита и
благоустройствени дейности“ в проектa на докладa е мотивирано със следните аргументи:
  •  В специализираната администрация е установена потребност от прецизиране на функциите на част от дирекциите с цел оптимизация на работните дейности и подобряване координацията между отделните структури;
  • С преструктурирането на дирекциите от специализираната администрация се цели по-ефективно реализиране на политиките в областта на водоснабдяването и канализацията; държавната собственост; търговските дружества, геозащитата и благоустройственитедейности. Дирекциите ще функционират при по-тясно взаимодействие и координация съобразно взаимосвързаността на функциите им, ще се премахне съществуващото към момента дублиране на функциите им.
В сайта на МРРБ функциите на двете дирекции са ясно разписани, и се вижда, че няма
припокриване или дублиране на функции на двете дирекции, дори напротив - функциите са
ясно разграничени и са в много различни области.
 
Не е ясно как е „установена потребност от прецизиране на функциите на част от
дирекциите“ без изготвен функционален анализ, което не съответства на добрите практики.
Катедра „Водоснабдяване, канализация и пречистване на води“ към УАСГ има дългогодишно и
многостранно сътрудничество с дирекция „Водоснабдяване и канализация“ към МРРБ и може
да потвърди, че дирекцията винаги е била стожер на политиката и има водеща роля в
провежданите реформи в отрасъл ВиК. Бихме искали също така да отбележим, че предстои да
се транспонират изисквания на нови директиви и регламенти в сферата на ВиК, което ще
изисква стабилна и добре работеща дирекция по ВиК. Промени в структурата в този момент
биха били рискови за този процес. Обединението би внесло неяснота в приоритетите и
функциите на бъдещата дирекция и би затруднило работата на нейните специалисти и на тези,
които работят с нея.
 
На основание на гореизложеното, считаме, че предложеното обединение на двете дирекции
не е навременно, не е добре обосновано и са дадени несъстоятелни аргументи.
Надяваме се, че ще преразгледате предложените структурни промени преди да бъдат внесени
в МС за одобрение.