Обществени консултации

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 53 от 2.07.2004 г. за условията и реда за постигане на сигурността на корабите и пристанищата

Промените, предлагани с проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 53, са основно в частите от наредбата, отнасящи се до сигурността на пристанищата и пристанищните съоръжения, както и конкретизиране на някои от общите изисквания към държавите-членки на Европейския съюз, посочени в Директива № 2005/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2005 година относно повишаване сигурността на пристанищата и изисквания от Глава XI-2 „Специални мерки за засилване на морската безопасност” на Международната конвенция за безопасността на човешкия живот на море от 1974 г., както е изменена (SOLAS) и Международния кодекс за сигурност на корабите и пристанищните съоръжения (ISPS Code) от нея.

Необходимостта от изменения и допълнения на наредбата основно е продиктувана от следните обстоятелства:

1. С внесените през 2007 г. в наредбата изменения не е отразен фактът, че Директива № 2005/65/ЕО се отнася за пристанището като определена зона от земя и вода с граници, определени от държавата-членка, в която е разположено пристанището, включваща инфраструктура и оборудване, проектирани за улесняване на морските транспортни търговски операции, която зона обхваща едно или повече пристанищни съоръжения, оперирани от съответните пристанищни оператори - търговски дружества, заедно с общите подходи и рейдовете към тези пристанищни съоръжения, а Глава XI-2 на конвенция SOLAS и ISPS Code (респективно Регламент (ЕО) № 725/2004, тъй като ISPS Code е част от него) се отнасят до регулиране на сигурността в рамките на едно пристанищно съоръжение, оперирано от един пристанищен оператор и засягат мерките за сигурност само в това пристанищно съоръжение. В действащите до момента текстове на Наредба № 53 не се прави разлика между понятието „пристанище” (port) и понятието „пристанищно съоръжение” (port facility), като се употребява само термина „пристанище”, поради което не са разписани и изискванията към  пристанищното съоръжение. Това несъответствие с директивата и ISPS Code (респективно Регламент (ЕО) № 725/2004, тъй като ISPS Code е част от него) води до неточно прилагане на двата документа, което оказва влияние и на контрола по спазване на изискванията им.
 
2. При прилагането на действащите към момента текстове на Наредба № 53 е установено, че не се постига добра координация на мерките, предвидени в Директива № 2005/65/ЕО, с мерките, предприети по прилагането на Глава XI-2 на конвенция SOLAS и ISPS Code (респективно Регламент (ЕО) № 725/2004, тъй като ISPS Code е част от него).
 
3. Необходимо е също така по-подробно да се уредят компетентностите на нормативно определените органи по сигурността на пристанищата и пристанищните съоръжения с цел по-доброто прилагане на вторичното право на Европейския съюз.
 
Конкретно предложените изменения и допълнения в Наредба № 53 са следните:
1. В глава първа „Общи разпоредби” се предлага:
а) министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията:
- да ръководи, координира и контролира дейностите по сигурността на корабите, пристанищата и пристанищните съоръжения, като осъществява тези си функции чрез Изпълнителна агенция „Морска администрация”(ИА „МА”);
- по предложение на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Морска администрация”, със заповед да може да преустанови или да ограничи временно или постоянно експлоатацията на пристанищни съоръжения, пристанища или части от тях, които не отговарят на изискванията на Наредба № 53;
- да ръководи и координира действията по предотвратяване и/или ликвидиране на възникнали заплахи срещу сигурността на корабите, пристанищата и пристанищните съоръжения чрез ръководителя на Ситуационния център на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (СЦ на МТИТС) или друго определено от него лице. Детайлно са разписани правомощията и йерархическата подчиненост на отговорните служители при действия, свързани с предотвратяване и ликвидиране на заплахи за сигурността на корабите, пристанищата и пристанищните съоръжения.
б) министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията, министърът на вътрешните работи, министърът на финансите и председателят на Държавна агенция „Национална сигурност” предлагат на Министерския съвет за утвърждаване национална програма за прилагане на европейското законодателство в областта на сигурността на корабите, пристанищата и пристанищните съоръжения.
в) изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Морска администрация”:
- да изпълнява функциите на „компетентен орган по морската сигурност”, в това число и за пристанищата и пристанищните съоръжения;
- да изпълнява функциите на „контактна точка за морската сигурност”;
- да изпълнява функциите на „лице за контакти относно сигурността по пристанищата”;
- да подготвя и изпраща на Европейската комисията списъка с пристанищата в Република България, обхванати от Директива 2005/65, и да я информира за всяка промяна в този списък.
- след съгласуване с министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, да може да сключва алтернативни споразумения в областта на сигурността и еквивалентни споразумения в областта на сигурността по смисъла и при спазване на изискванията на Глава XI-2 на конвенция SOLAS и ISPS Code.
- след одобряване от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията да уведомява Европейската комисията за сключени алтернативни споразумения в областта на сигурността и еквивалентни споразумения в областта на сигурността, както и за периодичната им ревизия.
г) Изпълнителна агенция „Морска администрация” да информира Международната морска организация (IMO) и Европейската комисия, относно това кои пристанищни съоръжения имат утвърден план за сигурност на пристанищното съоръжение и да предоставя актуализирани сведения за местата, където се намират плановете за сигурност на пристанищното съоръжение, както и данните за съответния офицер по сигурността на пристанищното съоръжение и да публикува тези сведения в интернет страницата на Глобалната интегрирана информационна система за корабоплаване (Global Integrated Shipping Information System) GISIS, да предоставя на Европейската комисията текстовете на основните разпоредби от националното законодателство в областта, регулирана от Директива 2005/65, да подготвя и предоставя на Европейската комисията и на другите държави-членки на Европейския съюз списък на съответните пристанищни съоръжения въз основата на оценките на сигурността на съответните пристанищни съоръжения и да установява приложното поле на приетите мерки, за прилагане на разпоредбите на параграф 2 на правило 2 (прилагане към пристанищните съоръжения, обслужващи в отделни случаи международни пътувания) на специалните мерки за засилване на морската сигурност на Международна конвенция за сигурността на човешкия живот на море от 1974 г. (Конвенция SOLAS).
д) генералният директор на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура” със заповед определя орган за сигурност на пристанището за всяко конкретно пристанище.
е) допълва се списъкът на лицата, чрез които се постига сигурността на корабите, пристанищата и пристанищните съоръжения, като е отчетено и законовото изискване в процеса да участва и Държавна агенция „Национална сигурност”.
и)  в работата на съвета по сигурност в областта на морската сигурност да участва и Държавна агенция „Национална сигурност”.
2. Глава пета е изменена и преструктурирана изцяло като:
а) ясно са разделени и съответно дефинирани различните изисквания към пристанищата по смисъла на Директива 2005/65/ЕО и пристанищните съоръжения по смисъла на Глава XI-2 на конвенция SOLAS и ISPS Code. Поради тома, че съдържанието на двете понятия се различават съществено, се налагат промени в текстовете на наредбата, както и добавянето на нови такива.
б) детайлизирани са всички текстове, свързани със сигурността на пристанищата и пристанищните съоръжения, в т.ч. по отношение на оценките и плановете за сигурност както на пристанищата, така и на пристанищните съоръжения;
в) отразено е законовото изискване при разработването на оценките и плановете за сигурност на пристанищата и пристанищните съоръжения да участват представители и на Държавна агенция „Национална сигурност”;
г) доуточнени и детайлизирани са функциите, правата и задълженията на органите за сигурност на пристанищата и пристанищните съоръжение, както и офицерите по сигурността на пристанищата и пристанищните съоръжения;
д) дефинирано е, че орган за сигурност в морските пристанища е директорът на съответното териториално поделение на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура”, в чийто отговорен район се намира пристанището и че органът за сигурност в пристанището е отговорен за наличието, изпълнението и поддържането на план за сигурност на пристанището, като са разписани и неговите задължения и правомощия.
е) разписан е механизъм за внасяне на изменение в действащ план за сигурност на пристанищно съоръжение или пристанище.
 
В съответствие с изискванията на Закона за нормативните актове проектът е публикуван на интернет страницата на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, като по него не са/са постъпили бележки и предложения.
 
Наредбата се издава на основание чл. 60а, ал. 2 от Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България. Съгласно този текст министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията, министърът на вътрешните работи, министърът на финансите и председателят на Държавна агенция „Национална сигурност” определят с наредба условията и реда за постигане на сигурността на корабите и пристанищата.
 
Лица за контакти:
Любомир Костов;
Младши експерт;
Дирекция „Инспекционна дейност”;
ИА „Морска администрация”;
Тел.: 02/930 4084;
 
Александър Цонев;
Началник отдел „Пристанища”;
ИА „Морска администрация”;
Тел.: 02/930 0947.


Дата на откриване: 31.10.2012 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 13.11.2012 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари