Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби, приета с ПМС № 298 от 17.12.2003 г.

В настоящата редакция на Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби учениците, които са спечелили златен, сребърен или бронзов медал от международна олимпиада, международен конкурс или състезание не са включени като адресати на финансовото подпомагане и стипендия като част от мерките на закрила на деца с изявени дарби. Така действащата нормативна уредба не позволява те да се възползват от предвидените стимулиращи мерки, което не е справедливо от гледна точка на постигнатите от тях резултати.

С настоящия проект на Постановление на Министерския съвет се предлага изменение и допълнение на разпоредбите на чл. 14, ал. 1 и чл. 16, ал. 1 от Наредбата, така че право на закрила да имат и учениците, спечелили златен, сребърен или бронзов медал на международна олимпиада, международен конкурс или състезание в областта на науката, и отговарящи на изискванията за съответна възраст и категория.

Предложените изменения и допълнения на Наредбата ще осигурят равнопоставеност и справедливо разпределение на средствата за еднократно финансово подпомагане и за стипендии на ученици от държавни, общински и частни училища, които са класирани за съответната календарна година по мярка, включена в програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища, на място, свързано с получаване на златен, сребърен или бронзов медал от международна олимпиада, международен конкурс или състезание в областта на науката.

Получаването на медал от международни олимпиади, конкурси и състезания е високо отличие и признание за резултатите, постигнати от тези ученици и целта на предложения проект е да се създаде възможност и те, а не само учениците, получили призови места – първо, второ и трето, да получават еднократно финансово подпомагане и стипендии за постигнатите от тях високи резултати и за постиженията им в областта на науката на международно равнище.


Дата на откриване: 4.11.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 5.12.2022 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
08 ноември 2022 г. 11:59:45 ч.
Metodi Metodiev 1

Предложение за промяна на текста на чл.10 от Наредбата

чл.10 "Стипендии за стимулиране на деца с изявени дарби се отпускат на ученици от VІІІ до XІІ клас, класирани до навършване на 18-годишна възраст на национален или международен конкурс, олимпиада или състезание, включени в програмата по чл. 11"  от Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби, противоречи  на  чл.5а от Закона за закрила на детето, а именно:

 чл. 5а "Закрилата на деца с изявени дарби се осъществява при условия и по ред, определени с наредба на Министерския съвет по предложение на министъра на културата, министъра на образованието и науката, председателя на Държавната агенция за закрила на детето и министъра на младежта и спорта, в която се предвиждат мерки и за:

1. насърчаване на творческите заложби и потребности на децата;

2. осигуряване на възможности и условия за постъпване в спортни училища и в училища по изкуствата;
3. финансово подпомагане и стимулиране чрез стипендии и специализирани образователни програми"
 
Тук навсякъде се използват термина дете, а съгласно Чл. 2. от Закона за закрила на детето "Дете по смисъла на този закон е всяко физическо лице до навършването на 18 години"
 
или дете с изявени дарби

§ 1. По смисъла на този закон

т.12."Дете с изявени дарби" е дете, което е показало трайни способности и постижения в областта на науката, изкуството или спорта, надвишаващи постиженията на неговите връстници.
 
Никъде в чл.5а; Чл. 2; § 1.т.12 от Закона за закрила на детето няма ограничението "ученици от VІІІ до XІІ клас".
 
Самият Закон е за закрила на ДЕТЕТО и самата Наредба е за условията и реда за осъществяване на закрила на ДЕЦА с изявени дарби, а не за "ученици от VІІІ до XІІ клас"
 
Крайно време да се спре дописването на Закони с Наредби, Правилници, Инструкции и т.н.
Предлагам, чл.10 от Наредбата да придобие следния текст:
чл.10 "Стипендии за стимулиране на деца с изявени дарби се отпуска на дете, класирано до навършване на 18-годишна възраст на национален или международен конкурс, олимпиада или състезание, включени в програмата по чл. 11"

09 ноември 2022 г. 21:11:51 ч.
Aziti

Отчет

Вкус казал заекът и ...

Имайки се впредвид, че оценките на конкурсите в сферата на изкуствата са субективни както и ред други фактори, които всички участници на конкурси не само ги знаят, но ги и обсъждат, Ви препоръчвам най-сърдечно да направите анализ на случващото се в сферата на образованието по изкуства и да се сравните с други страни с дългогодишен опит.

Моля да има регионални конкурси и последващи национални конкурси с точково оценяване. Всички деца събрали над 90 точки и успели да научат зададена програма да получават етикета надарен и да се включват в специална програма, за да бъде развит техния потенциал, а не систематично затрит заради ... много причини (не го измислям на момента, а е практика в много страни на ЕС).

Специално внимание може да обърнете на децата от провинцията и неучащите се в национални училища по изкуствата. Moля да водите статистика и портфолио на всяко дете, напускащо по една или друга причина национални училища по изкуствата, и да проследявате тяхното развитие и неразвитие извън ситемата, Системата, която е платила с парите на данъкоплатците една основа и после нехае... Моля да се отчете с и в цифри.