Обществени консултации

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 41 от 27.06.2001 г. за достъп и използване на железопътната инфраструктура

С проекта на наредбата се предлагат промени, свързани с Официално уведомително писмо С(2021)7177 от 12.11.2021 г. на Европейската комисия (ЕК) по процедура за нарушение № 2021/2161 срещу Република България за неосигуряване на правилното транспониране на чл. 1, параграфи 4, 5, 8 и 14 от Директива (ЕС) 2016/2370 на Европейския парламент и на Съвета от 14 декември 2016 година за изменение на Директива 2012/34/ЕС по отношение на отварянето на пазара на вътрешни услуги за железопътни пътнически превози и управлението на железопътната инфраструктура (Директива (ЕС) 2016/2370). Европейската комисия твърди, че транспонирането не е в съответствие с Директива (ЕС) 2016/2370 по отношение на измененията, замените или допълненията във връзка с чл. 7, 7а, 7б, 7в, 7д, 13а и 56 от Директива 2012/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 21 ноември 2012 година за създаване на единно европейско железопътно пространство (Директива 2012/34/ЕС).

В проекта на наредбата са предвидени изменения и допълнения с цел постигане на пълно съответствие с Директива (ЕС) 2016/2370, изменяща Директива 2012/34/ЕС, както следва:

1. С § 1, т. 1 (относно чл. 3, ал. 1) ще се въведе чл. 7б „Безпристрастност на управителя на инфраструктура по отношение на управлението на трафика и планирането на поддръжката“, параграф 3, изречение второ от директивата. В уведомителното писмо ЕК посочва, че „чл. 7б е транспониран в българското национално законодателство, с изключение на параграф 3, изречение второ относно планирането на дейностите по поддръжка“. Според ЕК липсва изрична разпоредба, в която да е посочено, че управителят на инфраструктурата планира дейностите по поддръжка по прозрачен и недискриминационен начин.

С § 1, т. 2 (относно чл. 3, ал. 2) се постига съответствие с чл. 7в, параграф 2 от директивата, където е предвидено, че управителите на железопътната инфраструктура поемат пълна отговорност за упражняване на съответните функции.

С § 1, т. 3 (относно чл. 3, ал. 2а) се въвежда част от чл. 7в, параграф 2 от директивата. В уведомителното писмо ЕК посочва, че член 7в, параграф 2 от директивата допуска всички функции на управителя на инфраструктура да бъдат поделени между различни управители на инфраструктура, като не е ясно дали по смисъла на българското законодателство „концесионерите“ биха могли да изпълняват всички функции на управителя на инфраструктура в рамките на съответната мрежа или само несъществените функции. Освен това, според ЕК директивата не ограничава делегирането на функциите на управителя на инфраструктура на „концесионери“, както е посочено в българското законодателство, но и на други управители на инфраструктура и не отразява адекватно целта на директивата в тази област, като не е ясно дали субектът, който би могъл да изпълнява определени функции на управител на инфраструктурата, ще поеме пълната отговорност като управител на инфраструктурата, както се изисква от директивата.

В отговор на писмото на ЕК се регламентира, че управителите на железопътна инфраструктура – Национална компания „Железопътна инфраструктура“ и търговците-концесионери, носят отговорност за изпълнение на дейността си.

2. С § 2 (относно чл. 5, ал. 8) се постига съответствие с чл. 7в, параграф 4 от директивата, където е предвидена възможност за сключване на споразумения за сътрудничество между управителя на железопътната инфраструктура и железопътните предприятия.

3. С § 3 (относно чл. 9а) се постига съответствие с чл. 7д от директивата, където е предвидено изискване за наличие на подходящи механизми за осигуряване на координацията между основните управители на железопътната инфраструктура и всички заинтересовани железопътни предприятия, като регулаторният орган – Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“, участва в този процес в качеството на наблюдател.

4. С § 4 (относно чл. 12, ал. 7) се постига съответствие с член 7б, параграф 3 от директивата, където е регламентирано, че управителят на инфраструктурата планира дейностите по поддръжка по недискриминационен начин.

            5. С § 5 (относно чл. 30, ал. 5) се постига съответствие с чл. 56, параграф 12 от директивата, където е предвидено, че регулаторният орган въз основа на одити на управители на инфраструктура, оператори на обслужващи съоръжения и, когато е приложимо, на железопътни предприятия с цел проверка на спазването на разпоредбите за разделно водене на счетоводство и разпоредбите относно финансовата прозрачност, може да прави заключения по въпроси, свързани с държавните помощи, които трябва да докладва на националните органи, компетентни по въпросите на държавната помощ.

            Проектът на наредбата не изисква финансови или други средства, необходими за прилагането ѝ.

            Проектът на наредбата съдържа разпоредби, транспониращи акт на Европейския съюз, поради което е изготвена и приложена справка за съответствие с европейското право и становище от Работна група 9 „Транспортна политика“.

 

            Проектът на наредбата, докладът към него и таблицата за съответствие с правото на Европейския съюз са публикувани на интернет страницата на Министерството на транспорта и съобщенията и на Портала за обществени консултации, съгласно изискванията на чл. 26 от Закона за нормативните актове. Направените бележки и предложения са отразени в приложената към доклада справка.

 

Лице за контакт:
Мария Стефанова
Главен секретар
ИА „Железопътна администрация"
Тел: 02 9409 378,
e-mail: mstefanova@iaja.bg
 

 


Дата на откриване: 2.11.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 2.12.2022 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари