Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 43 от 11.09.2001 г. за железопътен превоз на пътници, багажи и колетни пратки

С проекта на наредбата се предлагат следните изменения:

1. С § 1 се изменя чл. 8, ал. 4, като по този начин в националното законодателство се въвежда разпоредбата на чл. 13а „Общи схеми за информация и продажба на директни билети“ от Директива (ЕС) 2016/2370 на Европейския парламент и на Съвета от 14 декември 2016 година за изменение на Директива 2012/34/ЕС по отношение на отварянето на пазара на вътрешни услуги за железопътни пътнически превози и управлението на железопътната инфраструктура (Директива (ЕС) 2016/2370). В Официално уведомително писмо С(2021)7177 от 12.11.2021 г. на Европейската комисия по процедура за нарушение № 2021/2161 срещу Република България, Европейската комисия твърди, че транспонирането на разпоредбата не е извършено в съответствие с Директива (ЕС) 2016/2370 по отношение на измененията, замените или допълненията във връзка с чл. 13а от Директива 2012/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 21 ноември 2012 година за създаване на единно европейско железопътно пространство. С изменението на чл. 8, ал. 4 се регламентира, че на недискриминационна основа железопътните превозвачи могат да участват в обща информационна и интегрирана билетна схема за издаване на билети, директни билети и за извършване на резервации, която се ръководи от сдружение на железопътните предприятия, участващи в нея, и се постига пълно съответствие с разпоредбата на директивата.

2. С § 2 се регламентира, че разпоредбите на чл. 8, параграф 2 и 3, чл. 13, чл. 16, чл. 17, чл. 18, чл. 19, параграф 1, чл. 21, параграф 1, чл. 6 от приложение I, чл. 32, параграф 1 от Приложение I на Регламент (ЕО) № 1371/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно правата и задълженията на пътниците, използващи железопътен транспорт, се прилагат от 4 декември 2024 г. Изменението е в съответствие с § 15 от Закона за изменение и допълнение на Закона за железопътния транспорт (обн., ДВ, бр. 11 от 2021 г.), с който е отложено прилагането на някои разпоредби от Регламент (ЕО) № 1371/2007 на основание член 2, параграф 4 от същия.

Проектът на наредбата не изисква финансови или други средства, необходими за прилагането ѝ.

Проектът на наредбата съдържа разпоредба, транспонираща разпоредба на акт на Европейския съюз, поради което е изготвена и приложена справка за съответствие с европейското право и становище от Работна група 9 „Транспортна политика“.

            Проектът на наредба, докладът към него и таблицата за съответствие с правото на Европейския съюз са публикувани на интернет страницата на Министерството на транспорта и съобщенията и на Портала за обществени консултации, съгласно изискванията на разпоредбите на чл. 26 от Закона за нормативните актове. Направените бележки и предложения са отразени в приложената към доклада справка.

 

Лице за контакт:
Мария Стефанова
Главен секретар
ИА „Железопътна администрация"
Тел: 02 9409 378,
Е-mail: mstefanova@iaja.bg

 


Дата на откриване: 2.11.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 2.12.2022 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари