Обществени консултации

Проект за изменение на Наредба № 9 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, касаещ отмяна на такса за детски ясли и детски градини

Съгласно чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок от 30 дни, Община Николаево считано от 29.10.2022 г., чрез настоящото публикуване за обществена консултация, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на е-таil адрес : obnikolaevo@nikolaevo.net или в деловодството на Община Николаево, п.к. 6190, Град Николаево ул. „Георги Бенковски“, № 9, стая 8 или гр. Николаево, ул. "Георги Бенковски" № 11 – в Центъра за административно обслужване на гражданите, стая  2

I.ПРИЧИНИ, КОИТО НАЛАГА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА:

С публикуваният в бр.17 на Държавен вестник от 01.03.2022г. Закон за изменение на Закона за корпоративното подоходно облагане с §5, §6 и §7  от ПЗР на същият се правят изменения в Закона за местните данъци и такси, Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) и Закона за здравето. Съгласно приетите изменения се отменят таксите, които досега се събираха от родителите на деца за ползване на детски ясли и детски градини.

С Решение №50 на Министерски съвет от 03.02.2022г. са приети стандартите за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2022г. и съответно са предвидени норматив за издръжка на дете в общинска детска градина или общинско училище, включващ и компенсиране отпадането на съответните такси по ЗМДТ и норматив за издръжка на дете в детска ясла, включващ и компенсиране отпадането на съответната такса по ЗМДТ.

Това налага изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Николаево.

II. ЦЕЛИ, КОИТО СЕ ПОСТАВЯТ

С предлаганите промени Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Николаево  ще се приведе в съответствие с  чл.6 от Закона за местните данъци и такси.

III.ФИНАНСОВИ И ДРУГИ СРЕДСТВА, КОИТО ЩЕ БЪДАТ НЕОБХОДИМИ ЗА ПРИЛАГАНЕТО НА НОВАТА УРЕДБА

Финансовите средства, необходими за прилагането на предлаганите изменения и допълнения на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Николаево, са регламентирани в Решение № 50 от 3 февруари 2022 г. на Министерски съвет и ще постъпват от държавния бюджет.

IV.ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

С предлаганите промени, разпоредбите на наредбата ще се приведат в съответствие със Закона за местните данъци и такси, Закона за предучилищното и училищно образование и Закона за здравето.

 

V.АНАЛИЗ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ С ПРАВОТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Предлаганите промени в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Николаево са съобразени с действащото законодателство и не противоречат на правото на Европейския съюз.                                                          

 

 


Дата на откриване: 29.10.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Николаево
Дата на приключване: 28.11.2022 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари