Обществени консултации

Проект за изменение на Наредба № 9 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, съгласно чл.9 от ЗМДТ, касаещ срока за влизане в сила на разпоредбата на чл. 14а, ал.1

Съгласно чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок от 30 дни, Община Николаево считано от 29.10.2022 г., чрез настоящото публикуване за обществена консултация, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на е-таil адрес : obnikolaevo@nikolaevo.net или в деловодството на Община Николаево, п.к. 6190, Град Николаево ул. „Георги Бенковски“, № 9, стая 8 или гр. Николаево, ул. "Георги Бенковски" № 11 – в Центъра за административно обслужване на гражданите, стая  2

 

С Наредба № 9 се определят местните такси и цени на услуги на Община Николаево, като с настоящото изменение се актуализира срокът за влизане в сила на разпоредбата на чл. 14а, ал. 1 от същата наредба

 

I.ПРИЧИНИ, КОИТО НАЛАГА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА:

Така извършената промяна касае влизането в сила на приетото изменение текста на чл.14а, ал. 1 от Наредба № 9 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на Община Николаево.

II. ЦЕЛИ, КОИТО СЕ ПОСТАВЯТ

С предлаганите промени Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Николаево  ще се приведе в съответствие с  § 21  от ПЗР на  Закона за местните данъци и такси.

III.ФИНАНСОВИ И ДРУГИ СРЕДСТВА, КОИТО ЩЕ БЪДАТ НЕОБХОДИМИ ЗА ПРИЛАГАНЕТО НА НОВАТА УРЕДБА - няма

IV.ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

С предлаганите промени, разпоредбите на наредбата ще се приведат в съответствие със Закона за местните данъци и такси.

 V.АНАЛИЗ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ С ПРАВОТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Предлаганите промени в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Николаево са съобразени с действащото законодателство и не противоречат на правото на Европейския съюз.                                                          

 

 

 


Дата на откриване: 29.10.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Николаево
Дата на приключване: 28.11.2022 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари