Обществени консултации

ПРОЕКТ НА НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА БЕДНОСТТА И НАСЪРЧАВАНЕ НА СОЦИАЛНОТО ВКЛЮЧВАНЕ 2020

 

Проектът на Националната стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване 2020 се основава на приетата от България Национална цел за намаляване на броя на живеещите в бедност с 260 хил. души до 2020 г. и четирите подцели към нея. Той съдържа описание на актуалното състояние по отношение на бедността и социалното изключване, ключови предизвикателства и приоритети за насърчаване на социалното включване, както и мерки за изпълнение на заложените приоритети.


 

Проектът на Националната стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване 2020 има за цел подобряване качеството на живот на уязвимите групи в българското общество и създаване на условия за тяхната пълноценна реализация посредством намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване. Тази цел ще бъде изпълнена посредством реализирането на следните ключови приоритети: Осигуряване на възможности за заетост и за повишаване на доходите от труд чрез активно включване на пазара на труда; Осигуряване на равен достъп до качествено предучилищно и училищно образование; Осигуряване на равен и ефективен достъп до качествено здравеопазване; Премахване на институционалния модел на грижа и развитие на междусекторни услуги за социално включване; Осигуряване на устойчивост и адекватност на социалните плащания; Подобряване на капацитета и взаимодействието в сферата на образованието, здравеопазването, заетостта и социалните услуги при реализиране на общи цели за социално включване; Осигуряване на достъпна среда – физическа, институционална и информационна и достъпен транспорт; Подобряване на жилищните условия на уязвими групи и подкрепа на бездомните; Работа в партньорство за преодоляване на бедността и социалното изключване и техните последствия.


 

Изпълнението на Националната стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване 2020 ще се осъществява посредством разработването и прилагането на двугодишни планове за действие, които ще се приемат от Министерския съвет и в които ще се поставят конкретни мерки и дейности, индикатори за тяхното изпълнение, отговорни институции, размер и източници на финансиране, срокове и други.


Дата на откриване: 26.10.2012 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 26.11.2012 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари