Обществени консултации

проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Служба „Военно разузнаване”

Освен промени в длъжностните разписания, с изменението и допълнението на Правилника за устройството и дейността на Служба „Военно разузнаване“ се постига изменение и допълнение на нормативните текстове, които подробно уреждат дейността на Службата свързана с отбраната на страната, защитата на националната и колективната сигурност от външни посегателства, рискове и заплахи и вътрешното ѝ функциониране. Нанесените изменения и допълнения засягат дейността на Службата, свързана с вътрешна сигурност, контраразузнавателно и оперативно осигуряване. Промени са извършени в текстовете уреждащи организацията на работата на Службата, приемането, изпълнението и освобождаването от военна служба на военнослужещи. Добавя се нов способ за извършване на стратегическото разузнаване, съгласно приложение № 3 (секретно), а именно разузнаване в киберпространството (киберразузнаване).

Направените в Правилника за устройството и дейността на служба „Военно разузнаване“ промени уреждат по-детайлно, недвусмислено и пълно устройството, функционирането и дейността на Служба „Военно разузнаване“. Чрез направените изменение и допълнение се постига по-пълно съответствие с останалите нормативни актове уреждащи националната сигурност.

Със заключителните разпоредби на постановлението се предлага промяна в Класификатора на длъжностите в Служба „Военно разузнаване“ по чл. 56, ал. 1 от Закона за военното разузнаване, която е свързана с организационно щатни промени на длъжностните разписания в Службата.

Чрез приемането на предложеното изменение и допълнение в Правилника за устройството и дейността на Служба „Военно разузнаване“ и промяна в Класификатора на длъжностите в Служба „Военно разузнаване“ ще се постигне:

1. Съществено подобряване на дейността на Службата и вътрешната организация на процеса по организиране и водене на стратегическо разузнаване.

2. По-гъвкаво и ефикасно използване на ресурсите на Службата.

 

За изпълнението на проекта на постановление не са необходими допълнителни разходи, които да бъдат одобрени по бюджета на Министерството на отбраната за 2022 г. за сметка на други бюджети по държавния бюджет.

 

 


Дата на откриване: 17.10.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 16.11.2022 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари