Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Устройствения правилник на Агенцията по геодезия, картография и кадастър

Предлаганите изменения в Устройствения правилник на Агенцията по геодезия, картография и кадастър се налагат поради констатирана необходимост от укрепване на административния капацитет на службите по геодезия, картография и кадастър, предвид натовареността на служителите, поради увеличено покритие на територията на страната с кадастрална карта и кадастрални регистри и съответното увеличение на предоставяните административни услуги. Нарасналият обем работа води до високи нива на напрежение, стрес и повишен риск за здравето на служителите, както и до случаи на изпълнение на услугите след нормативно определените срокове.

 С предложеният проект на нормативен акт се предвижда оптимизиране на щатния състав на АГКК, като от общата и специализираните дирекции на централната администрация се прехвърлят 7 щатни бройки към териториалните звена на АГКК – службите по геодезия, картография и кадастър.

С увеличаване на персонала на службите по геодезия, картография и кадастър ще се постигне по-добра ефективност и ефикасност при изпълнение целите на АГКК – създаване на кадастъра на Република България, подобряване на административното обслужване, създаване на геодезически и картографски материали и данни, създаване и поддържане на специализираните карти и регистри по Закона за устройство на Черноморското крайбрежие. С повишаване на числения състав на службите по геодезия, картография и кадастър ще се оптимизира тяхната дейност, като изпълнението на специализираните дейности и административното обслужване на гражданите ще се извършва от по-голям брой служители. По този начин ще се намали натовареността на служителите, което ще доведе до по-високо качество при изпълнение на дейността, а оттам и на удовлетвореност на потребителите на кадастрални услуги.

 

 


Дата на откриване: 12.10.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Регионална политика
Дата на приключване: 26.10.2022 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
19 октомври 2022 г. 14:55:35 ч.
САС Подкрепа

Становище САС ПОДКРЕПА

ДО

АРХ. ИВАН ШИШКОВ

СЛУЖЕБЕН МИНИСТЪР

НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

 

КОПИЕ:

ДО

Г-ЖА ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

НА АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР

 

КОПИЕ:

ДО

ИНЖ. ДИМИТЪР МАНОЛОВ

ПРЕЗИДЕНТ НА

КТ „ПОДКРЕПА”

 

 

 

ОТНОСНО:             Проект на ПМС за изменение на Устройствения правилник на Агенцията по геодезия, картография и кадастър

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,

На 12.10.2022 г. в Портала за обществени консултации към Министерски съвет бе публикуван проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Устройствен правилник на Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК). След допитване до синдикалните ни членове, работещи в АГКК, Синдикат на административните служители „Подкрепа“ изразява своята подкрепа за планираната структурна промяна, доколкото същата е насочена към оптимизиране на работата на агенцията и цели намаляване натовареността на служителите. САС „Подкрепа“ вече имаше възможността многократно да алармира за сериозните проблеми, произтичащи от сериозната кадрова необезпеченост и отразяващи се върху качеството и ефективността на дейността на АГКК.

Въпреки принципното ни одобрение за предложените изменения в посока оптимизиране на структурата и дейността на АГКК, категорично заявяваме, че тези действия са недостатъчни за постигане на осезаемо, реално и трайно преодоляване на кризисната ситуация в тази изключително важна за гражданите, бизнеса и националната сигурност административна структура.

Напомняме, че в Дългосрочната програма за дейността по създаването на кадастъра и имотния регистър 2001 – 2015, през 2015 г. Aгенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК) следваше да има 593 щатни бройки за нормалното й функциониране и обслужване на гражданите, а при приемането на действащия Устройствен правилник през 2016 г., в него бяха заложени и утвърдени 397 щатни бройки, т.е. близо 35 % по-малко от предварително определената като необходима численост, при това, на фона на увеличен обем от функции и отговорности. След промени в Устройствения правилник от 2018 г. числеността нарастна до 417 щатни бройки и остава с поне 30 % под обективно необходимото. В този смисъл, планираното преструктуриране следва да бъде подкрепено, но само като една позитивна крачка в правилната посока, но то няма да отговори в нужната степен на констатираните проблеми с натовареността на служителите.

Напомняме още, че проблемите с ресурсната обезпеченост са в пряка връзка с наблюдаваните процеси на текучество на кадри, липсата на стимули за привличане на квалифицирани специалисти и демотивацията на настоящите служители. Необходими са още сериозни и категорични действия, както за осигуряване на нужния по-голям брой служители, така и за създаване на адекватни условия за привличането и задържането на специалистите. Безспорно е, че тези допълнителни и задължителни ангажименти предполагат и осезаемо увеличение на възнагражденията на заетите в АГКК, за което бяха формулирани и конкретни искания, за постигане на които бе проведена предупредителна стачка и са в основата на колективен трудов спор, процедурата за уреждане на който е в ход и включва преминаването към ефективни стачни действия и преустановяване работата на агенцията до постигане на споразумение по исканията на служителите.

 

 

УВАЖАЕМИ АРХ. ШИШКОВ,

 

Предвид посоченото по-горе, САС „Подкрепа“ декларира принципно позитивното си отношение към внесения Проект на ПМС за изменение на Устройствения правилник на АГКК, но ще продължи да настоява за пълното и незабавно удовлетворяване на формулираните от служителите стачни искания!

 

19.10.2022 г.

София

 

С уважение,

 

КРЕМЕНА АТАНАСОВА

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Синдикат на административните служители ”ПОДКРЕПА”

20 октомври 2022 г. 16:56:34 ч.
m.stoicova

Да се има предвид,

За малка, но съществена част от административните услуги на СГКК се извършват от служители на Министерствата на земеделието в Общини, където няма СГКК. От справки и аналази за 4 години се установи, че една щатна бройка на Общинската служба по земеделие обслужва СГКК безвъзмездно, разходите за консумативи и заплати на тази бройка е за сметка на ОД"З".