Обществени консултации

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки

Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки има за цел да отговори на необходимостта от регламентиране на възможности за възложителите по закона по-ефективно и ефикасно да осъществяват целевите си информационни кампании за запознаване на още по-широк кръг от обществеността с политиките си в областта на дейността на всеки от тях, посредством най-съвременните технологии в информационния сектор.

 


Дата на откриване: 11.10.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Туризъм
Дата на приключване: 11.11.2022 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
31 октомври 2022 г. 15:35:29 ч.
П.С.

Предложения за изменения на ЗОП (първа част)

Уважаеми Г-жи и Г-да,

Предлагам всички предложения и изменения в ЗОП в рамките на всяка календарна година да бъдат обединявани в едно общо предложение за изменение, което да се публикува за обществено обсъждане и да се внася в Народното Събрание.

Мотиви: Това обществено обсъждане (11.10.2022г. ÷ 11.11.2022г.) е трето поредно обществено обсъждане на различни предложения за изменения на ЗОП в рамките на 2022г. Първите две се застъпиха във времето за провеждане (8.6.2022г÷9.7.202 г. и 22.6.2022г.÷ 22.7.2022г.) и за второто обсъждане въобще не бяха публикувани резултатите от обсъждането на направените предложения и не стана ясно ще бъдат ли въобще финализирани промените и в какъв вид. За трите обсъждания бяха посочени следните сфери на действие: „Финанси и данъчна политика“, „Държавна администрация“ и „Туризъм“. Не се ли работи екипно и не си ли кореспондират очевидно различните вносители на предложенията и защо не се обединяват всички предложения в едно общо обществено обсъждане?

На 21/10/2022 г. в Народното събрание е внесен ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ с различни предложения за изменения.

Отделно от сайта на Министерски съвет става ясно, че на заседание от 26.10.2022 г. са одобрени промени в Закона за обществените поръчки (очевидно различни от внесените изменения в Народното събрание пет дни по-рано).

Предлагам в чл.13, ал.1, т. 14 да се направят следните изменения: При обществени поръчки за услуги, възлагани от възложител на публичен или секторен възложител или на обединение от такива възложители, които имат изключителни права за предоставяне на съответните услуги по силата на съвместим с разпоредбите на ДФЕС закон, подзаконов нормативен акт или публикуван административен акт.

Мотиви: За Секторен възложител, който трябва да сключи договор за доставка на питейна вода в предприятието си, цените на питейната вода са определени за съответните райони и са фиксирани, т.е. не се определят на принципа на конкуренция. Ясно е регламентиран кой е доставчика на питейната вода в съответния район и няма никаква възможност да е различен доставчика, а ВиК дружествата са секторни възложители.

31 октомври 2022 г. 15:36:03 ч.
П.С.

Предложения за изменения на ЗОП (втора част)

Предлагам в чл.103, ал.1 след изречение второ да се прецизира състава на комисията в заповедта, както и действията на комисията при изпълнение на задълженията й по ЗОП.

Мотиви: Вече има достатъчно решения на ВАС относно липсата на забрани по ЗОП за назначаване на резервни членове на комисиите още с първата заповед на Възложителя. В същото време съществува абсолютно различна практика при различните възложители, а именно: При невъзможност на член на комисия да изпълнява задълженията си (отпуск по болест), той бива заместван от резервен член. При някои Възложители е резервен член без значение от това дали длъжността му и компетенциите му се припокриват с тези на отсъстващия член на комисията, а при други възложители – има взаимозаменяемост според длъжност и компетентност (съгласно решения на ВАС спрямо ЗОП не е от значение състава на комисията и няма значение какъв е по длъжност и познания резервния член). В последващ етап на процедурите при някои възложители поръчката се довършва от встъпилия в работата на комисията резервен член, а при други възложители  - първоначално назначения член (титуляр по заповедта) се завръща в работата на комисията в първия възможен момент след като е отпаднала причината за отсъствието му (завръща се на работа след ползване на платен годишен отпуск или след отпуск поради заболяване). Накрая при някои възложители докладите се подписват само от последните председател и членове (тези които са завършили и подписали последния протокол от работата на комисията), а при някои възложители доклада се подписва от абсолютно всички членове и председатели на комисията във времето (титуляри и резерви).

Очевидно е, че волята на законодателя е била съставът на комисиите да бъде относително постоянен и вероятно по тази причина отпадна и текста от предходен ЗОП относно резервните членове, но предвид практиката и решенията на ВАС в полза на възложители назначили резервни членове, предлагам да се прецизират и допълнят текстовете на чл.103 от ЗОП и изрично да се забранят резервните членове (възложителите ще се възползват от разпоредбите та чл.51, ал.4, т.4 от ППЗОП) или изрично да се впише възможността за назначаване на резервни членове и да се регламентира принципа на работа на комисиите при отпадане на необходимостта от резервния член (при завърнал се на работа „титуляр“ по заповедта на възложителя). При ясно разписани текстове във ЗОП по гореописания въпрос, ще отпадне необходимостта от тълкуване на ЗОП, ППЗОП и волята на законодателя от страна на КЗК и ВАС и ще се уеднакви и унифицира практиката на възложителите.

Предлагам да отпадне изискването за задължително изписване на факс номер на Възложителя във всички образци (Приложение № 4, Приложение № 5, Приложение №7) от ЗОП;

Мотиви: Възложителя не е длъжен да има и поддържа факс, но изискването заложено в образците в ЗОП го задължават да попълва факс номер и от АОП при контрол на процедурите сочат непопълнения факс номер като несъответствия с изискванията на ЗОП.

В ДВ, бр.35 от 2021г. бе отменена ал.1 на чл.9к от ППЗОП относно задължението обменът на документи и съобщения да се извършва чрез платформата ЦАИС, но съгласно чл.39а, ал.4, т.4 и т.7 от ЗОП кореспонденцията при възлагане на обществени поръчки се осъществява чрез ЦАИС. В този смисъл се обезсмисля изписване на факс номер на възложителя във образците по ЗОП.