Обществени консултации

Проект на правилник за изменение на Правилника за устройството и дейността на Държавно предприятие „Национална компания „Железопътна инфраструктура”

Проект на правилник за изменение на Правилника за устройството и дейността на Държавно предприятие „Национална компания „Железопътна инфраструктура”

Мотивите за тези промени, които са изложени в предложението от ДП „НКЖИ“ са следните:

Считано от 26.04.2022 г. с ДВ, бр. 32, е обнародван Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на ДП НКЖИ, с който броят на заместник генералните директори се увеличава от 2 (два) броя на 3 (три) броя.

В резултат на това е извършено и преразпределение на структурните звена от ресорите на Заместник генерален директор/Експлоатация и Заместник генерален директор/Стратегия и администрация към Заместник генерален директор/Стратегия и инвестиции и Заместник генерален директор/Администрация и международна дейност.

През изминалия период от време се е оказало, че това преразпределение по-скоро затруднява оперативната работа, обременява съгласувателната процедура и не е довело до така необходимото синергично взаимодействие и сътрудничество, и съответно не е постигнат първоначалния замисъл на промените. Отчетени са и проблеми при подготовката на необходимите обществени поръчки, трудности при управлението на проектите с национално финансиране, мудност в действията по отношение на връзките с обществеността и публичността.

Предвид гореизложеното, както и с цел намаляване на административната тежест, Управителния съвет на компанията е взел следните решения:

  • да бъде закрита длъжността „Заместник генерален директор/Администрация и международна дейност“;
  • настоящата длъжност „Заместник генерален директор/Стратегия и инвестиции“ да бъде трансформирана в „Заместник генерален директор/Стратегия и администрация“;
  • към „Заместник генерален директор/Стратегия и администрация“ да преминат на подчинение следните структури: дирекция „Стратегическо развитие и инвестиционни проекти“, дирекция „Бюджет, финанси и информационни системи“, дирекция „Обществени поръчки и административно обслужване“, Звената за подготовка, управление и изпълнение на проекти, отдел „Международна дейност“;
  • отдел „Връзки с обществеността и протокол“ да премине на пряко подчинение на Генерален директор.

 

            Във връзка с изложеното по-горе, в съответствие с  чл. 5, т. 5 от Закона за железопътния транспорт, съгласно който министърът на транспорта и съобщенията издава Правилника за устройството и дейността на държавно предприятие „Национална компания „Железопътна инфраструктура”, Ви предлагам за одобрение Правилник за изменение на Правилника за устройството и дейността на държавно предприятие „Национална компания „Железопътна инфраструктура”.

 

В съответствие с чл. 26, ал. 2-4 от Закона за нормативните актове в процеса по изработване на проект на нормативен акт се провеждат обществени консултации с гражданите и юридическите лица. В тази връзка преди внасянето на проекта на нормативен акт за издаване или приемане от компетентния орган съставителят на проекта го публикува на интернет страницата на съответната институция заедно с мотивите, съответно доклада. Когато съставителят на проекта е орган на изпълнителната власт, публикуването се извършва на Портала за обществени консултации. Срокът за предложения и становища по проектите, публикувани за обществени консултации e  30 дни.

Лице за контакт:
Добринка Анчева
държавен експерт в дирекция "Концесии и контрол върху дейността
на търговските дружества и държавните предприятия"
Министерство на транспорта и съобщенията
тел. 02/940 94 43
е-mail: Dantcheva@mtitc.government.bg

 


Дата на откриване: 11.10.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 10.11.2022 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари