Обществени консултации

Проект на Постановление за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет

Проектът на постановление има за цел да подобри структурата и дейността на администрацията на Министерския съвет и втористепенните разпоредители с бюджет към Министерския съвет. Предвидените промени са в следните насоки:
В Устройствения правилник на Министерския съвет и неговата администрация:
- координация на дейността на централната и териториалната администрация на изпълнителната власт чрез преструктуране на съществуваща дирекция;
- позициониране на администрацията на Министерския съвет в центъра на процесите за стратегическо планиране в изпълнителната власт чрез създаване на дирекция "Стратегическо планиране"
- актуализиране на функциите на дирекция „Добро управление“, на която с Решение № 312 на Министерския съвет от 13.05.2022 г. е възложено управлението на финансирането от Резерва за приспособяване във връзка с последиците от Брекзит;
- прецизиране на функциите на дирекция „Модернизация на администрация“ по различните на направления на дейността й
- внедряването на споделени услуги – консолидиране на оперативното счетоводство на областните администрации, на Националната комисия за борба с трафика на хора и на Централната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните  чрез създаване на звено;
- преобразуване на дирекция „Правителствен протокол“ в отдел към главния секретар на Министерския съвет
- прехвърляне на длъжности от дирекция „Правителствена канцелария“ към дирекция „Административно и правно обслужване и управление на собствеността“ във връзка с промяна на деловодните процеси в АМС.
В Устройствения правилник на областните администрации:
- оптимизация на щатната им численост с 34 бройки като условие за осигуреното със Закона за държавния бюджет за 2022 г. увеличение на заплатите на служителите в областните администрации при „извършване на структурни промени“.
 
Във връзка с новия състав и структура на правителството се предлага актуализиране на разпоредбите на Постановление № 86 на МС от 2020 г. за създаване на Консултативен съвет за Европейската зелена сделка.


Дата на откриване: 4.10.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Държавна администрация
Дата на приключване: 18.10.2022 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
05 октомври 2022 г. 15:29:42 ч.
Sir Humphrey

Относно дирекция "Модернизация на администрацията"

§ 1, т. 12 от проекта се предлага изменение на норамтивната уредба на дейността на дирекция "Модернизация на администрацията".

Искам да обърна внимание на предлаганата нова редакация на ал. 7 на чл. 77б. Конкретното ми предложение е от т. 1 и 4 да отпаднат думите "върху стопанската дейност", съответно "на стопанската дейност".

Мотиви: Административният контрол и административната тежест върху нестопанската дейност на гражданите също се нуждаят от обуздаване и намаляване.

Ако проектът за изменение на УПМСНА бъде приет в предлагания от вносителя вид, дирекция "Модернизация на администрацията" ще разполага с правомощия да предлага инициативи и мерки и да контролира изпълнението на мерки, които намаляват адм. регулиране и тежест единствено за бизнеса, но не и за физическите лица, които несъмнено също страдат от прекомерна административна тежест!

В подкрепа на тезата си, ще цитирам 2 разпоредби на закона, от който е "преписано" (най-вероятно) предложението за правомощия - ЗОАРКСД:

"Чл. 1. (1) Този закон урежда общите правила за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност.

(2) Целта на закона е да улесни и насърчи извършването на стопанската дейност, като ограничи до обществено оправдани граници административното регулиране и административния контрол, осъществявани върху нея от държавните органи и от органите на местното самоуправление.
***
 
§ 1. По смисъла на този закон:
...
3. "Стопанска дейност" е дейността, извършвана като търговец, дейността на лицата по чл. 2 от Търговския закон, както и всяка друга дейност, осъществявана с цел печалба."