Обществени консултации

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 04.02.2019 г. за треньорските кадри

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 04.02.2019 г. за треньорските кадри (обн. ДВ, бр. 13 от 12.02.2019 ., изм. и доп. бр. 91 от 2020 г., бр. 17/2021 г., изм. бр. 15 от 2022 г.)


Дата на откриване: 4.10.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Спорт
Дата на приключване: 3.11.2022 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
11 октомври 2022 г. 13:02:48 ч.
ЧПК Био Фит

Промяна на чл. 8, ал. (2), т.2 от Наредба № 1/2019 г.

Чл. 97, ал. 4 от Закона за физическото възпитание и спорта (ЗФВС) изисква тренировъчна дейност да се осъществява и треньорски услуги да се предоставят само от лица, вписани в Регистъра на треньорските кадри по чл. 9, ал. 1, т. 4

В чл. 8, ал. (2), т.2 от Наредба № 1/2019 г. за треньорските кадри, с която се определят условията и реда за вписване на лица в регистъра, към момента е предвидено вписаните лица да отговарят на следните изисквания: „завършено висше образование с образователно-квалификационна степен "бакалавър" и придобита професионална квалификация "треньор по вид спорт" в условията на следдипломна квалификация на акредитирано висше училище в професионално направление "Спорт";“.

Предложението за промяна е за премахване на текста „в условията на следдипломна квалификация на акредитирано висше училище в професионално направление "Спорт"“, тъй като чрез този текст се изключват и ограничават образователни институции като професионалните колежи, които извършват обучение за придобиване на професионална квалификация "треньор по вид спорт" съгласно изискванията на Закона за професионалното образование и обучение.

Хорариумът за обучение за придобиване на професионална квалификация "треньор по вид спорт" съгласно изискванията на Закона за професионалното образование и обучение е 1260 часа, което е не по-малко от хорариума в следдипломна квалификация на акредитирано висше училище.

Считаме, че към момента горепосочения текст чл. 8, ал. (2), т.2 от Наредба № 1/2019 г. за треньорските кадри е в полза само и единствено на допълнителните дейности на висшите учебни заведения и изцяло в ущърб на всички професионални колежи, които извършват обучение за придобиване на професионална квалификация "треньор по вид спорт" съгласно изискванията на Закона за професионалното образование като основна дейност.

 

На разположение сме при необходимост да защитим нашите мотиви пред съответната комисия.

 

Директор на ЧПК по спорт „Био Фит“

проф. Юлиан Карабиберов