Обществени консултации

Проект на Постановление за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет

Основните цели, които се поставят с предложените промени в нормативния акт, са следните:

Привеждане на Постановление № 155 на Министерския съвет от 2015 г. за определяне на второстепенните разпоредители по бюджета на Министерството на правосъдието в съответствие с промените в Закона за особените залози, регламентиращи преминаването на Централния регистър на особените залози към Агенцията по вписванията;

Привеждане на Устройствения правилник на Агенцията по вписванията в съответствие с изискванията на Закона за особените залози чрез промяна на числеността и функциите на персонала на Агенцията по вписванията;

Привеждане на Устройствения правилник на Агенцията по вписванията в съответствие със Закона за киберсигурност и Наредбата за минималните изисквания за мрежова и информационна сигурност, приета с Постановление № 186 на Министерския съвет от 2019 г. (обн., ДВ, бр. 59 от 2019 г.), като се създаде щатна бройка за служител по мрежова и информационна сигурност на пряко подчинение на изпълнителния директор;

Привеждане на Устройствения правилник на Агенцията по вписванията в съответствие с изискванията на Закона за администрацията и препоръките на Държавна агенция „Електронно управление“ за постигане на по-добра организация на работата, като част от функциите, изпълнявани от Главна дирекция „Регистри“ преминат в дирекция „Информационно обслужване и технологии.

 


Дата на откриване: 30.9.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 31.10.2022 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари