Обществени консултации

Проект на Наредба № ..................................2022 г. за условията и редът за провеждане на диагностика, профилактика и контрол на маймунска вариола

Причини, които налагат приемането на нормативния акт:

На 23.07.2022 г. Генералният директор на Световната здравна организация (СЗО) обяви епидемията от маймунска вариола в света за Спешност за общественото здраве от международно значение.

Това наложи, в съответствие с издадените Временни препоръки на Генералния директор на СЗО,  всяка държава с регистрирани случаи на маймунска вариола, в т.ч. и България, да предприеме действия за засилване на надзора на заболяването, включително достъп до надеждни, достъпни и точни диагностични тестове.

С проекта на наредба се определят условията и реда за провеждане на диагностика, профилактика и контрол на маймунска вариола, включително условията и реда за извършване на задължителна изолация на болни и на задължителна карантина на техните близки контактни лица, като същите се прилагат само в случай на изрична заповед на министъра на здравеопазването по чл. 61, ал. 3 от Закона за здравето.

При оказване на медицинска помощ или полагане на грижи за болния медицинският специалист или лицето, полагащо грижи, трябва да носят лични предпазни средства, да извършват хигиена на ръцете, при възможност да се използват медицински инструменти за еднократна употреба.

По отношение на медицинските специалисти е въведена оценка на риска от заразяване, въз основа на осъществения контакт и медицинска дейност.

При оценен висок риск от заразяване с маймунска вариола се следи за поява на симптоми в продължение на 21 дни и лицата не се отстраняват от работа. За периода на наблюдение медицинските специалисти не обслужват/работят с деца, бременни и имунокомпрометирани пациенти.

С цел диагностика на заболяването, в проекта на наредба е включен прилаганият в страната лабораторен метод за доказване на причинителя на заболяването, като е посочено, че изследвания се извършват само в Националния център по заразни и паразитни болести.

Цели, които нормативният акт си поставя:

С проекта на наредба се цели да се въведе структуриран подход по отношение на лабораторната диагностика, мерките спрямо болни лица и техните близки контактни, както и превенция и контрол в лечебните заведения при случай на маймунска вариола. По този начин ще се засили надзора на заболяването, което съответства и на Временните препоръки на Генералния директор на СЗО.

Изпълнени са разпоредбите на чл. 61 от Закона за здравето по отношение на задължителна изолация на лица, болни от маймунска вариола и на задължителна карантина на лица, определени като техни близки контактни, ако има такива, разпоредени със заповед на министъра на здравеопазването по чл. 61, ал. 3 от Закона за здравето.

Посочени са необходимите проби, които следва да се вземат за правилно лабораторно диагностициране на заболяването.

Подробно са описани всички мерки, които болните лица следва да спазват за недопускане заразяването на други лица, като се самоизолират.

По отношение на близките контактни лица се прилага медицинско наблюдение и намаляване на контактите с лица в риск от тежко протичане на заболяването.

С въведените изисквания за задължителна изолация и карантина или самоизолация и медицинско наблюдение, в зависимост от интензивността на епидемичния процес в страната, се цели да се ограничи разпространението на маймунска вариола в дома, организираните колективи и в обществото като цяло и като краен резултат да се постигне неговото елиминиране.

Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:

Предложеният проект на нормативен акт няма да окаже въздействие върху държавния бюджет. Не са необходими финансови или други средства за прилагането на проекта на наредба и по отношение на заинтересованите лица – пациенти, контактни на болни лица, лечебни заведения, медицински специалисти и др.

Очаквани резултати:

Приемането на проекта на наредба ще доведе до създаването на единна уредба по отношение на заболяването маймунска вариола, с която ще се определи реда за провеждане на лабораторна диагностика, прилагане на мерки спрямо болни лица и техните близки контактни, превенция и контрол на инфекцията в лечебни заведения.

С въведените изисквания за самоизолация и медицинско наблюдение се цели ограничаване на разпространението на заболяването и намаляване на броя на новорегистрираните случаи, с което да се даде възможност да се контролира епидемичния процес.

Анализ на съответствието с правото на Европейския съюз:

След извършен анализ за съответствие с европейското право се установи, че обществените отношения, предмет на проекта за тази наредба, не са регламентирани в европейското законодателство. Уредбата на обществените отношения, предмет на проекта на наредба, е въпрос на национално решение и е от компетентността на отделните държави-членки. Това произтича от разпоредбата на чл. 168, пар. 7 от Договора за функциониране на Европейския съюз, която предвижда изключителна компетентност на държавите-членки по определяне на здравната им политика.

 

Адрес за изпращане на становища и предложения: nspirodonova@mh.government.bg

 


Дата на откриване: 30.9.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Здравеопазване
Дата на приключване: 30.10.2022 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари