Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 26.03.1999 г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници

Проектът на Наредба за изменение и допълнение (НИД) на Наредба № 6 от 26.03.1999 г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници е изготвен на основание § 5 от Преходните и заключителни разпоредби, във връзка с чл. 18, т. 1 и чл. 25, ал. 4 от Закона за чистотата на атмосферния въздух. С проекта на НИД се цели да се създаде правна регламентация за своевременно представяне на контролните органи на данните от собствени непрекъснати измервания, извършвани от големите горивни инсталации с оглед осъществяване на своевременен и ефективен контрол за спазване на нормите за съдържание на вредни вещества в атмосферния въздух и действащите норми за качество на въздуха. 


Дата на откриване: 28.9.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Околна среда
Дата на приключване: 28.10.2022 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари