Обществени консултации

проект на НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № Н-5 от 27 юни 2007 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за предоставяне на средства от Национален фонд "Култура"

С проекта се предлагат изменения и допълнения в Наредба № Н-5 от 27 юни 2007 г.  за условията и реда за провеждане на конкурси за предоставяне на средства от Национален фонд „Култура" (обн., ДВ, бр. 55 от 6.07.2007 г.). Предлаганите изменения и допълнения в голямата си част са свързани с отстраняване на несъответствия и неясноти между отделните разпоредби на наредбата, които затрудняват тълкуването и прилагането ѝ. Цели се постигане на прецизност в нормите, уреждащи  процедурата по оценяване на кандидатстващите проекти.

 


Дата на откриване: 26.9.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Култура
Дата на приключване: 26.10.2022 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
26 октомври 2022 г. 23:05:16 ч.
Edition Elm

Предложение към чл. 5

Към Чл. 5 да се създаде нова алинея 3 със следното съдържание:
 
(3) Културните организации по ал. 1 доказват дейност в областта на културата за предходните две отчетени пред НАП години, чрез представяне на Удостоверение за код на икономическа дейност, съгласно Класификация на икономическите дейности (КИД - 2008).
 
Обосновка:
 
Новата алинея (3) указва на базата на какви документи се доказва дейност в областта на културата. Всяка година в годишното счетоводно приключване и отчетите пред НАП организациите по чл. 1 декларират своя основна дейност. Според КИД 2008 "Основна дейност на статистическата единица (организациите по ал. 1) е дейността, която допринася най-голям дял в общата добавена стойност (приход за отчетната година) на тази единица." Така ясно и проверимо през НАП и НСИ цел на финансирането чрез програмите на НФК ще бъдат организации, чиито основни приходи са от дейност в областта на културата, и ще бъдат изолирани други с различна основна дейност.

26 октомври 2022 г. 23:14:23 ч.
Edition Elm

Предложение към чл. 8б

Изцяло се да радактира чл. 8б в следния вид:
 
Чл. 8б. (1) Експертната комисия извършва оценка само на проектите, допуснати от техническата комисия по реда и условията на чл. 8а.
(2) Председателят на експертната комисия разпределя проектните предложения между експертите в експертната комисия в съответствие с професионалната им компетентност.
(3) Оценката на всеки проект се извършва от двама експерти независимо един от друг.
(4) Председателят на експертната комисия, със съдействието на експертите на Фонда, осъществява контрол за съответствие между оценката в точки и текстовата мотивация към нея по всеки показател в оценъчните карти.
(5) За поставената крайна оценка на всеки оценител се съставя протокол с подписите на оценителя и на председателя на експертната комисия. Тази оценка не подлежи на последваща промяна.
(6) При разлика в оценките равна на или повече от 20 на сто от максималният сбор точки председателят на комисията възлага оценяването на трето лице - член на експертната комисия. Окончателната оценка е средноаритметична от дадените оценки на двамата оценители с по-малка разлика. При еднаква разлика между оценките на тримата оценители окончателната оценка е средноаритметична от дадените оценки на тримата оценители.
(7) Оценката се отразява в таблица, която оформя крайното класиране на проектите.
 
Обосновка:
 
В алинея (4) се вменява отговорност на Председателя на експертната комисия да не допуска несъответствия между оценката в точки и мотивацията към нея, или пропуски и недостатъци в обосновката на експерт-оценителите.
 
В алинея (5) Председателят на Експертната комисия удостоверява направената проверка по предходната алинея, а оценителя, макар и анонимен в оценъчните карти, застава зад оценките си с подпис в протокола.
 
Със същия протокол по алинея (5) се премахва възможността оценителите да променят своите веднъж поставени оценки. Понастоящем това е възможно по нареждане на Експертната комисия, както е предвидено в сегашната ал. (1) на чл. 9, или на Управителния съвет, в ал. (3) на чл. 10.
Дадената досега възможност на Управителния съвет да може да връща доклада на комисията "при установени несъответствия, пропуски или недостатъци" става излишна, заради предвидения текст на алинея (4), който гарантира контрол върху изрядността и пълнотата на работата на оценителя от страна на Председателя на Експертната комисия със съдействието на експертите служители на Фонда.
От друга страна такава възможност за преоценка на проектите по поръчка на който и да било чиновник или колективен орган е порочна, поради простата причина, че всякакви размествания в класирането, които се целят с връщане на доклада на Експертната комисия за отстраняване на "несъответствия, пропуски или недостатъци", може да стане само и единствено с промяна на първоначалните оценки по проектите. В такъв случай обективността на оценките се губи и се опорочава честната конкуренция в класирането на проектие. В много по-голяма степен такава порочна практика не бива да се допуска тъкмо в НФК, заради разнообразието от изкуства и жанрове, от сектори и гилдии, които често се допускат до състезание по между си в едни и същи програми накуп, изискващи обективна оценка проект по проект. Няма друг начин да се прецени дали един проект за примерно концерт на открито и друг за пътуваща изложба на малка пластика, и трети за създаване на видеографско съдържание да речем, е по-хубав. Предметът на конкурсите в НФК е да сравнява несравними неща и точно за това обективната оценка на оценителите проект по проект и мотивацията им по съвест са съществени за честна конкурента процедура на оценка и класиране. А обективност на оценителите е напълно невъзможна при намеса в работата им отгоре.
В алинея (6) се изчистват случаите, в които ще има подлежащи на арбитражно оценяване проекти с първоначално поставени примерно 70 и 90 точки от всичко 100. При разлика от 20 на сто между двамата оценители, проектът се дава на трети експерт, но неговата оценка е 80 точки и в този случай по досегашните текстове няма решение кои две оценки да се окончателни. Предложеният нов текст решава този казус.
В алинея (7) оценките на експерт-оценителите формират крайно класиране на проектите по добит брой точки.

26 октомври 2022 г. 23:17:07 ч.
Edition Elm

Предложение към чл. 9

Изцяло да се радактира чл. 9 в следния вид:
 
Чл. 9. Експертната комисия съставя доклад за дейността си, като в него се включва и информацията за дейността на техническата комисия. Докладът се подписва от председателя и от членовете на комисията. Към него се прилага електронна таблица, която съдържа:
1. предложените за финансиране проекти, подредени в последователност според дадената им оценка в низходящ ред и размера на финансирането със средства от фонда;
2. проекти, които не са предложени за финансиране поради недостиг на средства, подредени в последователност според дадената им оценка в низходящ ред в продължение на реда по т. 1;
3. неодобрени за финансиране проекти;
4. мотивите за решенията на комисиите по т. 1, 2 и 3.
 
Обосновка:
 
В чл. 9 Експертната комисия завършва работата си, без възможност за преоценка, мотиви за което изразих по-горе.

26 октомври 2022 г. 23:24:10 ч.
Edition Elm

Предложение към чл. 10

Изцяло да се радактира чл. 10 в следния вид:
 
Чл. 10. (1) (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2018 г., в сила от 15.06.2018 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2021 г., в сила от 21.09.2021 г.) Управителният съвет обсъжда доклада по чл. 9, ал. 3, като с решението си определя окончателно проектите, спечелили конкурса, и размера на тяхното финансиране.
(2) (Зал. - ДВ, бр. 5 от 2017 г.)
(3) ОТМЕНЯ СЕ (Нова - ДВ, бр. 27 от 2022 г., в сила от 05.04.2022 г.) Управителният съвет може да върне доклада на комисията при установени несъответствия, пропуски или недостатъци, които могат да бъдат отстранени, с указания за предприемане на необходимите действия.
(4) Решението по ал. 1 съдържа:
1. проектите, спечелили конкурса, подредени в низходящ ред според дадената им оценка, които ще бъдат финансирани от фонда; срещу всеки проект се посочва размерът на одобреното финансиране;
2. проектите в низходящ ред в продължение на реда по т. 1 според дадената им оценка, за които не са достигнали средствата за финансиране от фонда; посочва се размерът на одобрените, но нефинансирани бюджети;
3. неодобрени за финансиране проекти;
4. мотиви за взетите решения по т. 1, 2 и 3.
 
Обосновка:
 
С отмяната на ал. 3 на чл. 10 и Управителният съвет завършва работата си, без възможност за преоценка на проектите, мотивите за което изразих по-горе.
 
Работата на Управителния съвет на Национален фонд "Култура" следва да бъде визионерска. На базата на анализ и оценки на развитието на отделните изкуства и жанровете в тях, Управителният съвет трябва да взима решения за прицелване и претегляне на политиките си към културните оператори по сектори и гилдии. Управителният съвет трябва да предпише начините за прокарването им чрез Бюджета за следващ период. Така Управителният съвет има най-отговорната задача да предначертава посоките на развитие на процесите в културата и изкуствата в България.
Веднъж постигнато съгласие у Управителния съвет по политиките, следва експертите-служители на Фонда да разпишат тези политики в отделните програми и в условията за кандидатстване по тях, както и да подготвят подробната конкурсна документация, а експертите-оценители следва да проведат конкурсите и да оценят проектите по предписаните правила.