Обществени консултации

Проект на Постановление на МС за изменение на Постановление № 157 на МС от 2022 г. за определяне на органите и структурите, отговорни за изпълнението на Плана за възстановяване и устойчивост на Република България, и на техните основни функции

            С § 1 от проекта се предлага изменение в Приложение № 1 към чл. 3, ал. 1, т. 3 от Постановление на Министерския съвет за изменение на Постановление № 157 на Министерския съвет от 2022 г. за определяне на органите и структурите, отговорни за изпълнението на Плана за възстановяване и устойчивост на Република България, и на техните основни функции, както следва:

а) съгласно Приложение № 1 към чл. 3, ал. 1, т. 3, първата първа таблица ред 21 Министерството на транспорта и съобщенията (МТС) е посочено като краен получател по инвестиция „Широкомащабно разгръщане на цифрова инфраструктура на територията на България. Съгласно предварителните разговори с Европейската комисия, Министерството на транспорта и съобщенията ще бъде администратор на държавната помощ, чрез която ще се реализира финансирането, осигурено чрез посочената инвестиция. Избран е модел на финансиране чрез т. нар. „частен модел“ за проектиране, изграждане и експлоатация на мрежата, което включва организации от частния сектор – в този случай предприятия, регистрирани по реда на чл. 33, ал. 1, т. 1 от Закона за електронните съобщения, получаващи публично финансиране, за да се подпомогне разгръщането на нова мрежа, предлагаща отворен достъп на едро. В този модел публичният сектор няма конкретна роля в собствеността или управлението на мрежата, но налага задължения за бъдещото опериране. Ако се запази ролята на МТС като краен получател, то ще придобие собственост върху мрежа, което би дублирало функциите на Министерството на електронното управление.

В тази връзка, ролята на МТС следва да бъде променена на Структура за наблюдение и докладване, тъй като що се отнася до Дейност 2 от инвестиция „Широкомащабно разгръщане на цифрова инфраструктура на територията на България“, МТС ще отговаря за подбора, за договарянето на финансиране с крайни получатели за обобщаването на финансовата и техническата информация и за осъществяването на контрол върху финансовото и техническото изпълнение на инвестициите, реализирани в рамките на споразумение с Министерството на финансите.

б) съгласно Приложение № 1 към чл. 3, ал. 1, т. 3, първата таблица, ред 23  за инвестиция „Дигитална трансформация на Български пощи и предоставяне на комплексни услуги“, дружеството е определено като краен получател. За тази инвестиция, която е значителна и на която се залага за модернизиране на дружеството и подобряване на услугите, които се предоставят на гражданите и бизнеса, не е посочена структура за наблюдение, което не осигурява достатъчен контрол и отчетност при реализацията. В тази връзка предлагам включването на Министерството на транспорта и съобщенията като администрация, по причини, че министърът на транспорта и съобщенията провежда държавната политика в областта на пощенските услуги и упражняваща правата на собственост на държавата в публичното предприятие.

 

Проектът е публикуван за обществено обсъждане по реда на чл. 26 от Закона за нормативните актове на интернет страницата на Министерството на транспорта и съобщенията, както и на Портала за обществени консултации. Определен е 14-дневен срок за предложения и становища, на основание чл. 26, ал. 4, изречение второ от Закона за нормативните актове, тъй като промените са спешни и неотложни поради необходимостта от своевременното и успешно изпълнение на посочените по-горе инвестиции.  Необходимо навременното създаване на звена/екипи, които разполагат с достатъчен и адекватен административен капацитет и предприемането на своевременни стъпки за ефективната и ефикасна реализация на инвестициите. Същевременно следва да стартира и подготовката на нотификация за държавна помощ, където в детайли следва да се представи ролята на МТС като администратор на помощта, механизма за предоставяне и контрол на тази помощ и съответните потенциални бенефициенти.

 

Лице за контакт:
Златина Николова,
Директор на дирекция „Цифрова свързаност“,
Министерство на транспорта и съобщенията,
Тел.: (02) 9409 280,
Е-mail: znikolova@mtc.government.bg
 

 


Дата на откриване: 23.9.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 7.10.2022 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
05 октомври 2022 г. 17:17:15 ч.
Алианс на технологичната индустрия

Алианс на технологичната индустрия

Заложеният в Националния план за възстановяване и устойчивост проект за широкомащабно разгръщане на цифрова инфраструктура на територията на България е твърде амбициозен. Неговата успешна реализация изисква не само добра организация и управление от страна на държавните институции, но и активното включване на телекомуникационния  сектор.

Отчитайки необходимостта от привличане на бизнеса в изпълнението на проекта, Министерство на транспорта и съобщенията (МТС) не случайно е заложило финансирането му да се осъществи чрез т. нар. „частен модел“ за проектиране, изграждане и експлоатация на мрежата. По този начин  всяко едно предприятие, което осъществява дейност по реда на от Закона за електронните съобщения и има интерес да разгръща цифрови мрежи, може за кандидатства за публично финансиране при условие, че ще предоставя на другите оператори отворен достъп на едро до изградената от него инфраструктура.

Предвид размера на предвидената по проекта финансова помощ ролята на МТС за определяне на условията, подбора, договарянето на финансиране с крайни получатели и осъществяването на контрол върху финансовото и техническото изпълнение на инвестициите, е от съществено значение.

Във връзка с гореизложеното АТИ подкрепя предложеното изменение в Приложение № 1 към чл. 3, ал. 1, т. 3, първа таблица, ред 21 от ПМС №157/2022 г., МТС да бъде определено като „структура за наблюдение и докладване”.