Обществени консултации

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията

С проекта на закон на направени предложение за изменение и допълнение на нормативната уредба в три основни насоки:

- Уреждане на последиците от обявената за противоконституционна разпоредба на чл. 208, ал. 1 от ЗУТ от ЗУТ, в частта „а за имоти, предвидени за озеленени площи по чл. 61, ал. 4 – петнадесет години“, с Решение № 14/15.10.2020 г. по конституционно дело № 2/2020 г. на КСРБ.

- В законопроекта са залегнали и предложения за изменения и допълнения на действащи разпоредби на ЗУТ, породили проблеми при прилагане, поради непрецизност или непълнота,  или пораждащи излишна административна и финансова тежест.

- Със законопроекта се създава правна възможност за определяне на статута „търпимост“ на строежите или части от тях, представляващи елементи на техническата инфраструктура, които отговарят на техническите правила и норми, но са изградени, реконструирани или ремонтирани без изискващите се строителни книжа – одобрени инвестиционни проекти и издадено разрешение за строеж.


Дата на откриване: 12.9.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Регионална политика
Дата на приключване: 12.10.2022 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
13 септември 2022 г. 14:05:22 ч.
Сирма

Несъгласие с премахването на специалната наредба за организацията на административното обслужване по

В чл. 2а от действащия закон се предвижда общите правила за организацията на административното обслужване по този закон се определят с наредба, приета от Министерския съвет. С наредбата по ал. 1 се утвърждават образци на документи за всички административни услуги, извършвани при условията и по реда на този закон.

Предлага се премахване на тази наредба и уреждане на общите правила за организация на административното обслужване по ЗУТ в Наредбата за административното обслужване.Предложението показва крайна некомпетентност и нежелание за подобряване на услугите по ЗУТ. В НАО не могат да бъдат уредени общи правила за организацията на тези услуги, срокове и процедури, а може единствено да се приложи един примерен образец на заявление. 

Предлагам параграф първи да отпадне. 

Обръщам внимание и на това, че съгласно § 85. от ПРЗ  Наредбите по чл. 2а и се приемат в едногодишен срок от влизането в сила на този закон. Този срок е изтекъл през февруари. Министерството не носи ли някаква отговорност за това беззаконие?

04 октомври 2022 г. 11:33:58 ч.
ksl

В подкрепа на предложените промени, касаещи имоти, които са предвидени за озеленени площи

Разпоредбата на чл. 208, ал. 1 от ЗУТ е не само противоконституционна, а и не защитава обществения интерес. Прекомерният срок за изкупуване на терените за зелени площи насърчава строителството в новите квартали, където няма изградена нужната инфраструктура. Това води до презастрояването им, увеличаване на пътния трафик от тези квартали, влошаване на качеството на въздуха в градовете и повишена смъртност от заболявания, свързани с качеството на въздуха. Стимулиране на строителството там, където има изградена инфраструктура и относително висок процент зелени площи, ще бъде благоприятно за градовете и за гражданите. Ще намалее интересът на инвеститорите към новоизграждащите се квартали, което ще намали риска от презастрояването им и ще се повиши предлагането на жилища в близост до училища и детски градини, което ще доведе до спад в цените на жилищата, намаляване на пътния трафик, ще създаде удобна и хармонична среда за живот в градовете, в съответствие със съвременните разбирания за качествена градска среда, така както тя в момента е уредена от действащата нормативна уредба.

12 октомври 2022 г. 15:08:02 ч.
kiip

СТАНОВИЩЕ на Камара на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП)

Предложение на МРРБ

§ 4. В чл. 87, ал. 1 се изменя така: „(1) В населени места и селищни образувания или в части от тях без канализация битовите отпадъчни води в имоти, предвидени с подробен устройствен план за ниско застрояване, се заустват и пречистват в съоръжения за пречистване на образуваните в имотите отпадъчни води. По изключение за жилищни сгради с до три жилища и вилни сгради битовите отпадъчни води могат да се заустват във водоплътни изгребни ями. Водоплътните изгребни ями следва да отговарят на изискванията на чл. 41 и чл. 47, ал. 2. Съоръженията за пречистване на образуваните в имотите отпадъчни води следва да отговарят на санитарно-хигиенните и екологичните изисквания, както и на техническите изисквания, определени в наредбата на министъра на регионалното развитие и благоустройството за проектиране, изграждане и експлоатация на сградни водопроводни и канализационни инсталации.“

Предложение:  В изречение второ след думите с до три жилища съюза „и“ се заменя с „ , “ и след думите вилни сгради се добавя: „и Къщи за гости по смисъл на „Закона за туризма“

Текстът придобива следната редакция:

§ 4. В чл. 87, ал. 1 се изменя така: „(1) В населени места и селищни образувания или в части от тях без канализация битовите отпадъчни води в имоти, предвидени с подробен устройствен план за ниско застрояване, се заустват и пречистват в съоръжения за пречистване на образуваните в имотите отпадъчни води. По изключение за жилищни сгради с до три жилища и , вилни сгради и къщи за гости по смисъла на Закона за туризма битовите отпадъчни води могат да се заустват във водоплътни изгребни ями. Водоплътните изгребни ями следва да отговарят на изискванията на чл. 41 и чл. 47, ал. 2. Съоръженията за пречистване на образуваните в имотите отпадъчни води следва да отговарят на санитарно-хигиенните и екологичните изисквания, както и на техническите изисквания, определени в наредбата на министъра на регионалното развитие и благоустройството за проектиране, изграждане и експлоатация на сградни водопроводни и канализационни инсталации.“

МОТИВИ: По този начин ще се даде възможност на най-дребния туристически бизнес, най-често развиващ се от физически лица да продължи да се развива, а не допълнително да се натоварва и да се увеличава административната тежест. Видно от определението е, че „Къщата за гости“ е с до десет стаи, което е еквивалентно на жилищна сграда с до три жилища.

По смисъла на „Закона за туризма“ това са: 27. (Доп. - ДВ, бр. 37 от 2018 г., в сила от 04.05.2018 г.) „Къща за гости" е жилищна сграда с ниска етажност в архитектурен стил, съответстващ на облика на селището и/или е обвързан с неговата история, която разполага с максимум 10 стаи за настаняване. Гостите ползват общи помещения, като: всекидневна, обзаведена кухня, трапезария или място за хранене и място за отдих в двора. Обектът се стопанисва от домакини, които живеят в същата жилищна сграда или в съседство и се грижат за обслужването и изхранването (минимум закуска) на гостите в условия, близки до домашните.

 

12 октомври 2022 г. 23:59:47 ч.
angel_petrov

Становище от д-р урб. Ангел Буров

Уважаеми господин Министър-председател, уважаеми господин Министър на регионалното развитие и благоустройството,

Изтъкнатите благородни мотиви и предложения за защита на правото на частна собственост в предложения проект на ЗИД на ЗУТ, без предложени насрещни мотиви и предложения за защита на други равностойни права заложени в Конституцията на Република България, ще създаде условия за обширна спекула с недвижимости, обслужваща тесен кръг от добре организирани потенциално облагодетелствани лица, за сметка на неорганизираното мнозинство от неколкократно по-широк кръг потенциално засегнати лица в българските градове.
Въпросната спекула ще накърни в особено голяма степен правото на здравословна и благоприятна околна среда по кумулативен начин и в дългосрочен план, въздействайки отрицателно и в сходна посока с нанесените щети върху българските населени места, селищни образувания, граждани и потребители на тяхната среда от недалновидно осъщественото възстановяване на земите в реални граници в обхвата на урбанизираните територии, както и последователното намаляване на дела на общинската и държавна собственост в тези територии, поради слабия контрол при нейното управление и системния дефицит на средства в общинските бюджети за градско развитие със силно изоставащо обезпечаване на публичната инфраструктура. Законодателната инициатива следва да отчете вече създадените и бъдещите нужди от създаване на публични блага с широк обществен достъп чрез качествен процес на планирана и регулурана урбанизация, която следва да осигурява устойчиво развитие, благоприятни условия за живеене, труд и отдих на населението, както и правото на здравословна и благоприятна околна среда в съответствие с установените стандарти и нормативи.

 

13 октомври 2022 г. 00:00:24 ч.
angel_petrov

Становище от д-р урб. Ангел Буров

Споделяната от значителна част от общините на много големите, големите, както и на редица средни, малки и много малки градове невъзможност в рамките на следващите 5 години да осигурят необходимите средства за отчуждаване (след предварително и равностойно обезщетение), ще породи тежка институционална криза, както и изключително високо ниво на гражданско недоволство в обществото ни, живеещо и почиващо преобладаващо в тези градове на България. Тази невъзможност се дължи, както на действия и бездействия на органите на местно самоуправление и местната администрация - общините (предимно във връзка с продажбата на общинска собственост, твърде ниски местни данъци и такси свързани със строителството, кампанийната и непоследователна устройствена политика и загърбване на тази основополагаща за местната власт дейност и др.), така и на действия и бездействия на Държавата - законодателна, изпълнителна и съдебна власт (предимно във връзка с несъстояли се реформи относно въвеждането на специфични правила, нормативи и стандарти относно територии с особена териториално-устройствена и превантивна устройствена защита, твърде ограниченото изграждане на капацитет в планирането и управлението на устройството на територията в условията на пазарна икономика, твърде бавното провеждане на финансова децентрализация, отсъствието на национални финансови механизми за териториално-пространствено и градско развитие, липсата на системен контрол на изпълнението на стратегии и планове, неефективното и несправедливо разходване на публичните финанси извън основното им предназначение да създават и възпроизвеждат общи блага и др.). Тези действия и бездействия могат да бъдат основание за колективни искове в особено големи размери, заради щети причинени в следствие от тази невъзможност.
 
Отчитайки настоящите ограничения и бъдещите рискове е необходимо много по-всеобхватно и прецизно разработване на балансирани законови и подзаконови разпоредби, стъпващи на задълбочена оценка на въздействието и варианти на нормативни решения, които да бъдат съставени от работна група с участието на представители на общините, професионалните организации и други заинтересовни лица, обвързвайки измененията в Закона за устройство на територията с по-широкия набор от граждански права, отвъд правото на частна собственост, при създаването на трайни нормативни възможности за отчуждаване на частна собственост за държавни и общински нужди (с ударение върху зелени площи за обществено ползване, техническа инфраструктура и обществено обслужване в сферата на образованието и здравеопазването) след предварително и равностойно обезщетение, включително чрез развитие на преходни и заключителни разпоредби за изменение на Закона за публичните финанси, както и други специализирани закони свързани с държавната и общинска собственост, местното самоуправление и местна администрация, регионалното развитие, околната среда, здравето и др.