Обществени консултации

Проект на План за интегрирано развитие на Община Смолян за периода 2021-2027 г.

Планът за интегрирано развитие на една община (ПИРО) е един от базисните документи за стратегическо планиране и програмиране на регионалното развитие в България, регламентирани със Закона за регионалното развитие и Правилника за неговото прилагане. Съгласно чл. 13 от ЗРР, ПИРО определя средносрочните цели и приоритети за устойчиво развитие на общината и връзките ѝ с други общини, в съответствие с интегрираната териториална стратегия за развитие на региона за планиране от ниво 2.

Основната цел на ПИРО на Смолян е да предложи обща рамка и последователност от конкретни действия за устойчиво и интегрирано развитие на местно ниво, обединени в конкретна програма за действие. ПИРО е оперативен документ, обединяващ целите и начините за тяхното постигане, при задължително съответствие с Национална стратегия за регионално развитие на Република България (2012–2022 г.), Националната концепция за пространствено развитие (НКПР) 2013-2025 година и нейната актуализация (АНКПР), Интегрираната териториална стратегия за развитие на Южен централен регион от ниво 2 и действащия Общ устройствен план на Община Смолян.

Дефинираните визия и приоритети за развитието на община Смолян и планираните мерки за постигането им са определени вследствие на направения анализ относно социално-икономическата среда и екологичното състояние, нуждите и потенциала за развитие на общината, природното и културно наследство, нагласите, очакванията и намеренията на местните заинтересовани страни, съществуващите проблеми и мястото на общината в областното, регионалното и националното пространство. При изработването и прилагането на ПИРО се използват интегрирани подходи за териториално развитие, както и на местни инициативи, с които ще се постигнат националните цели и приоритети за регионалното и местно развитие.

Пространственият обхват на ПИРО Смолян се изработва за цялата територия на общината – включва землищата на всичките 86 населени места (един град и 85 села), като са определени зони за прилагане на интегриран подход за удовлетворяване на идентифицираните нужди и за подкрепа на потенциалите за развитие и на възможностите за коопериране със съседните общини.

Планът за интегрирано развитие на община Смолян е със средносрочно действие. Периодът за неговото изпълнение съвпада с програмния период на Европейския съюз до края на 2027 година.

За информация:

obshtina_smolyan@abv.bg

 

 


Дата на откриване: 12.9.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Смолян
Дата на приключване: 12.10.2022 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари