Обществени консултации

ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ВОЕННО-ГЕОГРАФСКАТА СЛУЖБА

В проекта на правилника (чл. 22, ал. 1, т. 4) е регламентирано поддържането на Информационната система за предоставяне на публичен достъп до пространствени данни и услуги на Министерството на отбраната. Задачата е поставена на Военно-географската служба със заповед на министъра на отбраната № ОХ-76/27.01.2016 г. за въвеждане и редовна експлоатация на горепосочената Информационна система.

Чрез въвеждането на Информационната система се дава видимост на потребителите да ползват наличния фонд от пространствени данни, с който разполага Министерството на отбраната и се допринесе за преодоляване на липсата на единна информационна и комуникационна платформа за постигане на оперативна съвместимост на пространствените данни и услуги. От друга страна с реализирането на системата се удовлетвориха изискванията на директива 2007/2/ЕО INSPIRE.

 

Съгласно чл. 26, ал. 3 и 4 от Закона за нормативните актове, преди внасянето на проект на нормативен акт за издаване или приемане от компетентния орган съставителят на проекта го публикува на интернет страницата на съответната институция и на Портала за обществени консултации, като срокът за предложения и становища по публикувания проект е не по-кратък от 30 дни. В този смисъл е целесъобразно, проектът на Правилник за устройството и дейността на Военно-географската служба да бъде публикуван на сайта на Министерството на отбраната и на Портала за обществени консултации за срок от 30 дни.

 


Дата на откриване: 8.9.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 8.10.2022 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
03 октомври 2022 г. 09:52:13 ч.
the old infantry

Предложение 1 към ПУД на ВГС

1. В предложения проект на Правилника за устройство и дейността на Военно-географската служба (ПУД) има неразбиране в частта кой замества началника на службата при негово отсъствие.

Така например в чл. 7, ал. 4 - Правомощията на началника на Военно-географската служба при неговото отсъствие или когато ползва законоустановен отпуск, се осъществяват от заместник-началника, а когато и той отсъства - от определено от началника на Военно-географската служба длъжностно лице.

Това е доуточнено в чл. 8, ал. 2, т. 7, според която заместник-началникът на Военно-географската служба „изпълнява правомощията на началника на Военно-географската служба при негово отсъствие или когато ползва законоустановен отпуск“.

Но съгласно чл. 9, ал. 2, т. 6 началникът на щаба на Военно-географската служба „изпълнява правомощията на началника на Военно-географската служба или заместник-началника на Военно-географската служба при тяхно отсъствие или когато ползват законоустановен отпуск“.

Т.е. чл. 9 ясно посочва, че именно началникът на щаба при определените обстоятелства изпълнява правомощията на предните двама в йерархията на Военно-географската служба.

 

ПРЕДЛАГАМ чл. 7, ал. 4 – да придобие вида: „Правомощията на началника на Военно-географската служба при неговото отсъствие или когато ползва законоустановен отпуск, се осъществяват от заместник-началника, а когато и той отсъства - от началника на щаба на Военно-географската служба.“.

 

03 октомври 2022 г. 09:53:55 ч.
the old infantry

Предложение 2 към ПУД на ВГС

2. В проекта на ПУД не е посочено кое длъжностно лице има пряка отговорност за подготовката на личния състав. Така например отговорности по подготовката са описани като:

- в чл. 7, ал. 1 -  Началникът на Военно-географската служба: …………………………

…….т. 20. осигурява условия за подготовката, повишаване на квалификацията и ефективното използване на кадрите.

- в чл. 8, ал. 2, - Заместник-началникът на Военно-географската служба: …………………………

….…т.4 - организира и контролира физическата подготовка и спортната дейност.

- в чл. 9, ал. 2 - Началникът на щаба на Военно-географската служба: ………………………………

…….т. 4. - организира отчитането и контролира резултатите от подготовката във Военно-географската служба.

- в чл. 16, ал. 3 - отделение "Планиране, подготовка и развитие" подпомага началника на Военно-географската служба, като: …………………………

…….т.2 - изготвя периодични обобщени анализи, отчети и доклади, свързани с подготовката, състоянието на войсковия ред и дисциплината.

Т.е. всички посочени категории длъжностни лица и структури вършат нещо, но не и ръководство на процеса на подготовка.

 

В Устава за войсковата служба на ВС на Р България (УВС) са регламентирани общите задължения на командирите (началниците), като част от тях обхващат и подготовката на личния състав.

Така например чл. 152, ал.1 регламентира, че „командирите (началниците) отговарят за цялостното състояние на подчинените им военни формирования и са длъжни: ……………………………

……т.9 да ръководят и отчитат бойната, мобилизационната и специалната подготовка на подчинените си“.

Освен това според чл. 154, ал. 1 от УВС – „командирът (началникът) на военното формирование, освен общите задължения на командирите (началниците) е длъжен:………………….

……т. 2. да води подготовката на щаба на военното формирование ………………………….“.

 

Целесъобразно е да бъде регламентирано длъжностно лице, което да ръководи подготовката на цялата Служба. Предвид изискванията на УВС и доктрината за подготовка това следва да бъде началникът на ВГС.

 

ПРЕДЛАГАМ в чл. 7, ал. 1, т. 20. да придобие вида: „осигурява условия за подготовката, повишаване на квалификацията и ефективното използване на кадрите, и ръководи и отчита подготовката на подчинените си.“.

 

06 октомври 2022 г. 09:45:36 ч.
MGS_51

по чл.2

В чл. 2, ал. 2 да придобие следния вид:

„(2) Военно-географската служба е юридическо лице на бюджетна издръжка, второстепенен разпоредител с бюджет към министъра на отбраната, със седалище в София, бул. Ген. Тотлебен № 34.

Целта на предложеното допълнение е същото да бъде съобразено с разпоредби на нормативни актове на Министерски съвет – Постановление № 175 от 10 юли 2009 г. за определяне на първостепенния и второстепенните разпоредители с бюджет в министерството на отбраната и Постановление № 135 от 12 май 2011 г. (§ 5, т. 5 от Преходни и заключителни разпоредби).

06 октомври 2022 г. 09:46:19 ч.
MGS_51

по. чл. 15

В чл. 15, ал. 2, т. 5 и т. 12. да придобият следния вид:

 „5. осигурява функциите на началника на Военно-географската служба като второстепенен разпоредител с бюджет по изпълнението на бюджета и извършването на плащанията.“

Целта на предложенoтo изменение е същoто да кореспондира с чл. 7, ал. 1, т. 7 от настоящия Проект.

„12. организира процесите по планиране, програмиране, бюджетиране и отчитане на изпълнението в отбранителната програма на ВГС.“

Целта на предложенoтo изменение е същoто да бъде съобразено с разпоредба на нормативен акт на министъра на отбраната – МЗ № ОХ-531/18.06.2021 г. – „Ръководство за планиране, програмиране, бюджетиране, изпълнение и отчет в отбранителните програми на МО, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и БА“.

06 октомври 2022 г. 09:47:08 ч.
MGS_51

по чл. 16

В чл. 16, ал. 4, т. 10 да придобие следния вид:

„10. изготвя, актуализира при необходимост и отчита изпълнението на Единния финансов план за материално-техническо осигуряване, в частта му за ВГС.“

Целта на предложеното допълнение е същото да бъде съобразено с разпоредба на нормативен акт на министъра на отбраната - МЗ № ОХ-1131/10.12.2021 г. – „Вътрешни правила за бюджетния процес и финансовите дейности в МО, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и БА“.

07 октомври 2022 г. 10:02:24 ч.
MGS_51

предложения

Във връзка с провежданото обществено обсъждане на проекта на Правилник за устройството и дейността на Военно-географската служба предлагам:

 

В чл. 15, ал. 2, т. 10 и т. 11 да придобият следния вид:

10. участва в изготвянето на Единния финансов план за материално-техническо осигуряване, в частта му за Военна-географска служба и отчита неговото изпълнение.

11. участва в разработването на Единния поименен списък на обектите за строителство и строителни услуги в частта, касаеща Военна-географска служба и отчита неговото изпълнение.

По този начин допълненията ще бъдат съобразени с „Вътрешни правила за бюджетния процес и финансовите дейности в МО, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и БА“.

 

В чл. 17, т.т. 3, 4 и 5 да станат съответно т.т. 2, 3 и 4, а т. 1 да придобие следния вид:

1. изготвя План за организиране и провеждане на обществени поръчки, съобразно утвърдения бюджет на Военна-географска служба.

С тази предложена промяна се прецизира текста.

07 октомври 2022 г. 12:40:24 ч.
mihovski.s

Коментари и предложения 1 към ПУД на ВГС

В чл. 3 наименованията на нормативните актове да се отделят с точка и запетая, вместо със запетая и в края на изречението пред думата „актове“ да се постави съединителен съюз „и“.

В чл. 4, т. 9 и т. 11 да се направят следните допълнения:

-                    т. 9 - в края на изречението да се добави израза „и предоставя електронни административни услуги от името на министъра на отбраната.“

- т. 11 - думата „отпечатването“ да се замени с думите „и отпечатва“.

В чл. 10, ал. 2, т. 4 и т 7 да се направят следните допълнения:

-                    т 4 - след думата „планирането“ да се добавят думите „и организирането“.

- т. 7 - думите „Програмата за обучение“ да се заменят с думите „учебната документация“.

В чл. 16, ал. 4, т. 4 и т. 5 да се направят следните изменения:

-                    т 4 – след думата „документи, изразът „военнослужебна литература и акциденция“ да се замени с израза „военнослужебна литература, образци документи и акциденция“.

-                    т. 5 - изразът „акцидентни материали“ да се замени с израза „военнослужебна литература, образци документи и акциденция“.

В чл. 18, т. 8 думите „Програмата за обучение“ да се заменят с думите „учебната документация“.

Чл. 42 да отпадне, въпреки, че е вменено като задължение, съгласно чл. 154, ал. 1, т. 17.

В § 1, т. 2 от Допълнителни разпоредби изразът „Geospatial policy“ да се замени с израза „NATO Geospatial policy“. Това е актуалното заглавие на документа.

07 октомври 2022 г. 12:40:59 ч.
mihovski.s

Коментари и предложения 2 към ПУД на ВГС

В чл. 7, ал. 4 противоречи на чл. 154, ал. 2 от УВСВСРБ.

Съгласно Устава функциите на командир се изпълняват от зам.-командир или началник щаб. В това число не се включва „определено от началника на ВГС длъжностно лице“

В чл. 8, ал. 4 думите „организира и контролира“ да се заменят с „ръководи“, за да съответства на чл. 156, т. 7 от УВСВСРБ.

Хипотезата в чл. 9, ал. 2, т. 6 вече е залегнала в чл. 7, ал. 4. Освен това тази хипотеза е описана в УВСВСРБ в чл. 157, ал. 3, т.1. Предложението ми е да се премахне т.6.

В чл. 14 става въпрос само за документи,  съдържащи Класифицирана Информация, и никъде за обработката на документи,  несъдържащи Класифицирана Информация, въпреки че това звено, евентуално, представлява „деловодство“ и е основна точка за входяща и изходяща официална кореспонденция. Това е вменено в чл. 169, ал.2, т. 3 от УВСВСРБ.

В чл. 16, ал. 2, т. 2 се разглежда хипотезата за назначаване/преназначаване …. на военнослужещи  в правомощията на началника на ВГС. Но има военнослужещи, които се назначават/преназначават и т.н. и са в правомощията на министъра на отбраната и началника на отбраната, за които не става ясно дали отделение „Административно“ има отговорност да изготвя съответните документи (предложения или др.)

В чл. 18, т. 1 думите „Военно-географска служба“ да се заменят с „Военен географски център“. Плана за производствено-техническата дейност не е на Службата, а се изготвя и изпълнява от Центъра.

Чл. 18, т. 8 третира участието на отделението в „подготовката“ на бъдещите офицери. За „подготовка“ , в състава на ВГС, има друго отделение - "Планиране, подготовка и развитие". Предлагам тази т. 8 да се включи в чл. 16, ал. 3 като т. 8.

В чл. 22, ал. 1, има известно неразбиране. ВГЦ създава и тиражира географски и други материали и данни, необходими за ….(т. 3) …изработване на военнослужебна литература, образци документи и акциденция за нуждите на Министерството на отбраната.

 „Военнослужебна литература, образци документи и акциденция“ не са материали по своята същност, а готови продукти. За тяхното производство се използват не произведени от ВГЦ „материали и данни“, а евентуално придобити материали (суровини), като хартията и мастилото. Предложението ми е да се разгледа и прецизира текста.

07 октомври 2022 г. 12:41:30 ч.
mihovski.s

Коментари и предложения 3 към ПУД на ВГС

В чл. 22, ал. 1, т. 3 третира хипотезата, че се изработват „военнослужебна литература, образци документи и акциденция“ само за нуждите на Министерството на отбраната, без да са включени „структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия“, които са Въоръжените сили, съгласно чл. 50 от ЗОВС. „Военнослужебна литература, образци документи и акциденция“ се изработва вероятно и за последните. Аналогично „структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия“ да се включат и в чл. 22, ал. 4, т. 1.

Предложението е думите „структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия“ да се добавят в края на чл. 22, ал. 1, т. 3 и чл. 22, ал. 4, т. 1.

В § 1, т. 3 от Допълнителни разпоредби, във второто изречение думата „определят“  да се замени с „отчитат“ или „ събират“ или друг синоним. Метеорологичните данни се регистрират от съответната апаратура и се записват в „метеорологичен“ файл, който е неразделна част от „наблюдателния“ файл с данните, регистрирани от Глобалните навигационни спътникови системи.