Обществени консултации

Проект на Наредба за Регистъра на издадените удостоверения за целите на издаване на виза за дългосрочно пребиваване (виза вид „D“) на граждани на трети страни, приети за обучение в български висши училища и научни организации

С последните промени в Закона за висшето образование (ЗВО) е регламентирано министърът на образованието и науката да поддържа чрез Националния център за информация и документация (НАЦИД) регистър на издадените удостоверения за целите на издаване на виза за дългосрочно пребиваване (виза вид „D“) на граждани на трети страни, приети за обучение в български висши училища и научни организации (чл. 10, ал. 2, т. 3, буква „г“ от ЗВО).

Основната цел на предлагания проект на наредба е да се внесе нормативна яснота като се определят съдържанието, условията и редът за воденето на регистъра на издадените удостоверения за целите на издаване на виза за дългосрочно пребиваване (виза вид „D“) на граждани на трети страни, приети за обучение в български висши училища и научни организации. Точното дефиниране на подлежащите на вписване обстоятелства е предпоставка за поддържане на регистъра в структуриран вид.

С наредбата се цели да бъдат нормативно определени редът за вписване в регистъра, както и данните, обстоятелствата и документите, които подлежат на съхраняване в него, тъй като регистърът ще се води и поддържа като електронна база данни от министъра на образованието и науката чрез НАЦИД и достъп до него ще имат изрично определени в наредбата категории субекти във връзка с изпълнението на служебните им задължения по издаване на виза за дългосрочно пребиваване (виза вид „D“).

Наредбата цели също така да укаже в каква форма се издават удостоверенията за нуждите на виза вид „D“ и как се осъществява достъпът до тях, субектите, които могат да извършват действия по вписване в регистъра, както и начините за отстраняване на допуснати технически грешки при издаване на удостоверенията и вписването им в регистъра.


Дата на откриване: 8.9.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 10.10.2022 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари