Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за допълнение на Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, приета с ПМС № 293 от 27.10.2011 г.

На заседание на Националния съвет по наркотичните вещества, проведено на 17.05.2022 г., е взето решение за поставяне под контрол на 3 нови вещества чрез включването им в Списък I - Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина, на Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични.

На 65-та годишна сесия на Комисията по наркотичните вещества към ООН, проведена през март във Виена, е взето решение въз основа на препоръка на Световната здравна организация да бъдат поставени под международен контрол три нови вещества чрез включване в списъците на Конвенциите на ООН по упойващите и психотропните вещества.

В Списък I на Единната конвенция по упойващите вещества от 1961 г. се включват веществата брорфин и метонитазен, които са от групата на синтетичните опиоиди.

В Списък II на Конвенцията за психотропните вещества от 1971 г. се включва веществото евтилон, което е от групата на синтетичните катинони.

За трите нови вещества следва да се приложат мерки за национален контрол в изпълнение на изискванията на конвенциите.

Промяната на наредбата е и в изпълнение на Делегирана директива (ЕС) 2022/1326 на Комисията от 18 март 2022 година за изменение на приложението към Рамково решение 2004/757/ПВР на Съвета във връзка с включването на нови психоактивни вещества в определението за „наркотици“ (ОВ, L 200, 29.07.2022).

Делегирана Директива (ЕС) 2022/1326 следва да бъде транспонирана като  държавите членки въведат в сила необходимите законови, подзаконови и административни разпоредби най-късно до 18 февруари 2023 г.

На заседание на Националния съвет по наркотичните вещества, проведено на 27.07.2022 г., е взето решение за включване на веществото 3-СМС в Списък I- Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина на Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични. Веществото 3-ММС е вече включено в Списък I.

Целта на предложените промени е поставянето на веществата под контрол за осигуряване на съответствие с международните договори, по които Република България е страна, изпълнение на задълженията, въведени от Договора за функционирането на Европейския съюз, чрез транспониране на Делегирана Директива (ЕС) 2022/1326, както и за предотвратяване на трафика и разпространението им у нас.

Очакваният резултат от предлаганите промени е ограничаване риска от злоупотреба с класифицираните като наркотични вещества, както и осигуряване на възможност за ефективни законови действия от страна на правоприлагащите органи, които ще доведат до намаляване на рисковете за обществото, породени от престъпления, свързани с разпространението и злоупотребата с веществата.

Изпълнението на проекта на акт ще се реализира в рамките на утвърдените средства по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2022 г. и следващите години и не са необходими допълнителни разходи.

Предложеният проект на акт няма да окаже въздействие върху държавния бюджет.

На основание чл. 20, ал. 2 от Закона за нормативните актове към проекта на Постановление на Министерския съвет е приложена необходимата частична предварителна оценка на въздействието на нормативния акт.

В съответствие с изискването на чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове проектът е публикуван на интернет страницата на Министерството на здравеопазването и на Портала за обществени консултации за период от 30 дни и е съгласуван по реда на чл. 32 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация.

 

Адрес за изпращане на становища и предложения: vzidarova@mh.government.bg


Дата на откриване: 5.9.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Здравеопазване
Дата на приключване: 5.10.2022 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари